Zawód inspektor weterynaryjny ds. zdrowia zwierząt

Inspektorzy weterynaryjni ds. zdrowia zwierząt prowadzą czynności wyjaśniające w przypadku otrzymania zgłoszeń domniemanego okrucieństwa lub zaniedbywania zwierząt, ratują lub odbierają zwierzęta w sytuacjach bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia, współpracują z agencjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz innymi placówkami zajmującymi się dobrostanem zwierząt, edukują i doradzają właścicielom i opiekunom zwierząt, dążą do poprawy lub utrzymania dobrostanu zwierząt, a także zapobiegają cierpieniu zwierząt lub je łagodzą.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Symptomy choroby u zwierząt

  Fizyczne, behawioralne i środowiskowe oznaki zdrowia i choroby u różnych zwierząt.

 • Zachowanie zwierząt

  Naturalne wzorce zachowań zwierząt, tj. w jaki sposób można wyrazić naturalne i nienaturalne zachowanie zależnie od gatunku, środowiska, interakcji człowiek-zwierzę i zajęcia.

 • Konteksty społeczno-kulturalne warunków trzymania zwierząt

  Świadomość społecznych i kulturowych ludzkich kontekstów, w jakich zwierzęta są trzymane oraz wpływ na ich wykorzystanie, opiekę i interakcje między człowiekiem a zwierzętami.

 • Anatomia zwierząt

  Badanie części ciała zwierząt, ich struktury i dynamicznych powiązań, na poziomie wymaganym przez konkretny zawód.

 • Bezpieczne metody pracy w lecznicach weterynaryjnych

  Bezpieczne praktyki pracy w lecznicach weterynaryjnych w celu identyfikacji zagrożeń i związanych z nimi czynników ryzyka w celu zapobiegania wypadkom oraz incydentom. Obejmuje to szkody spowodowane przez zwierzęta, choroby odzwierzęce, chemikalia, sprzęt i środowisko pracy.

 • Nauka o produkcji zwierzęcej

  Żywienie zwierząt, agronomia, ekonomika obszarów wiejskich, hodowla zwierząt, higiena i ochrona biologiczna, etologia, ochrona i zarządzanie zdrowiem stada.

 • Dobrostan zwierząt

  Powszechnie uznane potrzeby w zakresie dobrostanu zwierząt mające zastosowanie do gatunków, sytuacji i zawodu. Są to: potrzeba odpowiedniego środowiska potrzeba odpowiedniej diety potrzeba posiadania normalnych wzorców zachowań potrzeba zamieszkiwania z innymi zwierzętami lub z dala od nich konieczność ochrony przed bólem, cierpieniem, urazami i chorobami.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

 • Urozmaicenie warunków bytowania zwierząt

  Rodzaje, metody i stosowanie w praktyce urozmaicenie warunków bytowania zwierząt, aby umożliwić wyrażenie ich naturalnych zachowań, w tym dostarczanie bodźców środowiskowych, żywienie, układanki, elementy służące do manipulacji, działania społeczne i szkoleniowe.

 • Fizjologia zwierząt

  Badania dotyczące mechanicznego, fizycznego, biologicznego i biochemicznego funkcjonowania zwierząt, ich narządów i komórek.

 • Bezpieczeństwo biologiczne związane ze zwierzętami

  Wiedza na temat środków higieny i bezpieczeństwa biologicznego przy pracy ze zwierzętami, w tym na temat przyczyn, przenoszenia i profilaktyki chorób oraz stosowania polityk, materiałów i sprzętu.

Umiejętności

 • Stosować bezpieczne metody w pracy weterynarza

  Stosować bezpieczne praktyki pracy w środowisku weterynaryjnym w celu identyfikacji zagrożeń i związanych z nimi rodzajów ryzyka, aby zapobiegać wypadkom lub incydentom. Obejmuje to szkody spowodowane przez zwierzęta, choroby odzwierzęce, chemikalia, wyposażenie i środowisko pracy.

 • Radzić sobie z osobami sprawiającymi trudności

  Pracować bezpiecznie i komunikować się skutecznie z osobami i grupami osób, które znajdują się w trudnej sytuacji. Obejmowałoby to rozpoznawanie oznak agresji, niepokoju, gróźb i sposobów radzenia sobie z nimi, aby promować bezpieczeństwo osobiste i bezpieczeństwo innych osób.

 • Podejmować decyzje w kwestii dobrostanu zwierząt

  Wybierać jedną z kilku alternatywnych możliwości, które poprawiają samopoczucie zwierzęcia.

 • Doradzać w kwestii dobrostanu zwierząt

  Przygotowywać i dostarczać informacje osobom lub grupom osób na temat sposobów promowania zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz w jaki sposób można ograniczać zagrożenia dla zdrowia i dobrostanu zwierząt. Przedstawiać zalecenia dotyczące działań naprawczych.

 • Oceniać stan zwierząt

  Badać zwierzęta pod kątem zewnętrznych objawów występowania pasożytów, chorób lub urazów. Wykorzystywać te informacje, aby określać własne działania i przedstawiać swoje ustalenia właścicielom.

 • Ratować zwierzęta

  Ratowanie zwierząt znalezionych w sytuacjach, które stanowią bezpośrednie lub potencjalne zagrożenie dla ich dobrostanu.

 • Pełnić funkcję mentora

  Kierować i wspierać mniej kompetentnych lub mniej doświadczonych kolegów.

 • Instruować właścicieli zwierząt

  Instruować właścicieli zwierząt i opiekunów oraz udzielać im porad, aby umożliwić im poprawę i utrzymanie dobrostanu zwierząt.

 • Monitorować dobrostan zwierząt

  Monitorować stan fizyczny i zachowanie zwierząt oraz zgłaszać wszelkie obawy lub nieoczekiwane zmiany, w tym oznaki zdrowia lub złego stanu zdrowia, wygląd, stan zakwaterowania zwierząt, spożycie pokarmu i wody oraz warunki środowiskowe.

 • Radzić sobie w nagłych przypadkach weterynaryjnych

  Radzić sobie z nieprzewidzianymi przypadkami weterynaryjnymi i okolicznościami, które wymagają podjęcia pilnych działań w odpowiedni i profesjonalny sposób.

 • Postępować ze zwierzętami w etyczny sposób

  Prowadzenie działań zgodnie z uznanymi zasadami dobra i zła, wliczając przejrzystość praktyk w zakresie pracy oraz zachowanie wobec klientów i ich zwierząt.

 • Działać na rzecz dobrostanu zwierząt

  Promować dobre praktyki i pracować ze współczuciem dla utrzymania i promowania wysokich standardów w zakresie dobrostanu zwierząt przez cały czas poprzez dostosowywanie osobistych zachowań i zarządzanie czynnikami środowiskowymi.

 • Utrzymywać stosunki z placówkami zajmującymi się dobrostanem zwierząt

  Dbać o dobre stosunki z innymi placówkami i agencjami zajmującymi się dobrostanem zwierząt.

 • Zarządzać bezpieczeństwem biologicznym zwierząt

  Planować i stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zapobiegania przenoszeniu chorób oraz zapewnienia w pełni skutecznego bezpieczeństwa biologicznego. Utrzymywać i stosować procedury bezpieczeństwa biologicznego i kontroli zakażeń podczas pracy ze zwierzętami, w tym procedury rozpoznawania potencjalnych problemów zdrowotnych i podejmowania odpowiednich działań, informować o środkach kontroli higieny oraz metodach bezpieczeństwa biologicznego w miejscu pracy, a także zgłaszać raporty innym osobom.

 • Pośredniczyć w kontaktach z agencjami zajmującymi się dobrostanem zwierząt

  Współpraca z agencjami ds. dobrostanu zwierząt w zakresie warunków i sytuacji zwierząt w celu zapewnienia zgodności z przepisami i określenia dalszych działań, które należy podjąć. Negocjowanie prowadzące do ostatecznego ustalenia, w jaki sposób naprawić sytuację.

Source: Sisyphus ODB