Zawód kierownik działu spraw regulacyjnych

Kierownicy działów spraw regulacyjnych są odpowiedzialni za kwestie regulacyjne i prawne w kilku sektorach, takich jak opieka zdrowotna, energetyka i bankowość. Nadzorują opracowanie produktów i usług od momentu ich powstania do wprowadzenia na rynek, upewniając się, że wszystko jest zgodne z lokalnymi przepisami i spełnia wymogi regulacyjne. Mają doświadczenie w zakresie różnych faz procesów regulacyjnych i pośredniczą między komisjami prawnymi i regulacyjnymi przedsiębiorstw i rządów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Analiza biznesowa

  Dziedzina badań, która odnosi się do identyfikacji potrzeb i problemów biznesowych oraz określenia rozwiązań, które osłabiają lub uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Analiza biznesowa obejmuje rozwiązania informatyczne, wyzwania rynkowe, rozwój polityki i kwestie strategiczne.

 • Strategie organizacyjne

  Strategie mające na celu osiągnięcie celów dotyczących rozwoju i utrzymania organizacji.

 • Polityki obowiązujące w przedsiębiorstwach

  Zbiór reguł rządzących działalnością firmy.

 • Planowanie strategiczne

  Elementy definiujące podstawy i kluczowe elementy organizacji, takie jak jej misja, wizja, wartości i cele.

Umiejętności

 • Identyfikować wymogi prawne

  Badać mające zastosowanie procedury i normy prawne, analizować i określać wymogi prawne mające zastosowanie do danej organizacji, jej polityk i produktów.

 • Opracowywać polityki organizacyjne

  Opracowywać i nadzorować wdrażanie procedur mających na celu udokumentowanie i uszczegółowienie procedur działania organizacji w świetle jej planowania strategicznego.

 • Zapewniać przestrzeganie regulaminu firmy

  Zagwarantować, że działania pracowników są zgodne z regulaminem firmy, wdrażanym w oparciu o wytyczne klienta, a także firmowe reguły, dyrektywy, zasady i programy.

 • Wdrażać plany strategiczne

  Podejmować działania w zakresie celów i procedur określonych na poziomie strategicznym, aby mobilizować zasoby i realizować ustalone strategie.

 • Opracowywać strategie przedsiębiorstwa

  Przewidywać, planować i opracowywać strategie dla przedsiębiorstw i organizacji mające na celu osiągnięcie różnych celów, takich jak ustanowienie nowych rynków, modernizacja sprzętu i maszyn firmy, wdrażanie strategii cenowych itp.

 • Porządkować dokumenty handlowe

  Zbierać dokumenty wychodzące z kserokopiarki, poczty lub codziennych operacji firm.

 • Zapewniać zgodność z założeniami polityki

  Zapewniać ciągłą zgodność z prawodawstwem i procedurami przedsiębiorstwa w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy i miejscach publicznych. Podnosić świadomość i przestrzegać wszystkich zasad polityki przedsiębiorstwa w odniesieniu do zdrowia, bezpieczeństwa i równości szans w miejscu pracy. Wykonywać wszelkie inne obowiązki, które w normalnych okolicznościach mogą być wymagane.

 • Doradzać w zakresie poprawy efektywności

  Analizować informacje i szczegóły dotyczące procesów i produktów, aby doradzić w sprawie możliwych ulepszeń wydajności, które mogłyby zostać wdrożone i oznaczałyby lepsze wykorzystanie zasobów.

 • Spełniać wymogi ustanowione przez podmioty prawne

  Upewniać się, że zastosowane metody i procedury praktyki są zgodne z przepisami i wymogami prawnymi w tej dziedzinie.

 • Analizować przepisy

  Analizować istniejące ustawodawstwo władz krajowych lub lokalnych, aby oceniać, jakie ulepszenia można wprowadzić i jakie przepisy można zaproponować.

 • Egzekwować zgodność z polityką finansową

  Czytać, rozumieć i realizować politykę finansową przedsiębiorstwa w odniesieniu do wszystkich procedur podatkowych i księgowych.

 • Zapewniać zgodność produktów z wymogami regulacyjnymi

  Badać, wdrażać i monitorować integralność i zgodność produktów z wymaganymi aspektami regulacyjnymi na mocy prawa. Doradzać w sprawie stosowania i przestrzegania przepisów dotyczących produktu i produkcji.

 • Zapewniać przestrzeganie wymogów prawnych

  Zapewniać zgodność z ustalonymi i obowiązującymi normami oraz wymogami prawnymi, takimi jak specyfikacje, polityki, normy lub przepisy w odniesieniu do celu, do którego dążą organizacje.

 • Opracowywać umowy licencyjne

  Opracowywać warunki związane z przekazywaniem ograniczonych praw do korzystania z nieruchomości lub usług.

 • Monitorować zgodność z umowami licencyjnymi

  Upewnić się, że licencjobiorca dobrze zna wszystkie warunki, aspekty prawne i aspekty odnowienia licencji, która została udzielona.

 • Interpretować wymogi techniczne

  Analizować, rozumieć i stosować przedstawione informacje dotyczące warunków technicznych.

 • Kierować się założeniami strategicznymi w codziennej pracy

  Refleksja nad strategicznym fundamentem działania firm, czyli ich misją, wizją i wartościami, aby zintegrować ten fundament z wykonywaniem obowiązków na danym stanowisku.

 • Monitorować politykę przedsiębiorstwa

  Monitorować politykę firmy i proponować jej ulepszenia.

 • Przygotować umowy licencyjne

  Przygotowywanie umowy prawnej umożliwiającej korzystanie ze sprzętu, usług, komponentów, aplikacji i własności intelektualnej.

Source: Sisyphus ODB