Zawód instruktor teatralny sztuk performatywnych w konserwatorium

Instruktorzy teatralni sztuk performatywnych w konserwatorium kształcą studentów w określonej teorii, a przede wszystkim prowadzą praktyczne zajęcia teatralne w specjalistycznym teatrze, lub poprzez działanie, szkołę lub konserwatoria na poziomie szkolnictwa wyższego. Przekazują oni teoretyczne instrukcje dotyczące praktycznych umiejętności i technik, które studenci muszą opanować w teatrze. Instruktorzy teatralni sztuk performatywnych w konserwatorium monitorują postępy studentów, w razie konieczności indywidualnie pomagają i oceniają ich wiedzę i wyniki praktyki teatralnej dzięki zadaniom, testom i egzaminom.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki teatralne

  Znajomość technik ułatwiających pomyślne wystawienie sztuki.

 • Zasady pracy zespołowej

  Współpraca między osobami charakteryzującymi się jednolitym zobowiązaniem do osiągnięcia danego celu, uczestniczącymi w tym procesie w równym stopniu, przy utrzymaniu otwartej komunikacji, umożliwieniu skutecznego korzystania z pomysłów itp.

 • Techniki operowania głosem

  Różnorodne techniki prawidłowego posługiwania się głosem bez wyczerpania lub uszkodzenia ciała przy zmianie głosu pod względem tonu i głośności.

 • Procesy oceny

  Różne techniki oceny, teorie i narzędzia stosowane przy ocenie uczniów, uczestników programu oraz pracowników. Różne strategie oceny, takie jak: wstępna, kształtująca, podsumowująca i samoocena, są wykorzystywane do różnych celów.

 • Techniki oddychania

  Różne techniki kontrolowania głosu, ciała i nerwów przez oddychanie.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Techniki wymowy

  Techniki wymawiania słów we właściwy i zrozumiały sposób.

 • Techniki aktorskie

  Różnorodne techniki aktorskie wykorzystywane w celu uzyskania realistycznych wyników, takie jak metodyczne, metoda klasyczna i technika Meisnera.

Umiejętności

 • Opracowywać programy kursów

  Badać i sporządzać opis kursu, który ma być nauczany i obliczać ramy czasowe dla planu instruktażowego zgodnie z przepisami szkolnymi i celami programu nauczania.

 • Wydobywać potencjał artystyczny wykonawców

  Motywować wykonawców do podejmowania wyzwań. Zachęcać do partnerskiego uczenia się. Tworzyć środowisko sprzyjające eksperymentowaniu przy użyciu różnych metod, takich jak improwizacja.

 • Zachęcać uczniów do pracy zespołowej

  Zachęcać uczniów do współpracy przy nauce, promując pracę w zespołach i działania grupowe.

 • Dbać o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w sektorze sztuk widowiskowych

  Weryfikować aspekty techniczne danego miejsca pracy, kostiumy, rekwizyty itp. Eliminować potencjalne zagrożenia w miejscu pracy lub w miejscu występu. Czynnie interweniować w razie wypadku lub choroby.

 • Określać koncepcje danego występu

  Wyjaśniać koncepcje danego występu, takie jak kwestie i partytury dla wykonawców.

 • Analizować scenariusz

  Rozbić scenariusz na części, analizując jego dramaturgię, formę, tematy i strukturę. W razie konieczności przeprowadzić odpowiednie badania.

 • Zarządzać relacjami uczniów

  Zarządzać relacjami między uczniami oraz między uczniem a nauczycielem. Działać jako sprawiedliwy autorytet i tworzyć środowisko zaufania i stabilności.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Kierować przebiegiem zajęć w klasie

  Utrzymywać dyscyplinę i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji.

 • Pośredniczyć w kontaktach z pracownikami pomocniczymi sektora oświaty

  Komunikować się z kierownictwem placówki edukacyjnej, takim jak dyrektor szkoły i członkowie zarządu, oraz z zespołem wsparcia edukacji, np. asystent nauczyciela, doradca szkolny lub doradca akademicki w kwestiach związanych z dobrobytem uczniów.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • Kierować działaniami w zakresie ekspresji ruchowej

  Pomagać klientom lub pacjentom w poruszaniu się w sposób zorganizowany lub improwizowany w celach ekspresyjnych.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • śledzić zmiany w danej dziedzinie specjalizacji

  Być na bieżąco z nowymi badaniami, przepisami i innymi istotnymi zmianami, związanymi z rynkiem pracy lub innymi, pojawiającymi się w danej dziedzinie specjalizacji.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Przeprowadzać dodatkowe badania na potrzeby sztuk teatralnych

  Badanie tła historycznego i koncepcji artystycznych sztuk teatralnych.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Opracowywać materiały na zajęcia

  Pisać, wybierać lub rekomendować program nauczania dla uczniów zapisanych na kurs.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

  Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

Source: Sisyphus ODB