Zawód inżynier sprzętu medycznego

Inżynierowie sprzętu medycznego projektują i opracowują systemy medyczno-techniczne, instalacje i urządzenia, takie jak rozruszniki serca, skanery rezonansu magnetycznego i urządzenia rentgenowskie. Monitorują cały proces wytwarzania od projektu koncepcji do wdrożenia produktu. Podjęte działania obejmują między innymi projektowanie ulepszania produktów, opracowywanie metod i technik w celu oceny przydatności projektu, koordynowanie wstępnej produkcji, opracowywanie procedur przeprowadzania testów i opracowywanie schematów produkcji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procedury przeprowadzania testów wyrobów medycznych

  Metody badania jakości, dokładności i funkcjonowania wyrobów medycznych oraz ich materiałów i komponentów przed budową systemów, w jej trakcie i po jej zakończeniu.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Wyroby medyczne

  Sprzęt i urządzenia stosowane w diagnozowaniu, zapobieganiu i leczeniu zaburzeń medycznych. Wyroby medyczne obejmują szeroką gamę produktów, od strzykawek i protez po maszyny do rezonansu magnetycznego i aparaty słuchowe.

 • Metody analityczne w biomedycynie

  Różne metody badawcze, matematyczne lub analityczne stosowane w naukach biomedycznych.

 • Materiały do produkcji wyrobów medycznych

  Różne materiały stosowane do wytwarzania wyrobów medycznych, takie jak materiały polimerowe, termoplastyczne i termoutwardzalne, stopy metali i skóra. Przy wyborze materiałów należy zwrócić uwagę na przepisy medyczne, koszty i zgodność biologiczną.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Techniki biomedyczne

  Różne metody i techniki stosowane w laboratoriach biomedycznych, takie jak techniki molekularne i biomedyczne, techniki obrazowania, inżynieria genetyczna, techniki elektrofizjologii oraz techniki in silico.

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

 • Mechanika

  Teoretyczne i praktyczne zastosowania nauki badającej wpływ przemieszczeń i sił oddziałujących na ciała fizyczne na rozwój maszyn i urządzeń mechanicznych.

 • Przepisy dotyczące wyrobów medycznych

  Zbiór przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących produkcji, bezpieczeństwa i dystrybucji wyrobów medycznych.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Inżynieria biomedyczna

  Procesy inżynierii biomedycznej wykorzystywane do tworzenia wyrobów medycznych, protez i zabiegów.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Nauki biomedyczne

  Zasady nauk przyrodniczych mających zastosowanie do medycyny. Nauki medyczne, takie jak mikrobiologia medyczna i wirusologia kliniczna stosują zasady biologiczne w zakresie wiedzy medycznej i wynalazków.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

Umiejętności

 • Opracowywać modele wyrobów medycznych

  Modelowanie i symulacja wyrobów medycznych z użyciem technicznego oprogramowania do projektowania. Ocena żywotności produktu i badanie parametrów fizycznych, aby zapewnić udany proces produkcji.

 • Opracowywać procedury przeprowadzania testów wyrobów medycznych

  Opracowywać protokoły badań w celu umożliwienia szeregu analiz wyrobów medycznych i komponentów przed, w trakcie i po budowie urządzenia medycznego.

 • Badać literaturę

  Przeprowadzać kompleksowe i systematyczne badania informacji i publikacji na określony temat. Przedstawienie porównawczego podsumowania ewaluacyjnego literatury.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Przeprowadzać analizę kontroli jakości

  Przeprowadzać inspekcje i testy usług, procesów lub produktów w celu oceny jakości.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Obsługiwać przyrządy do przeprowadzania pomiarów w celach naukowych

  Obsługiwać urządzenia, maszyny i sprzęt do pomiarów naukowych. Sprzęt naukowy składa się z specjalistycznych przyrządów pomiarowych doprecyzowanych w celu ułatwienia uzyskiwania danych.

 • Przeprowadzać analizę danych

  Zbierać dane i statystyki do testowania i oceny w celu generowania twierdzeń i prognoz wzorców, z zamiarem odkrycia przydatnych informacji w procesie decyzyjnym.

 • Rejestrować dane uzyskane w trakcie badań

  Rejestrować dane, które zostały szczegółowo zidentyfikowane podczas poprzednich testów, w celu sprawdzenia, czy wyniki testu dają określone rezultaty lub w celu dokonania przeglądu reakcji pacjenta przy wyjątkowych lub nietypowych danych wejściowych.

 • Projektować wyroby medyczne

  Projektować i opracowywać urządzenia medyczne, takie jak aparaty słuchowe i sprzęt do obrazowania medycznego, zgodnie ze specyfikacjami.

 • Sporządzać sprawozdanie z wyników analizy

  Opracowywać dokumenty badawcze lub przeprowadzać prezentacje na żywo wyników przeprowadzonych badań i analiz, ze wskazaniem procedur i metod analitycznych, które doprowadziły do konkretnych wyników, jak również potencjalnych interpretacji wyników.

 • Badać wyroby medyczne

  Upewnić się, że urządzenia medyczne są odpowiednie dla pacjenta, przetestować je i ocenić w celu upewnienia się, że działają zgodnie z przeznaczeniem. Dostosowanie w celu zapewnienia odpowiedniego dopasowania, funkcji i komfortu.

 • Przygotowywać prototypy produkcyjne

  Przygotowywanie wczesnych modeli lub prototypów w celu przetestowania koncepcji i możliwości powielania. Tworzenie prototypów do celów oceny testów przedprodukcyjnych.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Projektować prototypy

  Projektować prototypy produktów lub części składowych produktów poprzez stosowanie zasad projektowania i inżynierii.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

Source: Sisyphus ODB