Zawód instruktor szkolenia wojskowego służby przygotowawczej i oficerskiej

Instruktorzy szkolenia wojskowego służby przygotowawczej i oficerskiej szkolą i uczą nowych rekrutów akademii, czyli kadetów z teorii i praktyki niezbędnej do stania się żołnierzem lub oficerem wojskowym, a także sami muszą posiadać doświadczenie jako oficer wojskowy jako wymóg prowadzenia szkolenia. Przygotowują i prezentują teoretyczne kursy i materiały podczas szkolenia w dziedzinach takich jak prawo, przepisy krajowe i międzynarodowe, modele obrony i ataku, sprawy światowe itd. Prowadzą również szkolenie fizyczne kadetów, uczą ich obchodzenia się i używania broni i maszyn, pierwszej pomocy przedmedycznej, samoobrony i ataku, obsługi pojazdów wojskowych oraz prowadzą ćwiczenia fizyczne. Instruktorzy szkolenia wojskowego służby przygotowawczej i oficerskiej zarządzają planami szkoleniowymi poprzez opracowywanie i aktualizowanie programu nauczania oraz, w razie potrzeby, ćwiczeń w terenie. Pomagają również oficerom wysokiego szczebla w przygotowaniach do awansu i ogólnie monitorują postępy kadetów i oceniają ich wyniki poprzez serię teoretycznych i fizycznych testów. Przygotowują sprawozdania z wyników i oceny w odniesieniu do każdego kadeta indywidualnie.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody sprawowania nadzoru

  Metody nadzoru stosowane przy gromadzeniu informacji i wywiadu w celach prowadzenia śledztwa.

 • Musztra wojskowa

  Techniki marszu i użycia broni oraz inne metody dyscyplinujące stosowane w operacjach wojskowych.

 • Kody wojskowe

  Język kodowania wykorzystywany do specjalnych organizacji i operacji wywiadowczych lub militarnych, sposób ich wykorzystania i odszyfrowywania.

 • Broń wojskowa

  Rodzaje broni używane przez różne organizacje wojskowe, takie jak siły lądowe, marynarka wojenna lub siły powietrzne oraz w różnych narodach na całym świecie; aspekty broni, potencjał obrażeń i sposoby obrony przed nimi.

Umiejętności

 • Dowodzić oddziałem wojskowym

  Prowadzenie działań oddziałów wojskowych w terenie podczas misji, czy to bojowych, czy humanitarnych czy w inny sposób defensywnych, zgodnie ze strategiami opracowanymi przed operacją oraz zapewnianie komunikacji z innymi oddziałami.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • Zarządzać rozmieszczeniem oddziałów

  Zarządzać rozmieszczeniem wojsk na obszarach objętych konfliktem lub potrzebujących pomocy oraz nadzorować procedury rozmieszczania. Zarządzać rozmieszczeniem żołnierzy na danym obszarze do określonych misji i upewnić się, że żołnierze i zasoby zostaną przydzielone do misji zgodnie z względami taktycznymi i wymogami bezpieczeństwa żołnierzy.

 • Zapewniać bezpieczeństwo informacji

  Zapewniać, że informacje zebrane podczas inwigilacji lub dochodzeń pozostają w rękach osób upoważnionych do ich otrzymania i wykorzystania oraz że nie wpadają w ręce nieprzyjaciela lub innych osób nieupoważnionych.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • Nadzorować prace związane z konserwacją sprzętu wojskowego

  Planować i nadzorować prace związane z regularną konserwacją i naprawami wyposażenia wojskowego i broni w celu zapewnienia ich należytego funkcjonowania.

 • Oceniać zagrożenie na obszarach ryzyka

  Ocena potencjalnych zagrożeń związanych z misją wojskową lub humanitarną na obszarach zagrożonych, takich jak obszary bojowe, dotknięte klęskami żywiołowymi lub obszary napięć politycznych.

 • Utrzymywać komunikację w ramach operacji

  Utrzymywanie łączności między różnymi departamentami organizacji, między pracownikami lub podczas konkretnych operacji lub misji, w celu zapewnienia skuteczności operacji lub misji albo sprawnego działania organizacji.

 • Wykrywać zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa podczas dochodzeń, inspekcji lub patroli oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu zminimalizowania lub zneutralizowania zagrożenia.

 • Delegować działania

  Delegować działania i zadania innym w zależności od zdolności, stopnia przygotowania, kompetencji i zakresu prawnego praktyki. Dbać, aby ludzie wiedzieli, co i kiedy powinni robić.

 • Szkolić oddziały wojskowe

  Szkolenie oddziałów wojskowych lub osób szkolących się, aby mogły przyłączyć się do sił zbrojnych, w odniesieniu do technik bojowych, broni, regulacji, procedur operacyjnych, kamuflaży i innych praktyk wojskowych.

 • Dbać o dobrostan uczniów lub studentów

  Zapewnienie zaspokojenia potrzeb uczniów w organizacjach edukacyjnych oraz rozwiązywanie wszelkich kwestii związanych z uczeniem się, a także potencjalnymi problemami znajdującymi się poza kontekstem edukacyjnym.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Instruować w kwestiach obowiązków wojskowych

  Prowadzić zajęcia teoretyczne i praktyczne dla przyszłych żołnierzy dotyczące ich obowiązków i działań wojskowych.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

Source: Sisyphus ODB