Zawód kierownik ds. społeczności internetowych

Kierownicy ds. społeczności internetowych zapewniają i utrzymują interaktywne środowisko z wykorzystaniem mediów społecznościowych, forów i wiki. Utrzymują relacje między różnymi społecznościami cyfrowymi.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Oprogramowanie do authoringu

  Oprogramowanie zapewniające wstępnie zaprogramowane elementy, które umożliwiają tworzenie interaktywnych aplikacji multimedialnych w celu edycji, struktury i rozmieszczenia treści przeznaczonych do publikacji.

 • Techniki moderacji w internecie

  Strategie i metody używane w interakcjach online oraz podczas moderowania użytkowników i grup online.

 • Kluczowe słowa w kontekście treści cyfrowych

  Narzędzia cyfrowe do prowadzenia wyszukiwania na podstawie słów kluczowych. Systemy wyszukiwania informacji określają treść dokumentu na podstawie słów kluczowych i metadanych.

 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

  Planowanie procesów biznesowych lub zarządzanie nimi w sposób odpowiedzialny i etyczny, biorąc pod uwagę, że odpowiedzialność gospodarcza wobec akcjonariuszy/udziałowców jest równie ważna jak odpowiedzialność wobec podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska i społeczeństwa.

 • Analiza internetowa

  Charakterystyka, narzędzi i techniki pomiaru, gromadzenia, analizy i przekazywania danych internetowych w celu uzyskania informacji na temat zachowania użytkowników i poprawy wyników strony internetowej.

 • Badanie rynku

  Procesy, techniki i cele zawarte w pierwszym etapie opracowywania strategii marketingowych, takich jak gromadzenie informacji o klientach oraz definicja segmentów rynkowych i celów.

 • Strategie cenowe

  Techniki, teorie i powszechnie przyjęte strategie dotyczące ustalania cen towarów. Zależności między strategiami cenowymi i wynikami na rynku, takimi jak maksymalizacja rentowności, powstrzymywanie nowych członków lub zwiększenie udziału w rynku.

 • Kształtowanie się cen na danym rynku

  Zmienność cen w zależności od rynku i elastyczności cen oraz czynniki, które wpływają na trendy cenowe i zmiany na rynku w długiej i krótkiej perspektywie.

 • Strategia dotycząca marketingu treści

  Proces tworzenia i udostępniania treści medialnych i wydawniczych w celu pozyskiwania klientów.

 • Zasady marketingu

  Zasady zarządzania relacjami między konsumentami a produktami oraz usługami w celu zwiększenia sprzedaży i poprawy technik reklamowych.

 • Techniki zarządzania marką

  Metody i systemy stosowane w badaniu i ustalaniu tożsamości marki do celów marketingowych.

 • Kompozycja marketingowa

  Zasada marketingu opisująca cztery podstawowe elementy strategii marketingowych, którymi są produkt, miejsce, cena i promocja.

Umiejętności

 • Przeprowadzać działania następcze w związku z prośbami użytkowników internetowych

  Przyjmować informacje zwrotne od osób odwiedzających online oraz podejmować działania, które odnoszą się do ich wniosków w zależności od ich szczególnych potrzeb.

 • śledzić kluczowe wskaźniki skuteczności działania

  Identyfikować kwantyfikowalne miary, które firma lub branża stosuje do mierzenia lub porównywania wydajności pod względem osiągania swoich celów operacyjnych i strategicznych przy użyciu uprzednio ustalonych wskaźników wydajności.

 • Analizować czynniki zewnętrzne dotyczące przedsiębiorstw

  Prowadzić badania i analizy czynników zewnętrznych dotyczących przedsiębiorstw, takich jak konsumenci, pozycja na rynku, konkurenci i sytuacja polityczna.

 • Stosować techniki marketingu w mediach społecznościowych

  Wykorzystywać ruch w mediach społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter, aby przyciągnąć uwagę i udział obecnych i potencjalnych klientów za pośrednictwem forów dyskusyjnych, dzienników internetowych, mikroblogów i społeczności, aby uzyskać szybki przegląd lub wgląd w tematy i opinie w sieci społecznościowej i obsługiwać przychodzące leady oraz zapytania.

 • Przeprowadzać analizę danych w internecie

  Analiza doświadczenia online i danych online w celu zrozumienia zachowania użytkowników, czynników wywołujących uwagę online i innych czynników, które mogą zoptymalizować rozwój i ekspozycję stron internetowych.

 • Tworzyć tytuł dla treści

  Opracowywanie atrakcyjnego tytułu, dzięki któremu zwraca się uwagę publiczności na treść swojego artykułu, historię lub publikację.

 • Zapewniać materiały pisane

  Przekazywać informacje w formie pisemnej za pośrednictwem mediów cyfrowych lub drukowanych zgodnie z potrzebami grupy docelowej. Tworzyć układ treści zgodnie ze specyfikacjami i normami. Stosować zasady pisowni i gramatyki.

 • Analizować sprawozdania pisemne dotyczące pracy

  Zapoznawać się ze sprawozdaniami z pracy i rozumieć je, analizując treść sprawozdań i stosując ustalenia w codziennej pracy.

 • Korzystać z różnych kanałów komunikacji

  Korzystać z różnych kanałów komunikacji, takich jak komunikacja werbalna, odręczna, cyfrowa i telefoniczna w celu konstruowania i udostępniania pomysłów lub informacji.

 • Analizować ankiety dotyczące obsługi klienta

  Analizować wyniki badań przeprowadzonych przez pasażerów/klienta; analizować wyniki w celu identyfikowania trendów i wyciągania wniosków.

 • Planować kampanie marketingowe

  Opracowanie metody promowania produktu za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak platformy telewizyjne, radiowe, drukowane i internetowe, czy media społecznościowe w celu komunikowania się i dostarczania wartości klientom.

 • Kierować się założeniami strategicznymi w codziennej pracy

  Refleksja nad strategicznym fundamentem działania firm, czyli ich misją, wizją i wartościami, aby zintegrować ten fundament z wykonywaniem obowiązków na danym stanowisku.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Koordynować wysiłki na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa

  Synchronizować wysiłki, plany, strategie i działania prowadzone w departamentach przedsiębiorstw na rzecz wzrostu gospodarczego i jego obrotów. Utrzymywać rozwój działalności gospodarczej jako ostatecznego wyniku wszelkich wysiłków przedsiębiorstwa.

 • Przekazywać założenia planów biznesowych współpracownikom

  Rozprowadzanie, przedstawianie i przekazywanie planów oraz strategii biznesowych dla kadry kierowniczej i pracowników dla zapewnienia, że cele, działania i ważne przesłania są właściwie przekazywane.

 • Przeprowadzać badanie rynku

  Gromadzić, oceniać i przedstawiać dane dotyczące rynku docelowego i klientów w celu ułatwienia strategicznego rozwoju i studiów wykonalności. Identyfikować tendencje rynkowe.

 • Identyfikować potencjalne rynki dla przedsiębiorstw

  Obserwacja i analiza wyników badań rynkowych w celu określenia najbardziej obiecujących i rentownych rynków. Określenie konkretnych korzyści dla firmy i dopasowanie ich do rynków, na których brak jest takiej propozycji wartości.

 • Oceniać treści marketingowe

  Dokonywać przeglądu, oceniać, regulować i zatwierdzać materiały marketingowe i treści określone w planie marketingowym. Oceniać słowo pisane, obrazy, reklamy drukowane lub wideo, wystąpienia publiczne i wypowiedzi zgodnie z celami marketingowymi.

 • Opracowywać plan rozwoju społeczności internetowej

  Stworzenie planu rozwoju społeczności internetowej, rozwoju wykorzystania, zachowania aktualnych użytkowników i zwiększenia udziału użytkowników.

 • Przekładać koncepcje wymagań na treść

  Opracowywanie treści cyfrowych poprzez zastosowanie określonych wymogów i wytycznych.

 • Zarządzać projektami opracowywania treści

  Opracowywanie i wdrożenie procesu tworzenia, dostarczania treści cyfrowych lub drukowanych oraz zarządzanie nimi, opracowanie systemu, który opisuje cały proces redagowania treści i ich publikacji oraz wykorzystywanie narzędzi ICT do wspierania tego procesu.

 • Analizować poziomy sprzedaży produktów

  Gromadzić i analizować poziomy sprzedaży produktów i usług w celu wykorzystania uzyskanych informacji do określania ilości, które mają być wytwarzane w kolejnych partiach, informacje zwrotne od klientów, tendencje cenowe oraz skuteczność metod sprzedaży.

 • Zarządzać rentownością

  Regularnie dokonywać przeglądów wyników w zakresie sprzedaży i zysków.

 • Przygotowywać roczny budżet marketingowy

  Dokonywać obliczeń zarówno dochodów, jak i wydatków, które mają zostać zapłacone w nadchodzącym roku, dotyczących działań marketingowych, takich jak reklama, sprzedaż i dostarczanie produktów ludziom.

 • Wyznaczać mierzalne cele marketingowe

  Określać wymierne wskaźniki efektywności planu marketingowego, takie jak udział w rynku, wartość klienta, świadomość marki oraz przychody ze sprzedaży. Monitorować postępy w dążeniu do osiągnięcia tych wskaźników podczas opracowywania planu marketingowego.

 • Korzystać z oprogramowania do zarządzania systemem

  Używać oprogramowania, które umożliwia publikowanie, redagowanie i modyfikowanie treści, jak również obsługę techniczną z poziomu centralnego interfejsu.

 • Analizować tendencje zakupowe konsumentów

  Analizować zwyczaje zakupowe lub aktualnie dominujące zachowania klientów.

 • Integrować strategie marketingowe ze strategią globalną

  Włączenie strategii marketingowej oraz jej elementów, takich jak definicja rynku, konkurencja, strategia cenowa oraz komunikacja do ogólnych wytycznych dotyczących globalnej strategii przedsiębiorstwa.

 • Planować strategię marketingową

  Określić cel strategii marketingowej, czy chodzi o budowanie wizerunku, wdrażanie strategii cenowej czy podnoszenie świadomości na temat produktu. Ustalić podejście do działań marketingowych, aby zapewnić, że cele są osiągane skutecznie i trwale.

 • Prowadzić moderację forum

  Nadzorować działania komunikacyjne na forum internetowym i innych platformach dyskusyjnych, oceniając, czy treści te są zgodne z regulacjami forum, egzekwować zasady postępowania i dbać, aby forum pozostało wolne od nielegalnych treści i konfliktów.

 • Analizować ruch użytkowników na stronie internetowej

  Rejestrować i analizować ruch na stronie internetowej poprzez dystrybuowanie ankiet lub używanie narzędzi handlu elektronicznego i analitycznych. Określać potrzeby i preferencje gości należących do grupy docelowej, aby stosować strategie marketingowe w celu zwiększenia ruchu na stronie internetowej.

 • Zarządzać informacjami zwrotnymi

  Przekazywanie innym informacji zwrotnych. Ocenić oraz konstruktywnie i profesjonalnie reagować na krytyczne uwagi współpracowników i klientów.

 • Współpracować przy opracowywaniu strategii marketingowych

  Współpracować z grupą specjalistów w celu opracowania strategii marketingowych, analizując rynek i wykonalność finansową i uwzględniając cele przedsiębiorstwa.

 • Koordynować działania w ramach planów marketingowych

  Zarządzaj przeglądem działań marketingowych, takich jak planowanie marketingowe, przyznawanie wewnętrznych zasobów finansowych, materiały reklamowe, wdrażanie, kontrola i komunikacja.

 • Analizować czynniki wewnętrzne dotyczące przedsiębiorstw

  Badać i rozumieć różne wewnętrzne czynniki wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw, takich jak ich kultura, podstawa strategiczna, produkty, ceny i dostępne zasoby.

Source: Sisyphus ODB