Zawód inspektor farmaceutyczny

Inspektorzy farmaceutyczni przeprowadzają kontrole i pomiary dokładności w celu sprawdzenia i zapewnienia jakości wyrobów farmaceutycznych. Biorą oni udział w całej fazie rozwojowej wyrobu farmaceutycznego, dopóki nie będzie gotowy na rynek. Obejmuje to proces nabywania licencji na badania kliniczne, doradzanie personelowi rozwojowemu w zakresie wymogów regulacyjnych oraz dokonywanie oceny treści ulotki dołączanej do opakowania i innych dokumentów dotyczących produktu. Ponadto inspektorzy farmaceutyczni zbierają i oceniają informacje o skutkach ubocznych produktu i przekazują tę wiedzę zarówno wewnętrznie, jak i właściwym organom.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy farmaceutyczne

  Europejskie i krajowe ramy prawne w zakresie rozwoju, dystrybucji i stosowania produktów leczniczych dla ludzi.

 • Chemia farmaceutyczna

  Chemiczne aspekty identyfikacji i modyfikacji sztucznych podmiotów chemicznych w zakresie, w jakim odnoszą się one do stosowania leczniczego. Sposób, w jaki różne substancje chemiczne wpływają na systemy biologiczne i w jaki sposób można wykorzystać je w opracowywaniu leków.

 • Wyroby farmaceutyczne

  Oferowane produkty farmaceutyczne, ich funkcje, właściwości oraz wymogi prawne i regulacyjne.

 • Chemia analityczna

  Przyrządy i metody stosowane do rozdzielania, identyfikacji i oznaczania ilościowego substancji – składników chemicznych naturalnych i sztucznych materiałów i roztworów.

 • Technologia farmaceutyczna

  Technologia farmaceutyczna jest gałęzią farmacji, która zajmuje się projektowaniem technologicznym, rozwojem, wytwarzaniem oraz oceną leków i produktów leczniczych.

 • Biotechnologia

  Technologia, która stosuje, modyfikuje lub wykorzystuje systemy biologiczne, organizmy i składniki komórkowe do opracowywania nowych technologii i produktów do określonych zastosowań.

 • Zezwolenia na korzystanie z substancji kontrolowanych

  Wymogi prawne i licencje wymagane przy obchodzeniu się z substancjami kontrolowanymi.

 • Techniki laboratoryjne

  Techniki stosowane w różnych obszarach nauk przyrodniczych w celu uzyskania danych doświadczalnych, takich jak analiza grawimetryczna, chromatografia gazowa, metody elektroniczne lub termiczne.

 • Przemysł farmaceutyczny

  Główne zainteresowane strony, przedsiębiorstwa i procedury w przemyśle farmaceutycznym oraz przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące udzielanie patentów, testowanie, bezpieczeństwo i wprowadzanie do obrotu leków.

Umiejętności

 • Posługiwać się bezpiecznie substancjami chemicznymi

  Podjąć niezbędne środki ostrożności w celu składowania, używania i unieszkodliwiania produktów chemicznych.

 • Wykazywać się umiejętnościami analitycznymi

  Analizować przepływ informacji w celu szybkiego i precyzyjnego odtwarzania komunikatów. Wyszukiwać zwroty w danym języku, aby przekazać ten sam sens lub to samo uczucie w sytuacjach, gdy w danym języku nie ma dosłownego tłumaczenia.

 • Monitorować zgodność z normami jakości produkcji

  Monitorować normy jakości w procesie produkcyjnym i wykończeniowym.

 • Testować wyroby

  Testować obrabiane detale bądź produkty pod kątem podstawowych usterek.

Source: Sisyphus ODB