Zawód kierownik działu audytorów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Kierownicy działu audytorów technologii informacyjno-telekomunikacyjnych monitorują audytorów systemów informatycznych odpowiedzialnych za audyty systemów informatycznych, platform i procedur operacyjnych zgodnie z ustanowionymi standardami firmy dotyczącymi skuteczności, dokładności i bezpieczeństwa. Dokonują oceny infrastruktury TIK pod kątem ryzyka dla organizacji i wprowadzają mechanizmy kontroli służące ograniczeniu strat. Określają i zalecają usprawnienia w zakresie bieżącej kontroli zarządzania ryzykiem oraz we wdrażaniu zmian lub modernizacji systemu.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Standard COBIT

  Ramy ryzyka i kontroli, takie jak cele kontroli technologii informacyjnych i pokrewnych (COBIT), które wspierają decydentów w zakresie usuwania rozbieżności między ryzykiem biznesowym, wymaganiami i problemami technicznymi.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Techniki audytu

  Techniki i metody, które wspierają systematyczne i niezależne badanie danych, polityk, działalności operacyjnej i wyników, z wykorzystaniem narzędzi i technik wspomaganych komputerowo (CAAT), takich jak arkusze kalkulacyjne, bazy danych, analiza statystyczna i oprogramowanie dla przedsiębiorstw w zakresie wywiadu gospodarczego.

 • Cyberbezpieczeństwo

  Metody, które chronią systemy ICT, sieci, komputery, urządzenia, usługi, informacje cyfrowe i ludzi przed nielegalnym lub nieuprawnionym użyciem.

 • Zarządzanie projektami ICT

  Metodologie planowania, wdrażania, przeglądu i monitorowania projektów ICT, takie jak opracowywanie, integracja, modyfikacja i sprzedaż produktów i usług ICT, a także projekty związane z innowacjami technologicznymi w dziedzinie ICT.

Umiejętności

 • Opracowywać plan audytu

  Określanie wszystkich zadań organizacyjnych (czas, miejsce i kolejność) oraz opracowywanie list kontrolnych dotyczących tematów, które mają zostać poddane audytowi.

 • Zapewniać przestrzeganie wymogów prawnych

  Zapewniać zgodność z ustalonymi i obowiązującymi normami oraz wymogami prawnymi, takimi jak specyfikacje, polityki, normy lub przepisy w odniesieniu do celu, do którego dążą organizacje.

 • Nadzorować stosowanie zasad i norm bezpieczeństwa w informatyce

  Kierować stosowaniem i spełnianiem odpowiednich norm branżowych, najlepszych praktyk i wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacji.

 • Przygotowywać sprawozdania z audytów finansowych

  Zbierać informacje na temat ustaleń kontroli sprawozdania finansowego i zarządzania finansami w celu przygotowania raportów, wskazania możliwości ulepszeń i potwierdzenia możliwości zarządzania.

 • Wdrażać zarządzanie ryzykiem w ICT

  Opracować i wdrażać procedury identyfikacji, oceny, przeciwdziałania i ograniczania ryzyka związanego z ICT, np. włamania lub wycieki danych, zgodnie ze strategią, procedurami i polityką firmy w zakresie ryzyka. Analizować zagrożenia i incydenty związane z bezpieczeństwem. Zalecać środki mające na celu poprawę strategii bezpieczeństwa cyfrowego.

 • Budować relacje biznesowe

  Ustanowienie pozytywnego, długofalowego związku między organizacjami i zainteresowanymi stronami trzecimi, takimi jak dostawcy, dystrybutorzy, akcjonariusze i inne zainteresowane strony, w celu informowania ich o organizacji i jej celach.

 • Przewrowadzać kontrole w zakresie zgodności umów

  Przeprowadzać szczegółowe kontrole zgodności umów, aby zapewnić, że towary są dostarczane lub usługi są świadczone prawidłowo i terminowo, zwracając uwagę na błędy w dokumentach lub pominięte kredyty i zniżki oraz uruchamiając procedury odzyskiwania środków pieniężnych.

 • Identyfikować wymogi prawne

  Badać mające zastosowanie procedury i normy prawne, analizować i określać wymogi prawne mające zastosowanie do danej organizacji, jej polityk i produktów.

 • Opracowywać przepływ pracy w środowisku ICT

  Tworzyć powtarzalne wzorce działalności ICT w ramach organizacji w celu wzmocnienia systematycznych przemian produktów oraz procesów i usług informacyjnych w ramach produkcji.

 • Wykonywać audyty w obszarze ICT

  Organizować i przeprowadzać audyty w celu oceny systemów ICT, zgodności elementów systemów, systemów przetwarzania informacji i bezpieczeństwa informacji. Rozpoznawać i gromadzić potencjalne krytyczne problemy oraz składać propozycje oparte na wymaganych normach i rozwiązaniach.

 • Obserwować tendencje technologiczne

  Badać najnowsze tendencje i postępy technologiczne. Obserwować i przewidywać ewolucję technologii zgodnie z obecnymi lub przyszłymi warunkami rynkowymi i biznesowymi.

 • Zarządzać standardowym systemem planowania wykorzystania zasobów w przedsiębiorstwie

  Gromadzić, zarządzać i interpretować dane istotne dla przedsiębiorstw związanych z transportem, płatnościami, zapasami, zasobami i produkcją, z wykorzystaniem specjalnego oprogramowania do zarządzania przedsiębiorstwem. Przykładowe oprogramowanie: Microsoft Dynamics, SAP ERP, Oracle ERP.

 • Zapewniać przestrzeganie standardów organizacyjnych ICT

  Gwarantować zgodność sytuacji z zasadami i procedurami ICT opisanymi przez organizację w odniesieniu do jej produktów, usług i rozwiązań.

Source: Sisyphus ODB