Zawód inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Inżynierowie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej prowadzą badania nad alternatywnymi źródłami energii w celu opracowania systemów produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Starają się zoptymalizować produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszyć koszty produkcji i obciążenia środowiskowe. Systemy te skupiają się na zrównoważeniu energetycznym i efektywności energetycznej.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rysunki techniczne

  Oprogramowanie do rysowania oraz różne symbole, perspektywy, jednostki miar, systemy zapisu, style wizualne oraz układy stron stosowane na rysunkach technicznych.

 • Technologie energetyki odnawialnej

  Różne rodzaje źródeł energii, których nie można wyczerpać, takie jak wiatr, słońce, woda, biomasa i energia z biopaliw. Różne technologie wykorzystywane do wdrażania tych rodzajów energii w coraz większym stopniu, takie jak turbiny wiatrowe, zapory hydroelektryczne, fotowoltaika i skoncentrowana energia słoneczna.

 • Elektrotechnika

  Rozumienie elektrotechniki, dziedziny inżynierii, która zajmuje się badaniem i stosowaniem energii elektrycznej, elektroniki i elektromagnetyzmu.

 • Mechanika płynów

  Charakterystyka i właściwości płynów, w tym gazów, płynów i plazmy, w spoczynku i w ruchu oraz sił na nie działających.

 • Energia słoneczna

  Energia pochodząca z światła i ciepła ze słońca, która może być wykorzystywana i użytkowana jako odnawialne źródło energii z wykorzystaniem różnych technologii, takich jak fotowoltaika (PV) służąca do produkcji energii elektrycznej i energia cieplna z energii słonecznej (STE) w celu wytwarzania energii cieplnej.

 • Inżynieria środowiska

  Zastosowanie teorii oraz zasad naukowych i inżynieryjnych mających na celu poprawę środowiska i zrównoważonego rozwoju, takie jak ekologiczne zaspokajanie potrzeb bytowych (np. W postaci powietrza, wody i gleby) dla ludzi i innych organizmów, rekultywacja środowiska w przypadku zanieczyszczenia, rozwój zrównoważonej energetyki oraz lepsze gospodarowanie odpadami i metody ograniczania ich ilości.

 • Inżynieria mechaniczna

  Dyscyplina, która stosuje zasady fizyki, inżynierii i materiałoznawstwa w celu projektowania, analizowania, wytwarzania i utrzymywania systemów mechanicznych.

 • Elektroenergetyka

  Poddyscyplina energetyki i elektrotechniki, specjalizująca się w wytwarzaniu, przesyłaniu, dystrybucji i wykorzystaniu energii elektrycznej poprzez podłączenie urządzeń elektrycznych do silników, generatorów i transformatorów, takich jak zasilacz AC-DC.

 • Procesy inżynierii

  Systematyczne podejście do rozwoju i eksploatacji systemów inżynieryjnych.

 • Inżynieria lądowa

  Dyscyplina inżynierska wykorzystywana w zakresie projektowania, budowy i utrzymania obiektów budowlanych, takich jak drogi, budynki i kanały.

 • Systemy ogrzewnictwa przemysłowego

  Systemy grzewcze zasilane gazem, drewnem, olejem, biomasą, energią słoneczną i innymi odnawialnymi źródłami energii, a także zasady oszczędzania energii, stosowane w szczególności w budynkach i obiektach przemysłowych.

 • Wyroby górnicze, budowlane i inżynieryjne

  Oferowane produkty w zakresie maszyn górniczych, budowlanych i inżynieryjnych, ich funkcjonalność, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

Umiejętności

 • Zatwierdzać projekty inżynieryjne

  Wyrażać zgodę na przekazanie projektu wyrobu gotowego do rzeczywistej produkcji i montaż produktu.

 • Przeprowadzać obliczenia elektryczne

  Określić rodzaj, rozmiar i liczbę elementów sprzętu elektrycznego dla danego obszaru dystrybucji, wykonując złożone obliczenia elektryczne. Są one przeznaczone do takich instrumentów, jak transformatory, wyłączniki, przełączniki i odgromniki.

 • Udzielać informacji dotyczących finansowania publicznego

  Udzielanie informacji klientom w zakresie dotacji i programów finansowania przydzielonych przez sektor instytucji rządowych i samorządowych na małe i duże projekty w różnych dziedzinach, takich jak promowanie energii ze źródeł odnawialnych.

 • Udzielać informacji na temat geotermalnych pomp ciepła

  Zapewniać organizacjom i osobom fizycznym możliwości poszukiwania alternatywnych metod dostarczania energii do budynków, uwzględniając koszty, korzyści i negatywne aspekty instalacji i wykorzystania geotermalnych pomp ciepła w kontekście usług komunalnych oraz sprawy, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu zakupu i instalacji tych pomp.

 • Promować zrównoważoną energię

  Promować korzystanie z odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w środowisku organizacji i osób indywidualnych w celu zbudowania zrównoważonej przyszłości; zachęcać do sprzedaży urządzeń produkujących energię odnawialną, takich jak urządzenia wykorzystujące energię słoneczną.

 • Udzielać informacji na temat paneli fotowoltaicznych

  Udzielać organizacjom i osobom fizycznym poszukującym alternatywnych metod zapewnienia energii zakładom i obiektom mieszkalnym informacji na temat kosztów, korzyści i negatywnych aspektów instalacji i eksploatacji paneli fotowoltaicznych, a także kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu zakupu i instalacji systemów fotowoltaicznych.

 • Stosować techniki zarządzania energią cieplną

  Dostarczać rozwiązania do zarządzania temperaturą w projektowaniu produktów, rozwoju systemów i urządzeń elektronicznych używanych do ochrony systemów i aplikacji dużej mocy w wymagających środowiskach. Ostatecznie można w tej kwestii współpracować z klientami lub innymi inżynierami.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa

  Wdrażać programy bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z krajowymi przepisami i prawodawstwem. Zapewniać zgodność urządzeń i procesów z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa.

 • Prowadzić badania w celu ustalenia najlepszych lokalizacji dla farm wiatrowych

  Przeprowadzać badania na miejscu i korzystać z atlasu wiatru, aby ocenić różne lokalizacje, które mogą być odpowiednie do budowy skupisk turbin wiatrowych, a także przeprowadzać badania kontrolne lokalizacji, aby pomóc w opracowaniu planów budowy.

 • Zarządzać projektem inżynieryjnym

  Zarządzać zasobami projektu inżynieryjnego, budżetem, terminami i zasobami ludzkimi oraz planować harmonogramy, a także wszelkie działania techniczne związane z projektem.

 • Zarządzać projektem

  Zarządzać i planować różne zasoby, takie jak zasoby ludzkie, budżet, terminy, wyniki i jakość niezbędne dla konkretnego projektu, a także monitorować postępy w realizacji konkretnego celu w określonym czasie i w ramach określonego budżetu.

 • Udzielać informacji na temat turbin wiatrowych

  Udzielać organizacjom i osobom fizycznym poszukującym alternatywnych metod zapewnienia energii informacji na temat kosztów, korzyści i negatywnych aspektów instalacji i eksploatacji turbin wiatrowych w obiektach mieszkalnych i ogólnych, a także kwestii, które należy wziąć pod uwagę przy rozważaniu wdrożenia technologii turbin wiatrowych.

 • Dostosowywać projekty techniczne

  Dostosowywać projekty produktów bądź ich części tak, aby spełniały wymagania.

 • Dostosowywać harmonogramy przesyłu energii

  Monitorować procedury związane z dystrybucją energii w celu oceny, czy dostawy energii muszą zostać zwiększone lub zmniejszone w zależności od zmian popytu, oraz włączenia tych zmian do harmonogramu dystrybucji. Upewniać się, że zmiany są przestrzegane.

 • Zarządzać zużyciem energii w budynkach

  Przyczyniać się do opracowywania skutecznych strategii zarządzania energią oraz zapewniać, że są one zrównoważone dla budynków. Dokonywać przeglądu budynków i infrastruktury w celu określenia, gdzie można dokonać ulepszeń w zakresie efektywności energetycznej.

 • Korzystać z oprogramowania do rysunków technicznych

  Tworzyć projekty i rysunki techniczne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania.

 • Korzystać z oprogramowania CAD

  Używać systemów projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) w celu wspomagania tworzenia, modyfikacji, analizy lub optymalizacji projektu.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Projektować turbiny wiatrowe

  Projektować komponenty elektryczne i łopaty wykorzystywane w urządzeniach wytwarzających energię elektryczną z wiatru, zapewniające optymalizację konstrukcji w celu zapewnienia bezpiecznej i wydajnej produkcji energii.

Source: Sisyphus ODB