Zawód inspektor ochrony radiologicznej

Inspektorzy ochrony radiologicznej są odpowiedzialni za ochronę przed szkodliwymi skutkami narażenia na działanie promieniowania jonizującego. Zapewniają oni zgodność z przepisami ustawowymi i wykonawczymi poprzez egzekwowanie środków bezpieczeństwa. Ponadto opracowują plany ochrony radiologicznej, w szczególności w odniesieniu do elektrowni i obiektów jądrowych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Fizyka promieniowania w opiece zdrowotnej

  Fizyka promieniowania, związana z konwencjonalną radiologią, TK, RM, ultradźwiękami, diagnostyczną medycyną nuklearną oraz ich zasady, takie jak obszary zastosowania, wskazania, przeciwwskazania, ograniczenia i zagrożenia związane z promieniowaniem.

 • Skażenie promieniotwórcze

  Różne przyczyny obecności substancji promieniotwórczych w cieczach, ciałach stałych lub gazach bądź na powierzchniach oraz sposób identyfikacji rodzajów zanieczyszczeń, ich zagrożenia oraz stężenia substancji zanieczyszczających.

 • Energia jądrowa

  Wytwarzanie energii elektrycznej poprzez wykorzystanie reaktorów jądrowych i konwersję energii uzyskanej z jądra atomowego w reaktorach, w których powstaje ciepło. Następnie ciepło wytwarza parę, która może zasilać turbiny parowe w celu wytwarzania energii elektrycznej.

 • Ochrona radiologiczna

  Środki i procedury stosowane w celu ochrony ludzi i środowiska przed szkodliwym działaniem promieniowania jonizującego.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Fizyka jądrowa

  Dziedzina fizyki, w której analizowane są protony i neutrony oraz ich interakcje w obrębie atomów.

 • Przepisy w zakresie energii jądrowej

  Znajomość europejskich, krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczące działalności w zakresie energii jądrowej.

 • Zapobieganie zanieczyszczeniom

  Procesy wykorzystywane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom: środki ostrożności w odniesieniu do zanieczyszczenia środowiska, procedury zwalczania zanieczyszczeń i związane z nimi urządzenia oraz możliwe środki ochrony środowiska.

Umiejętności

 • Zapewniać przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony radiologicznej

  Upewnienie się, że przedsiębiorstwo i pracownicy wdrażają środki prawne i operacyjne ustanowione w celu zagwarantowania ochrony przed promieniowaniem.

 • Monitorować systemy w elektrowniach jądrowych

  Kontrolować systemy elektrowni jądrowych, takie jak systemy wentylacji i odprowadzania wody, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie i identyfikować nieprawidłowości.

 • Stosować środki ostrożności przewidziane dla elektrowni jądrowych

  Przestrzegać procedur, zasad i przepisów bezpieczeństwa dotyczących elektrowni jądrowych, aby zapewniać bezpieczne środowisko pracy dla wszystkich pracowników i zapewnić bezpieczeństwo ludności.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Stosować procedury ochrony radiologicznej

  Sprawdzać zasady związane z promieniowaniem jonizującym i upewniać się, że są one zgodne z dyrektywą w sprawie narażenia medycznego.

 • Przeprowadzać analizę ryzyka

  Określać i oceniać czynniki, które mogą zagrozić powodzeniu projektu lub funkcjonowaniu organizacji. Wdrażać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków.

 • Opracowywać strategie ochrony radiologicznej

  Opracowywać strategie dla obiektów i organizacji, które są narażone na promieniowanie lub substancje promieniotwórcze, takich jak szpitale i obiekty jądrowe, w celu ochrony ludzi na terenie w przypadku ryzyka, a także minimalizacji narażenia na promieniowanie podczas pracy.

 • Monitorować poziomy promieniowania

  Używać urządzeń i technik pomiarowych i kontrolnych do oznaczania poziomów promieniowania lub substancji promieniotwórczych w celu kontrolowania narażenia oraz zminimalizowania zagrożeń dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska naturalnego.

 • Opracowywać strategie na wypadek zagrożeń jądrowych

  Opracowywać i nadzorować wdrażanie strategii mających na celu zapobieganie niewłaściwemu funkcjonowaniu urządzeń, błędom i ryzyku skażenia w obiektach jądrowych oraz wskazujących działania podejmowane w odpowiedzi na zagrożenia jądrowe.

 • Korzystać ze środków ochrony indywidualnej

  Korzystać z urządzeń ochronnych zgodnie ze szkoleniami, instruktażem i instrukcjami. Kontrolować sprzęt i konsekwentnie go stosować.

 • Doradzać w kwestii zapobiegania zanieczyszczeniom

  Doradzać osobom fizycznym i organizacjom w kwestii opracowywania i wdrażania działań, które pomagają zapobiegać zanieczyszczeniom i związanym z nimi zagrożeniom.

 • Reagować na zagrożenia jądrowe

  Wdrażać strategie reagowania w przypadku awarii urządzeń, błędów lub innych zdarzeń, które mogą prowadzić do skażenia i innych zagrożeń jądrowych, zapewniając zabezpieczenie obiektu, ewakuację ze wszystkich wskazanych obszarów oraz ograniczanie dalszych szkód i zagrożeń.

 • Obliczać poziom narażenia na promieniowanie

  Obliczać dane dotyczące promieniowania w odniesieniu do procedur, takich jak długość i intensywność narażenia.

 • Instruować pracowników w zakresie ochrony radiologicznej

  Wyjaśniać pracownikom różne prawne i operacyjne środki przeciwdziałania promieniowaniu, takie jak skrócenie czasu ekspozycji i noszenie sprzętu ochronnego, oraz informować o procedurach awaryjnych.

Source: Sisyphus ODB