Zawód konserwator przyrody

Konserwatorzy przyrody zarządzają i poprawiają środowisko lokalne we wszystkich sektorach lokalnej społeczności. Promują świadomość i wiedzę na temat środowiska naturalnego. Prace te mogą być bardzo zróżnicowane i obejmować projekty związane z gatunkami, siedliskami i społecznościami. Uczą ludzi i podnoszą ogólny poziom wiedzy na temat kwestii środowiskowych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

 • Procedury przeciwpożarowe

  Przepisy dotyczące zapobiegania pożarom i wybuchom oraz stosowane w nich urządzenia, systemy i metody.

 • Ekologia

  Badanie interakcji i relacji między organizmami a środowiskiem w ich otoczeniu.

 • Biologia

  Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

Umiejętności

 • Składać sprawozdania dotyczące zagadnień środowiskowych

  Sporządzać sprawozdania dotyczące środowiska i informować o zagadnieniach. Informować społeczeństwo lub zainteresowane strony w określonym kontekście o aktualnym rozwoju sytuacji w środowisku, prognozach dotyczących przyszłości środowiska oraz o wszelkich problemach i możliwych rozwiązaniach.

 • Promować zrównoważy rozwój

  Promować koncepcję zrównoważonego rozwoju wśród opinii publicznej, współpracowników i innych profesjonalistów poprzez przemówienia, wycieczki z przewodnikiem, pokazy i warsztaty.

 • Doradzać w kwestiach ochrony przyrody

  Udzielać informacji i proponować działania w kwestiach ochrony przyrody.

 • Promować zrównoważone zarządzanie

  Przyczyniać się do planowania i rozwoju polityki na rzecz zrównoważonego zarządzania, w tym do oceny oddziaływania na środowisko.

 • Edukować innych w kwestiach związanych z przyrodą

  Rozmawiać z różnymi odbiorcami na temat np. informacji, pojęć, teorii i/lub działań związanych z przyrodą i jej ochroną. Przedstawiać informacje na piśmie. Informacje te mogą być prezentowane w różnych formach, np. jako tablice wystawowe, arkusze informacyjne, plakaty, tekst na stronie internetowej itp.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Zarządzać personelem

  Zarządzać pracownikami i podwładnymi, pracującymi w zespole lub indywidualnie, aby maksymalizować ich wydajność i wkład. Planować ich pracę i działania, udzielać instrukcji, motywować i kierować w osiąganiu celów firmy. Monitorować i mierzyć, w jaki sposób pracownik podejmuje się swoich obowiązków i jak dobrze te działania są wykonywane. Identyfikować obszary wymagające poprawy i przedstawiać sugestie, jak tę poprawę osiągnąć. Prowadzić grupę ludzi, aby pomóc im osiągnąć cele i utrzymać efektywne relacje robocze między pracownikami.

 • Oceniać wpływ na środowisko

  Monitorowanie wpływu na środowisko i przeprowadzanie ocen w celu określenia i ograniczenia ryzyka środowiskowego organizacji przy uwzględnieniu kosztów.

 • Odpowiadać na pytania

  Odpowiadać na pytania i prośby o informacje innych organizacji i obywateli.

 • Wdrażać plany działania w zakresie różnorodności biologicznej

  Promować i wdrażać lokalne i krajowe plany działania na rzecz różnorodności biologicznej we współpracy z lokalnymi/krajowymi organizacjami ustawowymi i organizacjami wolontariackimi.

 • Monitorować działania w obszarze ochrony przyrody

  Oceniać i monitorować działania w zakresie ochrony przyrody w siedliskach i na różnych obszarach.

 • Analizować dane środowiskowe

  Analizować dane dotyczące korelacji między działalnością człowieka a wpływem na środowisko.

 • Chronić obszary naturalne

  Chronić obszary naturalne poprzez monitorowanie stosowania i egzekwowania przepisów.

 • Zapewniać zgodność z przepisami środowiskowymi

  Monitorować działania i wykonywać zadania zapewniające zgodność z normami dotyczącymi ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz zmieniać działania w przypadku zmian w przepisach dotyczących środowiska. Zapewnianie zgodności procesów z przepisami w zakresie ochrony środowiska i najlepszymi praktykami.

 • Badać florę

  Gromadzenie i analiza danych o roślinach w celu poznania ich podstawowych aspektów, takich jak pochodzenie, anatomia i funkcje.

 • Badać faunę

  Gromadzić i analizować dane dotyczące życia zwierząt w celu poznania podstawowych aspektów, takich jak pochodzenie, anatomia i działanie.

Source: Sisyphus ODB