Zawód konsultant ds. badań technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Konsultanci ds. badań technologii informacyjno-telekomunikacyjnych prowadzą ukierunkowane badania w dziedzinie TIK i przedstawiają klientowi sprawozdanie końcowe. Wykorzystują również narzędzia TIK do opracowania kwestionariuszy do badań, analizują wyniki, sporządzają sprawozdania, przedstawiają wyniki i formułują zalecenia na podstawie wyników badań.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Procesy innowacyjne

  Techniki, modele, metody i strategie, które przyczyniają się do wspierania działań na rzecz innowacji.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

Umiejętności

 • Badać literaturę

  Przeprowadzać kompleksowe i systematyczne badania informacji i publikacji na określony temat. Przedstawienie porównawczego podsumowania ewaluacyjnego literatury.

 • Wykonywać analityczne obliczenia matematyczne

  Stosować metody matematyczne i korzystać z technologii obliczeniowych w celu przeprowadzania analiz i znajdowania rozwiązań konkretnych problemów.

 • Opracowywać prototyp oprogramowania

  Opracowywać pierwszą niekompletną lub wstępną wersję oprogramowania komputerowego w celu symulacji pewnych określonych aspektów produktu końcowego.

 • Wykorzystywać metodologie projektowania zorientowanego na użytkownika

  Stosować metodologie projektowania, w których potrzeby, życzenia i ograniczenia użytkowników końcowych produktu, usługi bądź procesu są przedmiotem dużej uwagi na każdym etapie procesu projektowania.

 • Przeprowadzać badania jakościowe

  Gromadzić istotne informacji poprzez stosowanie systematycznych metod, takich jak wywiady, grupy dyskusyjne, analizy tekstowe, obserwacje i studia przypadków.

 • Przeprowadzać badania naukowe

  Planować badania naukowe, formułując pytanie badawcze i przeprowadzając badania empiryczne lub literaturowe w celu zbadania prawdziwości pytania badawczego.

 • Tworzyć prototypy rozwiązań typu user experience

  Projektowanie i przygotowywanie makiet, prototypów i przepływów w celu przetestowania rozwiązań User Experience (UX) lub zebrania opinii od użytkowników, klientów, partnerów oraz interesariuszy.

 • Przeprowadzać badania ilościowe

  Przeprowadzać systematyczne badanie empiryczne obserwowalnych zjawisk za pomocą technik statystycznych, matematycznych lub obliczeniowych.

 • Konsultować się z klientami biznesowymi

  Komunikować się z klientami firmy lub projektu biznesowego w celu wprowadzania nowych pomysłów, uzyskania informacji zwrotnych i znajdowania rozwiązań problemów.

 • Zapewniać dokumentację użytkownika

  Opracowaywać i organizować dystrybucję ustrukturyzowanych dokumentów, aby pomóc ludziom korzystającym z określonego produktu lub systemu, takich jak pisemne lub wizualne informacje o systemie aplikacji i sposobie korzystania z niego.

 • Wprowadzać innowacje w ICT

  Tworzyć i opisywać nowe oryginalne koncepcje w zakresie badań naukowych i innowacji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych, porównywać je z nowymi technologiami i tendencjami oraz planować rozwój nowych koncepcji.

 • Przeprowadzać wywiad w celu uzyskania informacji

  Korzystać z profesjonalnych metod i technik prowadzenia badań i wywiadów, aby zbierać odpowiednie dane, fakty lub informacje, aby uzyskiwać nowe spostrzeżenia i w pełni zrozumieć przesłanie rozmówcy.

 • Planować proces badawczy

  Przedstawiać metody i harmonogram badań w celu zapewnienia, że badania mogą zostać przeprowadzone w sposób gruntowny i skuteczny oraz że cele można osiągnąć w odpowiednim czasie.

 • Komunikować się z użytkownikami w celu zbierania danych o ich oczekiwaniach

  Komunikowanie się z użytkownikami w celu identyfikacji ich potrzeb i pozyskiwania danych na ich temat. Określenie wszystkich odpowiednich wymagań użytkowników i udokumentowanie ich w sposób zrozumiały i logiczny dla dalszej analizy i specyfikacji.

 • Przygotowywać dokumentację techniczną

  Przygotowywanie dokumentacji dla istniejących i przyszłych produktów oraz usług, z opisem ich funkcjonalności i składu w taki sposób, aby były zrozumiałe dla szerokiego kręgu odbiorców nieposiadających przygotowania technicznego oraz zgodne z określonymi wymogami i normami. Aktualizuj dokumentację.

 • Stosować inżynierię odwrotną

  Stosowanie technik pozyskiwania informacji lub demontażu komponentu, oprogramowania lub systemu ICT, w celu analizowania, poprawiania i ponownego montażu lub odtwarzania.

 • Stosować techniki analizy statystycznej

  Używać modeli (statystyki opisowe lub wnioskowanie statystyczne) i technik (eksploracja danych lub uczenie maszynowe) do analizy statystycznej i narzędzi ICT do analizy danych, odkrywania korelacji i prognozowania trendów.

 • Sprawdzać w internecie

  Przeprowadzać skuteczne wyszukiwanie w internecie w celu gromadzenia odpowiednich informacji i udostępniania ich innym osobom.

 • Prowadzić badania użytkowników ICT

  Realizacja czynności badawczych, takich jak rekrutacja uczestników, planowanie zadań, gromadzenie danych empirycznych, analiza danych i produkcja materiałów w celu oceny interakcji między użytkownikami a systemem, programem lub aplikacją ICT.

Source: Sisyphus ODB