Zawód instruktor muzyczny

Instruktorzy muzyczni kształcą studentów w określonej teorii, a przede wszystkim prowadzą praktyczne kursy muzyczne w specjalistycznej szkole muzycznej lub konserwatorium na poziomie szkolnictwa wyższego, w tym uczą gry na instrumentach muzycznych i prowadzą treningi głosowe. Przekazują oni teoretyczne instrukcje dotyczące praktycznych umiejętności i technik, które studenci muszą opanować dziedzinie muzyki. Edukatorzy muzyczni monitorują postępy studentów, w razie konieczności indywidualnie pomagają i oceniają ich wiedzę i wyniki praktyki muzycznej dzięki zadaniom, testom i egzaminom.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Teoria muzyki

  Szereg powiązanych ze sobą pojęć, stanowiący tło teoretyczne muzyki.

 • Notacja muzyczna

  Systemy wykorzystywane do odtwarzania utworów muzycznych za pomocą symboli pisanych, w tym dawnych lub nowoczesnych symboli muzycznych.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Gatunki muzyczne

  Różne style i gatunki muzyczne takie jak blues, jazz, reggae, rock lub indie.

 • Instrumenty muzyczne

  Różne instrumenty muzyczne, ich zakresy, barwa tonu i możliwe kombinacje.

 • Procesy oceny

  Różne techniki oceny, teorie i narzędzia stosowane przy ocenie uczniów, uczestników programu oraz pracowników. Różne strategie oceny, takie jak: wstępna, kształtująca, podsumowująca i samoocena, są wykorzystywane do różnych celów.

Umiejętności

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Opracowywać materiały na zajęcia

  Pisać, wybierać lub rekomendować program nauczania dla uczniów zapisanych na kurs.

 • Pośredniczyć w kontaktach z pracownikami pomocniczymi sektora oświaty

  Komunikować się z kierownictwem placówki edukacyjnej, takim jak dyrektor szkoły i członkowie zarządu, oraz z zespołem wsparcia edukacji, np. asystent nauczyciela, doradca szkolny lub doradca akademicki w kwestiach związanych z dobrobytem uczniów.

 • Odczytywać partytury muzyczne

  Odczytywać partytury muzyczne podczas prób i na żywo.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Grać na instrumentach muzycznych

  Manipulować specjalnie w tym celu zbudowanymi lub improwizowanymi instrumentami w celu wytwarzania dźwięków muzycznych.

 • Dbać o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w sektorze sztuk widowiskowych

  Weryfikować aspekty techniczne danego miejsca pracy, kostiumy, rekwizyty itp. Eliminować potencjalne zagrożenia w miejscu pracy lub w miejscu występu. Czynnie interweniować w razie wypadku lub choroby.

 • Nauczać zasad muzyki

  Instruować uczniów w zakresie teorii i praktyki muzyki, niezależnie czy w ramach kształcenia ogólnego, czy też w celu wspierania ich w dalszej kariery zawodowej w tej dziedzinie. Oferować poprawki, instruując ich na kursach, takich jak historia muzyki, czytanie partytur muzycznych i gra na instrumencie muzycznym (w tym głosowym) w ramach specjalizacji.

 • Dysponować podstawową wiedzą techniczną na temat instrumentów muzycznych

  Dysponować odpowiednią podstawową wiedzą w zakresie działania technicznego i terminologii instrumentów muzycznych, takich jak głos, fortepian, gitara i instrumenty perkusyjne.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Opracowywać programy kursów

  Badać i sporządzać opis kursu, który ma być nauczany i obliczać ramy czasowe dla planu instruktażowego zgodnie z przepisami szkolnymi i celami programu nauczania.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Zarządzać relacjami uczniów

  Zarządzać relacjami między uczniami oraz między uczniem a nauczycielem. Działać jako sprawiedliwy autorytet i tworzyć środowisko zaufania i stabilności.

 • Posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

  Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

 • śledzić zmiany w danej dziedzinie specjalizacji

  Być na bieżąco z nowymi badaniami, przepisami i innymi istotnymi zmianami, związanymi z rynkiem pracy lub innymi, pojawiającymi się w danej dziedzinie specjalizacji.

Source: Sisyphus ODB