Zawód kierownik schroniska dla psów

Kierownicy schronisk dla psów monitorują codzienne działania schroniska będącego pod ich nadzorem. Dbają, aby zwierzęta przebywające w schroniskach były odpowiednio traktowane i objęte opieką. Kierownicy schronisk dla psów sprawują nadzór nad personelem i utrzymują kontakty z właścicielami zwierząt przywożących i odbierających zwierzęta.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Fizjologia zwierząt

  Badania dotyczące mechanicznego, fizycznego, biologicznego i biochemicznego funkcjonowania zwierząt, ich narządów i komórek.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

 • żywienie zwierząt

  Aspekty dotyczące sposobu karmienia i pojenia różnych gatunków zwierząt. Różne rodzaje pasz dla zwierząt, kryteria jakości pasz dla zwierząt oraz metody żywienia i pojenia zwierząt.

 • Zachowanie zwierząt

  Naturalne wzorce zachowań zwierząt, tj. w jaki sposób można wyrazić naturalne i nienaturalne zachowanie zależnie od gatunku, środowiska, interakcji człowiek-zwierzę i zajęcia.

 • Anatomia zwierząt

  Badanie części ciała zwierząt, ich struktury i dynamicznych powiązań, na poziomie wymaganym przez konkretny zawód.

Umiejętności

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Kontrolować ruch zwierząt

  Kierować, kontrolować lub ograniczać część ruchu zwierzęcia lub grupy zwierząt.

 • Rekrutować pracowników

  Zatrudniać nowych pracowników, określając ich zakres obowiązków, reklamując się, przeprowadzając wywiady i wybierając pracowników zgodnie z polityką i przepisami firmy.

 • Doradzać klientom w kwestii prawidłowej opieki nad zwierzętami domowymi

  Zapewnianie klientom informacji na temat sposobów żywienia i opieki nad zwierzętami domowymi, odpowiednich produktów żywieniowych, potrzeb w zakresie szczepień itp.

 • Udzielać porad w zakresie opieki nad zwierzętami

  Zapewnienie pracownikom opieki nad zwierzętami informacji na temat leczenia zwierząt, zwyczajów żywieniowych, wartości odżywczych oraz stanu zdrowia i potrzeb.

 • Zamawiać dostawę

  Zamawiać produkty od odpowiednich dostawców w celu dokonania wygodnego i zyskownego zakupu.

 • Oceniać zachowanie zwierząt

  Obserwować i oceniać zachowania zwierząt w celu bezpiecznej współpracy i rozpoznawania odstępstw od normalnego zachowania, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu.

 • Monitorować dobrostan zwierząt

  Monitorować stan fizyczny i zachowanie zwierząt oraz zgłaszać wszelkie obawy lub nieoczekiwane zmiany, w tym oznaki zdrowia lub złego stanu zdrowia, wygląd, stan zakwaterowania zwierząt, spożycie pokarmu i wody oraz warunki środowiskowe.

 • Dbać o obsługę klienta

  Utrzymywać najwyższy możliwy poziom obsługi klienta i dbać, aby klient był zawsze obsługiwany w sposób profesjonalny. Dbać o dobre samopoczucie klientów lub uczestników i spełniać szczególne wymagania.

 • Współpracować z weterynarzami

  Konsultowanie się z lekarzami weterynarii i udzielanie im pomocy w badaniu i pielęgnowaniu zwierząt.

 • Przestrzegać instrukcji ustnych

  Mieć możliwość śledzenia instrukcji otrzymanych od współpracowników. Dążyć do zrozumienia i wyjaśnienia co jest przedmiotem instrukcji.

 • Nadzorować prace

  Kierować i nadzorować bieżącą działalność podległych pracowników.

 • Przestrzegać instrukcji pisemnych

  Kierować się pisemnymi instrukcjami w celu wykonania zadania lub przeprowadzenia kilkuetapowej procedury.

 • Dbać o zdrowie i bezpieczeństwo przy podejmowaniu czynności przy zwierzętach

  Chronić zdrowie i dobrostan zwierząt oraz osób zawodowo zajmujących się nimi.

 • Zarządzać harmonogramem zadań

  Utrzymywać przegląd wszystkich nadchodzących zadań, aby uszeregować je priorytetowo, zaplanować ich wykonanie i zintegrować nowe zadania w miarę ich pojawiania się.

 • Komunikować się z klientami

  Odpowiadać i komunikować się z klientami w najbardziej efektywny i odpowiedni sposób, aby umożliwić im dostęp do pożądanych produktów lub usług bądź jakąkolwiek inną pomoc, jakiej mogą potrzebować.

Source: Sisyphus ODB