Zawód inżynier transportu

Inżynierowie transportu opracowują i ustalają specyfikacje techniczne budowy i rozwoju dróg i infrastruktury transportowej. Stosują oni koncepcje techniczne i wiedzę na rzecz rozwoju zrównoważonych i efektywnych sposobów transportu, począwszy od dróg po kanały, linie kolejowe i porty lotnicze.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Miejskie planowanie przestrzenne

  Proces polityczny i techniczny mający na celu projektowanie środowiska miejskiego i optymalizację użytkowania gruntów poprzez uwzględnienie różnych aspektów, takich jak infrastruktura, woda oraz przestrzenie zielone i przeznaczone dla społeczności.

 • Inżynieria lądowa

  Dyscyplina inżynierska wykorzystywana w zakresie projektowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych, takich jak drogi, budynki i kanały.

 • Wyroby górnicze, budowlane i inżynieryjne

  Oferowane produkty w zakresie maszyn górniczych, budowlanych i inżynieryjnych, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Kody podziału gruntów na strefy

  Podział gruntów na strefy, na których dozwolone są różne zastosowania i działania, takie jak gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne i działalność przemysłowa. Strefy te są regulowane przez procedury ustawodawcze i władze lokalne.

 • Podstawy inżynierii

  Elementy inżynieryjne takie jak funkcjonalność, odtwarzalność i koszty związane z konstrukcją i sposobem, w jaki są one stosowane w realizacji projektów inżynieryjnych.

 • Zasady projektowania

  Elementy stosowane w projektowaniu, takie jak harmonia, skala, proporcja, równowaga, symetria, przestrzeń, forma, struktura, kolor, światło, cień i zgodność oraz ich zastosowanie w praktyce.

 • Metody transportu

  Znajomość zasad i metod przemieszczania ludzi lub towarów drogą powietrzną, kolejową, morską lub lądową, w tym związane z tym koszty i optymalne strategie pracy.

 • Inżynieria transportu

  Poddyscyplina inżynierii lądowej, która obejmuje planowanie, projektowanie i badanie funkcjonowania oraz zarządzania transportem ludzi i towarów w sposób bezpieczny, wydajny, wygodny, ekonomiczny i przyjazny dla środowiska.

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Metody budowlane

  Różne techniki i metody wznoszenia budynków i innych konstrukcji.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

Umiejętności

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Projektować systemy transportu

  Projektować lotniska, systemy transportu publicznego i autostrady, aby móc ocenić bezpieczne i efektywne metody przemieszczania ludzi i towarów.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

  Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

 • Sporządzać prognozy statystyczne

  Prowadzić systematyczne badania statystyczne danych reprezentujących obserwowane w przeszłości zachowanie systemu, w tym obserwacje użytecznych czynników prognostycznych spoza systemu.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Doradzać w kwestiach związanych z użytkowaniem gruntów

  Zalecać najlepsze sposoby wykorzystania gruntów i zasobów. Doradzać w sprawie lokalizacji dróg, szkół, parków itp.

Source: Sisyphus ODB