Zawód inżynier technologii przetwórstwa skóry

Inżynierowie technologii przetwórstwa skóry są odpowiedzialni za planowanie i monitorowanie planowania produkcji. Pracują oni z kierownikiem ds. produktu w celu śledzenia postępów w realizacji harmonogramu. Współpracują z magazynem w celu zapewnienia optymalnego poziomu i jakości materiałów, a także wraz z departamentem marketingu i sprzedaży w celu spełnienia wymagań stawianych przez klienta.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy

  Zbiór zasad, procedur i przepisów związanych z bezpieczeństwem, zdrowiem i dobrostanem pracowników w ich miejscu pracy. 

Umiejętności

 • Pracować w zespołach zajmujących się produkcją materiałów włókienniczych

  Pracować harmonijnie z kolegami z zespołów w przemyśle włókienniczym i odzieżowym.

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Opracowywać harmonogram produkcji

  Planować produkcję, dążąc do maksymalnej rentowności, przy jednoczesnym utrzymaniu kluczowych wskaźników wydajności firmy w zakresie kosztów, jakości, usług i innowacji.

 • Sprawować przywództwo nad współpracownikami zorientowane na osiągnięcie celów

  Przyjmować rolę przywódczą w organizacji i ze współpracownikami, aby zapewnić coaching i wskazówki podwładnym, dążąc do osiągnięcia określonych celów.

 • Dostosowywać się do zmieniającej się sytuacji

  Zmieniać podejście do sytuacji w oparciu o nieoczekiwane i nagłe zmiany trendów lub potrzeb i nastrojów ludzi; zmieniać strategie, improwizować i naturalnie dostosowywać się do tych okoliczności.

 • Negocjować z zainteresowanymi stronami

  Negocjować kompromisy z zainteresowanymi stronami i dążyć do wypracowania najkorzystniejszych warunków umów dla przedsiębiorstwa. Może to obejmować budowanie relacji z dostawcami i klientami, a także zapewnianie rentowności produktów.

 • Myśleć analitycznie

  Tworzyć myśli przy użyciu logiki i rozumowania, aby zidentyfikować mocne i słabe strony alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów.

 • Korzystać z narzędzi IT

  Stosować komputery, sieci komputerowe i inne technologie i sprzęt do przechowywania, odzyskiwania, przesyłania i manipulowania danymi w kontekście działalności biznesowej lub przedsiębiorstwa.

 • Zarządzać jakością skóry przez cały proces produkcji

  Zarządzać systemami dla ukierunkowanej na klienta organizacji procesów produkcji i dystrybucji skór. Wykorzystywać strategię, dane i skuteczną komunikację w celu włączenia podejścia jakościowego do kultury i działalności przedsiębiorstwa, a także do osiągnięcia celów organizacji i jej celów.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Pośredniczyć w kontaktach ze współpracownikami

  Kontaktowanie się ze współpracownikami w celu zapewnienia wspólnego rozumienia spraw związanych z pracą oraz porozumienia w sprawie koniecznych kompromisów, których strony mogą potrzebować. Negocjowanie kompromisu między stronami w celu zapewnienia skutecznej pracy na rzecz osiągnięcia celów.

 • Określać cele przedsiębiorstwa

  Działać na rzecz przedsiębiorstwa i realizacji jego celów.

 • Wykonywać instrukcje robocze

  Rozumienie, interpretowanie i prawidłowe stosowanie instrukcji roboczych dotyczących różnych zadań w miejscu pracy.

 • Zarządzać dostawami

  Monitorować i kontrolować przepływ towarów, który obejmuje zakup, przechowywanie i przemieszczanie surowców wymaganej jakości, a także prace w toku. Zarządzać działaniami łańcucha dostaw i synchronizować podaż z popytem między produkcją i klientem.

Source: Sisyphus ODB