Zawód inżynier technologii sensorów

Inżynierowie technologii sensorów projektują i opracowują czujniki, systemy czujników i produkty, które są wyposażone w czujniki. Planują i monitorują produkcję tych produktów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Podstawy związane z układami elektrycznymi

  Energia elektryczna jest wytwarzana podczas przepływu prądu elektrycznego wzdłuż przewodnika. Wiąże się ona z ruchem wolnych elektronów między atomami. Im więcej wolnych elektronów występuje w materiale, tym lepszym jest on przewodnikiem. Trzy główne parametry energii elektrycznej to napięcie, prąd (w amperach) oraz opór (w ohmach).

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

 • Automatyka

  Poddyscyplina inżynierii, skupiająca się na kontrolowaniu zachowania systemów za pomocą czujników i siłowników.

 • Fizyka

  Nauka przyrodnicza obejmująca badanie materii, ruchu, energii, siły i pojęć z nimi związanych.

 • Rysunki projektowe

  Rozumienie rysunków projektowych szczegółowo przedstawiających konstrukcję produktów, narzędzi i systemów inżynieryjnych.

 • Procedury przeprowadzania testów elektronicznych

  Protokoły badań, które umożliwiają szereg analiz systemów, produktów i części elektronicznych. Badania te obejmują badanie właściwości elektrycznych, takich jak napięcie, prąd, oporność, pojemność i indukcyjność, a także testowanie określonych komponentów elektronicznych, takich jak lampy elektronowe, półprzewodniki, układy scalone i baterie. Badania te obejmują oględziny, badania funkcjonalne, badania środowiskowe i badania bezpieczeństwa.

 • Mikroczujniki

  Urządzenia o rozmiarze mniejszym niż 1 mm, które mogą przetwarzać sygnał nieelektryczny, taki jak temperatura, na sygnał elektryczny. Z uwagi na swoje rozmiary, mikroczujniki oferują większą dokładność, zasięg i czułość w porównaniu do większych czujników.

 • Elektryczność

  Znajomość zasad dotyczących elektryczności i obwodów elektrycznych, a także związanego z tym ryzyka.

 • Normy dotyczące sprzętu elektronicznego

  Krajowe i międzynarodowe normy i przepisy dotyczące jakości i bezpieczeństwa w odniesieniu do stosowania i wytwarzania sprzętu elektronicznego i jego komponentów, takich jak półprzewodniki i płytki obwodów drukowanych.

 • Zagrożenia środowiskowe

  Zagrożenia dla środowiska związane z zagrożeniami biologicznymi, chemicznymi, jądrowymi, radiologicznymi i fizycznymi.

 • Czujniki

  Czujniki są przetwornikami, które mogą wykrywać określone właściwości w swoim środowisku. Wykrywają zmiany w urządzeniu lub środowisku i zapewniają odpowiedni sygnał optyczny lub elektryczny. Czujniki są powszechnie dzielone na sześć klas: mechaniczne, elektroniczne, termiczne, magnetyczne, elektrochemiczne i optyczne.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

Umiejętności

 • Projektować prototypy

  Projektować prototypy produktów lub części składowych produktów poprzez stosowanie zasad projektowania i inżynierii.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Przeprowadzać analizę danych

  Zbierać dane i statystyki do testowania i oceny w celu generowania twierdzeń i prognoz wzorców, z zamiarem odkrycia przydatnych informacji w procesie decyzyjnym.

 • Analizować dane z badań

  Interpretować i analizować dane zebrane podczas badań w celu formułowania wniosków, nowych spostrzeżeń lub rozwiązań.

 • Sporządzać sprawozdanie z wyników analizy

  Opracowywać dokumenty badawcze lub przeprowadzać prezentacje na żywo wyników przeprowadzonych badań i analiz, ze wskazaniem procedur i metod analitycznych, które doprowadziły do konkretnych wyników, jak również potencjalnych interpretacji wyników.

 • Odczytywać szkice inżynierskie

  Odczytywać szkice techniczne produktu wykonane przez inżyniera w celu zaproponowania ulepszeń, opracowania modeli produktu lub zastosowania go.

 • Przeprowadzać analizę kontroli jakości

  Przeprowadzać inspekcje i testy usług, procesów lub produktów w celu oceny jakości.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Rejestrować dane uzyskane w trakcie badań

  Rejestrować dane, które zostały szczegółowo zidentyfikowane podczas poprzednich testów, w celu sprawdzenia, czy wyniki testu dają określone rezultaty lub w celu dokonania przeglądu reakcji pacjenta przy wyjątkowych lub nietypowych danych wejściowych.

 • Przestrzegać przepisów dotyczących materiałów zabronionych

  Przestrzegać przepisów dotyczących zakazu stosowania metali ciężkich w stopach lutowniczych, środkach zmniejszających palność w tworzywach sztucznych oraz plastyfikatorów ftalanowych w tworzywach sztucznych i instalacjach wiązek przewodów zgodnie z dyrektywami UE RoHS/WEEE i chińskimi przepisami w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 • Obsługiwać przyrządy do przeprowadzania pomiarów w celach naukowych

  Obsługiwać urządzenia, maszyny i sprzęt do pomiarów naukowych. Sprzęt naukowy składa się z specjalistycznych przyrządów pomiarowych doprecyzowanych w celu ułatwienia uzyskiwania danych.

 • Badać literaturę

  Przeprowadzać kompleksowe i systematyczne badania informacji i publikacji na określony temat. Przedstawienie porównawczego podsumowania ewaluacyjnego literatury.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Opracowywać modele czujników

  Przygotowywać modele i symulacje czujników, produktów wykorzystujących czujniki oraz elementy czujników przy użyciu oprogramowania technicznego. Jest to sposób umożliwiający dokonanie oceny żywotności produktu, aby parametry fizyczne mogły zostać zbadane przed rzeczywistym skonstruowaniem produktu.

 • Opracowywać procedury przeprowadzania testów elektronicznych

  Opracowywać protokoły testowania, aby umożliwić różnorodne analizy systemów elektronicznych, produktów i komponentów.

 • Testować czujniki

  Testować czujniki przy użyciu odpowiedniego sprzętu. Gromadzić i analizować dane. Monitorować i oceniać wydajność systemu i w razie potrzeby podejmować działania.

 • Przygotowywać prototypy produkcyjne

  Przygotowywanie wczesnych modeli lub prototypów w celu przetestowania koncepcji i możliwości powielania. Tworzenie prototypów do celów oceny testów przedprodukcyjnych.

 • Projektować czujniki

  Projektować i rozwijać różne typy czujników zgodnie ze specyfikacjami, np.: czujniki drgań, czujniki ciepła, czujniki optyczne, czujniki wilgotności oraz czujniki prądu elektrycznego.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

Source: Sisyphus ODB