Zawód inżynier transportu kolejowego

Inżynierowie transportu kolejowego utrzymują bezpieczne, opłacalne, wysokiej jakości i przyjazne dla środowiska podejście do projektów technicznych w przedsiębiorstwach kolejowych. Zapewniają oni doradztwo w zakresie zarządzania projektami w odniesieniu do wszystkich projektów budowlanych, w tym badania, zlecanie zadań i nadzór nad obszarami. Kontrolują wykonawców pod kątem bezpieczeństwa, środowiska i jakości projektów, procesów i wyników, aby zapewnić, że wszystkie projekty są zgodne z wewnętrznymi standardami i odnośnymi przepisami.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Inżynieria budowy obiektów kolejowych

  Dogłębne rozumienie charakteru parametrów technicznych konstrukcji kolejowych; rozumienie wymogów bezpieczeństwa u bezpieczeństwa i powiązanych norm i procedur w zakresie zabezpieczeń w celu zapewnienia, aby konstrukcja była miała optymalną wykonalność i możliwość utrzymania.

 • Przepisy ramowe dotyczące kolei

  Znajomość i stosowanie przepisów ramowych dotyczących kolei w odniesieniu do wymogów dotyczących kolei w UE. Znajomość prawodawstwa mającego zastosowanie do transgranicznego przewozu towarów.

 • Statystyka

  Badanie teorii statystycznej, metod i praktyk takich jak gromadzenie, organizacja, analiza, interpretacja i prezentacja danych. Obejmuje ona wszystkie aspekty danych, w tym planowanie gromadzenia danych w zakresie badań i eksperymentów w celu prognozowania i planowania działań związanych z pracą.

 • Inżynieria projektowania obiektów kolejowych

  Dokładne zrozumienie charakteru inżynierii konstrukcji torów kolejowych, w tym komponentów elektrycznych, budowlanych i mechanicznych. Rozumienie zasad zarządzania umowami inżynieryjnymi i zarządzania projektami.

Umiejętności

 • Dokonywać obliczeń numerycznych

  Pracować na liczbach i wykonywać skomplikowane obliczenia. Zasadnicze znaczenie ma rozumienie podstaw matematyki.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Promować innowacyjne projekty infrastrukturalne

  W trakcie całej koordynacji projektu inżynieryjnego promować rozwój innowacyjnej i zrównoważonej infrastruktury zgodnie z najnowszymi osiągnięciami w tej dziedzinie.

 • Zarządzać projektami budowy kolei

  Zarządzać ogólnym planowaniem, koordynacją i kontrolą projektu od jego powstania do zakończenia; obejmuje to utrzymywanie kontaktu z dostawcami różnego rodzaju sprzętu, materiałów i podwykonawcami związanymi z systemem kolejowym przez cały czas trwania projektu.

 • Przygotowywać badania techniczne kolei

  Przygotowywanie badań i projektów systemów kolejowych, obejmujących analizy materiałów, wytrzymałość konstrukcji, procesy budowlane, obliczenia, schematy, specyfikacje i kosztorysy. Zbadać analizy systemu kolejowego i obiektu przygotowane przez wykonawcę w celu zapewnienia zgodności ze stacjami, jezdniami, systemami odwadniającymi i innymi obiektami kolejowymi.

 • Utrzymywać relacje z klientami

  Budować trwałe i znaczące relacje z klientami, zmierzające do zapewnienia satysfakcji i lojalności poprzez udzielanie dokładnych i przyjaznych porad oraz wsparcia, dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług oraz oferowanie informacji i usług posprzedażnych.

 • Wykonywać obliczenia nawigacyjne

  Rozwiązywać równania matematyczne, aby zapewnić bezpieczną nawigację.

 • Objaśniać kwestie techniczne

  Jasno i zwięźle wyjaśniać szczegóły techniczne klientom nietechnicznym, zainteresowanym stronom lub wszelkim innym zainteresowanym osobom.

 • Prowadzić dokumentację finansową

  Prowadzić i finalizować wszystkie dokumenty urzędowe, przedstawiające transakcje finansowe w ramach przedsiębiorstwa lub projektu.

 • Wydawać polecenia pracownikom

  Wydawać polecenia podwładnym, stosując różne techniki komunikacyjne. Dostosowywać styl komunikacji do odbiorców docelowych w celu przekazania instrukcji zgodnie z zamierzeniami.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Sporządzać sprawozdania techniczne

  Sporządzać sprawozdania techniczne dla klientów, które będą zrozumiałe dla osób nieposiadających wiedzy technicznej.

 • Współpracować z ekspertami ds. kolei

  Komunikować się i współpracować z ekspertami w dziedzinie mostów, geotechniki, materiałów, architektami itp.

 • Postępować zgodnie z etycznym kodeksem postępowania dotyczącym usług transportowych

  Świadczyć usługi przewozowe zgodnie z przyjętymi zasadami etycznymi. Obejmuje to zasady sprawiedliwości, przejrzystości i bezstronności.

 • Monitorować miejsce pracy

  Regularnie upewniać się, że warunki w miejscu pracy spełniają wymogi w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa; upewniać się, że proponowane prace nie będą stanowić zagrożenia dla stanu fizycznego innych osób.

 • Utrzymywać relacje z dostawcami

  Budować trwałe i znaczące relacje z dostawcami i usługodawcami w celu nawiązywania pozytywnej, rentownej i trwałej współpracy i negocjacji umów.

 • Promować świadomość środowiskową

  Obliczyć ślad węglowy procesów biznesowych i innych praktyk w celu promowania zrównoważonego rozwoju i zwiększenia świadomości na temat wpływu na środowisko.

 • Przestrzegać przepisów prawa

  Zapewniać o odpowiednim poinformowaniu na temat regulacji prawnych, regulujących określoną działalność i przestrzeganiu zasad, procedur oraz przepisów.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Kontrolować wykonawców

  Analizować i dokumentować różnych wykonawców w branży, aby ustalić, czy zachowują oni zgodność z przepisami i normami w zakresie bezpieczeństwa, środowiska i jakości projektowania, budowy i testowania itp.

 • Projektować spersonalizowane mapy

  Projektować mapy z uwzględnieniem specyfikacji i wymagań klienta.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Oceniać działalność kolejową

  Przegląd i badanie istniejącego wyposażenia kolejowego, obiektów, systemów i procesów w celu poprawy bezpieczeństwa i wydajności kolei, podniesienia jakości i obniżenia kosztów.

 • Zarządzać procedurami przetargowymi

  Organizować proces pisania i projektowania propozycji bądź ofert przetargowych.

 • Przeprowadzać analizę ryzyka

  Określać i oceniać czynniki, które mogą zagrozić powodzeniu projektu lub funkcjonowaniu organizacji. Wdrażać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków.

 • Rozumieć finansową terminologię biznesową

  Rozumieć znaczenie podstawowych koncepcji i pojęć finansowych stosowanych w przedsiębiorstwach i instytucjach lub organizacjach finansowych.

Source: Sisyphus ODB