Zawód kierownik ds. środowiska technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Kierownicy ds. środowiska technologii informacyjno-telekomunikacyjnych znają ramy prawne w zakresie zielonych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych, rozumieją rolę konfiguracji sieciowych technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarce i rozmieszczeniu zasobów energetycznych oraz oceniają wpływ emisji CO2 każdego zasobu technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w sieci organizacji. Planują i zarządzają wdrażaniem strategii środowiskowych w odniesieniu do sieci i systemów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych poprzez prowadzenie badań stosowanych, rozwijanie strategii organizacyjnej i opracowywanie strategii mających na celu osiągnięcie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zapewniają oni, że cała organizacja wykorzystuje zasoby technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w sposób jak najbardziej przyjazny środowisku.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rynek ICT

  Procesy, interesariusze i dynamika łańcucha towarów i usług w sektorze rynku ICT.

 • Zarządzanie kosztami

  Proces planowania, monitorowania i dostosowywania kosztów oraz przychodów przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia efektywności kosztowej i zdolności.

 • Sprzęt do nadzoru zarządzania środowiskowego

  Sprzęt i wyposażenie odpowiednie do pomiaru i monitorowania parametrów środowiskowych na żywo.

 • Materiały do produkcji sprzętu komputerowego

  Właściwości, zastosowania i oddziaływanie na środowisko materiałów wykorzystywanych do opracowywania sprzętu komputerowego.

 • Cykl życia produktu ICT

  Zarządzanie cyklem życia produktu od etapów rozwoju do wejścia na rynek i wycofania z rynku.

 • Ekologiczne technologie ICT

  Stosowanie systemów ICT w sposób przyjazny dla środowiska i zrównoważony, taki jak wdrożenie energooszczędnych serwerów i centralnych jednostek przetwarzania (CPU), zmniejszenie zasobów i prawidłowe unieszkodliwianie odpadów elektronicznych.

 • Gospodarka odpadami

  Metody, materiały i regulacje stosowane do zbierania, transportu, uzdatniania i unieszkodliwiania odpadów. Obejmują one recykling i monitorowanie unieszkodliwiania odpadów.

Umiejętności

 • Składać sprawozdania dotyczące zagadnień środowiskowych

  Sporządzać sprawozdania dotyczące środowiska i informować o zagadnieniach. Informować społeczeństwo lub zainteresowane strony w określonym kontekście o aktualnym rozwoju sytuacji w środowisku, prognozach dotyczących przyszłości środowiska oraz o wszelkich problemach i możliwych rozwiązaniach.

 • Przekazywać sprawozdania dotyczące analizy kosztów i korzyści

  Przygotowywać, kompilować i przekazywać sprawozdania z podziałem kosztów na proponowane i budżetowe plany firmy. Z wyprzedzeniem analizować finansowe lub społeczne koszty i korzyści projektu lub inwestycji w danym okresie.

 • Zarządzać projektem ICT

  Planować, organizować, kontrolować i dokumentować procedury i zasoby, takie jak kapitał ludzki, sprzęt i kompetencje, w celu osiągnięcia określonych celów i zadań związanych z systemami, usługami lub produktami ICT, w ramach określonych ograniczeń, takich jak zakres, czas, jakość oraz budżet.

 • Przeprowadzać audyty środowiskowe

  Używać sprzętu do pomiaru różnych parametrów środowiskowych, aby zidentyfikować problemy środowiskowe i zbadać sposoby ich rozwiązania. Przeprowadzać kontrole w celu zapewnienia zgodności z przepisami ochrony środowiska.

 • Zapewniać zgodność z przepisami w zakresie odpadów

  Wdrażać i monitorować procedury w przedsiębiorstwach w zakresie zbierania, transportu i utylizacji odpadów, zgodnie z wszelkimi przepisami i wymogami prawnymi.

 • Przeprowadzać ankiety środowiskowe

  Przeprowadzać ankiety w celu zbierania informacji do analizy i zarządzania ryzykiem środowiskowym w organizacji lub w szerszym kontekście.

 • Zapewniać przestrzeganie regulaminu firmy

  Zagwarantować, że działania pracowników są zgodne z regulaminem firmy, wdrażanym w oparciu o wytyczne klienta, a także firmowe reguły, dyrektywy, zasady i programy.

 • Przygotowywać dokumentację techniczną

  Przygotowywanie dokumentacji dla istniejących i przyszłych produktów oraz usług, z opisem ich funkcjonalności i składu w taki sposób, aby były zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców nieposiadających przygotowania technicznego oraz zgodne z określonymi wymogami i normami. Aktualizuj dokumentację.

 • Analizować dane środowiskowe

  Analizować dane dotyczące korelacji między działalnością człowieka a wpływem na środowisko.

 • Opracowywać politykę ochrony środowiska

  Opracowywać politykę organizacyjną dotyczącą zrównoważonego rozwoju i zgodności z prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska zgodnie z mechanizmami polityki stosowanymi w dziedzinie ochrony środowiska.

 • Oceniać luki w zabezpieczeniach

  Realizować rodzaje testów bezpieczeństwa, takie jak testy penetracyjne sieci, badania bezprzewodowe, przeglądy kodów, oceny sieci bezprzewodowych i/lub firewall zgodnie z przyjętymi przez branżę metodami i protokołami w celu identyfikacji i analizy potencjalnych słabych punktów.

 • Zapewniać przestrzeganie wymogów prawnych

  Zapewniać zgodność z ustalonymi i obowiązującymi normami oraz wymogami prawnymi, takimi jak specyfikacje, polityki, normy lub przepisy w odniesieniu do celu, do którego dążą organizacje.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

Source: Sisyphus ODB