Zawód kierownik kontroli jakości technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Kierownicy kontroli jakości technologii informacyjno-telekomunikacyjnych określają i stosują podejście bazujące na jakości TIK, korzystając z systemów zarządzania jakością, zgodnie z normami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz kulturą organizacji. Zapewniają prawidłowe wdrażanie zarządczych mechanizmów kontroli w celu zabezpieczenia zasobów, integralności danych i operacji. Koncentrują się na osiąganiu celów w zakresie jakości, w tym na utrzymaniu certyfikacji zewnętrznej zgodnie z normami jakości oraz na monitorowaniu danych statystycznych w celu prognozowania jakości.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Nieprawidłowości oprogramowania

  Odchylenia od normy i wyjątkowe zdarzenia podczas pracy systemu oprogramowania, identyfikacja zdarzeń, które mogą zmieniać przepływ i proces realizacji systemu.

 • Normy jakości

  Krajowe i międzynarodowe wymogi, specyfikacje i wytyczne mające na celu zapewnienie, że produkty, usługi i procesy są dobrej jakości odpowiednie do zamierzonego celu.

 • Polityka zarządzania ryzykiem wewnętrznym

  Wewnętrzne strategie zarządzania ryzykiem, które określają, oceniają i szereguje pod względem ważności zagrożenia w środowisku informatycznym. Metody stosowane do minimalizowania, monitorowania i kontrolowania możliwości i wpływu katastrofalnych zdarzeń, które mają wpływ na osiągnięcie celów biznesowych.

 • Metody zapewniania jakości

  Zasady zapewnienia jakości, wymogi norm oraz zbiór procesów i działań stosowanych do pomiaru, kontroli i zapewniania jakości produktów i procesów.

 • Polityka jakości ICT

  Polityka jakości organizacji i jej cele, akceptowalny poziom jakości i techniki jego pomiaru, jego aspekty prawne i obowiązki poszczególnych wydziałów w celu zapewnienia jakości.

 • Poziomy testowania oprogramowania

  Poziomy testowania w procesie opracowywania oprogramowania, takie jak badania jednostkowe, testowanie integracji, testowanie systemu i testowanie akceptacji.

 • Modele jakości procesów ICT

  Modele jakości usług ICT, odnoszące się do dojrzałości procesów, przyjmowania zalecanych praktyk oraz ich definicji i instytucjonalizacji, co pozwala organizacji na osiągnięcie pożądanych wyników w sposób rzetelny i zrównoważony. Obejmuje modele w wielu dziedzinach ICT.

Umiejętności

 • Wykonywać testy oprogramowania

  Wykonywać badania w celu upewnienia się w sposób niebudzący wątpliwości, że dany wyrób spełnia określone wymagania klienta, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Stosować techniki i narzędzia testowania oprogramowania w celu identyfikacji usterek oprogramowania (błędów) i nieprawidłowości.

 • Wdrażać plany strategiczne

  Podejmować działania w zakresie celów i procedur określonych na poziomie strategicznym, aby mobilizować zasoby i realizować ustalone strategie.

 • Przeprowadzać audyty jakości

  Regularne przeprowadzać systematyczne i udokumentowane badania systemu jakości w celu sprawdzenia zgodności z normą opartą na obiektywnych dowodach, takich jak realizacja procesów, skuteczność w osiąganiu celów jakościowych oraz ograniczenie i wyeliminowanie problemów związanych z jakością.

 • Nadzorować kontrolę jakości

  Monitorować i zapewniać jakość dostarczanych towarów lub świadczonych usług poprzez nadzorowanie, czy wszystkie czynniki produkcji spełniają wymogi jakościowe. Nadzorować kontrole i badania produktów.

 • Zapewniać odpowiedni poziom funkcjonowania systemów ICT

  Zapewniać prawidłowy sposób działania, w pełni zgodny ze szczególnymi potrzebami i wynikami pod względem rozwoju, integracji, bezpieczeństwa i ogólnego zarządzania systemami ICT.

 • Przestrzegać przepisów prawa

  Zapewniać o odpowiednim poinformowaniu na temat regulacji prawnych, regulujących określoną działalność i przestrzeganiu zasad, procedur oraz przepisów.

 • Tworzyć dokumentację testowania oprogramowania

  Opisywać procedury testowania oprogramowania dla zespołu technicznego oraz analizę wyników badań użytkownikom i klientom w celu informowania ich o stanie i efektywności oprogramowania.

 • Wyznaczać cele w zakresie zapewniania jakości

  Określać cele i procedury zapewniania jakości; nadzorować ich utrzymanie i stałą poprawę, dokonując przeglądu celów, protokołów, dostaw, procesów, sprzętu i technologii pod kątem standardów jakości.

 • Zapewniać stałą gotowość do poddania się audytowi

  Zapewniać stałe przestrzeganie norm i wymogów, takich jak aktualizowanie certyfikatów i monitorowanie działań w celu zapewnienia prawidłowych procedur, tak aby audyty mogły przebiegać sprawnie i aby nie występowały jakiekolwiek negatywne aspekty.

Source: Sisyphus ODB