Zawód konsultant ds. bezpieczeństwa technologii informacyjno-telekomunikacyjnych

Konsultanci ds. bezpieczeństwa technologii informacyjno-telekomunikacyjnych doradzają i wdrażają rozwiązania w zakresie kontroli dostępu do danych i programów. Propagują bezpieczną wymianę informacji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy dotyczące bezpieczeństwa ICT

  Zbiór przepisów prawnych chroniących technologię informacyjną, sieci ICT oraz systemy komputerowe i skutki prawne wynikające z ich niewłaściwego użycia. Środki regulowane obejmują zapory sieciowe, wykrywanie włamań, oprogramowanie antywirusowe i szyfrowanie.

 • Odporność działania organizacji

  Strategie, metody i techniki, które zwiększają zdolność organizacji do ochrony i utrzymania usług oraz operacji, które są zgodne z misją organizacyjną i tworzą trwałe wartości poprzez skuteczne rozwiązanie połączonych kwestii bezpieczeństwa, gotowości, ryzyka i przywrócenia gotowości do pracy po wystąpieniu sytuacji nadzwyczajnej.

 • Strategia ochrony informacji

  Plan określony przez spółkę, która określa cele w zakresie bezpieczeństwa informacji oraz środki mające na celu ograniczenie ryzyka, określenie celów w zakresie kontroli, ustanowienie wskaźników i punktów odniesienia przy jednoczesnym przestrzeganiu wymogów prawnych, wewnętrznych i umownych.

 • Ochrona przed cyberatakiem

  Strategie, techniki i narzędzia, które można wykorzystać do wykrywania i zapobiegania złośliwym atakom na systemy informatyczne, infrastrukturę lub sieci organizacji.

 • Standardy bezpieczeństwa ICT

  Normy dotyczące bezpieczeństwa ICT, takie jak ISO oraz techniki niezbędne do zapewnienia zgodności organizacji z tymi normami.

Umiejętności

 • Zarządzać planem działań odtworzeniowych

  Przygotowywać, testować i w razie potrzeby realizować plan działania w celu odzyskania lub skompensowania utraconych danych systemu informatycznego.

 • Wykonywać testy oprogramowania

  Wykonywać badania w celu upewnienia się w sposób niebudzący wątpliwości, że dany wyrób spełnia określone wymagania klienta, wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie komputerowe. Stosować techniki i narzędzia testowania oprogramowania w celu identyfikacji usterek oprogramowania (błędów) i nieprawidłowości.

 • Definiować polityki bezpieczeństwa

  Projektować i egzekwować pisemny zestaw reguł i zasad, które mają na celu zabezpieczenie organizacji w zakresie ograniczeń zachowania między interesariuszami, ochronnych ograniczeń mechanicznych i ograniczeń dostępu do danych.

 • Przeprowadzać analizę ryzyka

  Określać i oceniać czynniki, które mogą zagrozić powodzeniu projektu lub funkcjonowaniu organizacji. Wdrażać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków.

 • Nadzorować stosowanie zasad i norm bezpieczeństwa w informatyce

  Kierować stosowaniem i spełnianiem odpowiednich norm branżowych, najlepszych praktyk i wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa informacji.

 • Identyfikować zagrożenia dla systemów ICT

  Stosować metody i techniki w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa, naruszeń bezpieczeństwa i czynników ryzyka, wykorzystując narzędzia ICT do badania systemów ICT, analizy ryzyka, podatności na zagrożenia i zagrożeń oraz oceny planów awaryjnych.

 • Monitorować wydajność systemu

  Mierzyć niezawodność i wydajność systemu przed, podczas i po integracji komponentów oraz podczas pracy i konserwacji systemu. Wybierać i używać narzędzi i technik monitorowania wydajności, takich jak specjalne oprogramowanie.

 • Udzielać porad w zakresie ICT

  Doradzać w zakresie odpowiednich rozwiązań w dziedzinie ICT, wybierając alternatywy i optymalizując decyzje, biorąc jednocześnie pod uwagę potencjalne ryzyko, korzyści i ogólny wpływ na klientów profesjonalnych.

 • Weryfikować formalne specyfikacje ICT

  Weryfikować zdolności, poprawność i skuteczność zamierzonego algorytmu lub systemu zgodności z określonymi formalnymi specyfikacjami.

 • Wdrażać zarządzanie ryzykiem w ICT

  Opracować i wdrażać procedury identyfikacji, oceny, przeciwdziałania i ograniczania ryzyka związanego z ICT, np. włamania lub wycieki danych, zgodnie ze strategią, procedurami i polityką firmy w zakresie ryzyka. Analizować zagrożenia i incydenty związane z bezpieczeństwem. Zalecać środki mające na celu poprawę strategii bezpieczeństwa cyfrowego.

 • Wykonywać audyty w obszarze ICT

  Organizować i przeprowadzać audyty w celu oceny systemów ICT, zgodności elementów systemów, systemów przetwarzania informacji i bezpieczeństwa informacji. Rozpoznawać i gromadzić potencjalne krytyczne problemy oraz składać propozycje oparte na wymaganych normach i rozwiązaniach.

 • Opracowywać politykę bezpieczeństwa informacji

  Tworzyć strategię firmy związaną z bezpieczeństwem i ochroną informacji, aby zmaksymalizować integralność, dostępność i prywatność danych.

 • Określać wymagania techniczne

  Określanie właściwości technicznych towarów, materiałów, metod, procesów, usług, systemów, oprogramowania i funkcji poprzez identyfikowanie i reagowanie na szczególne potrzeby, które mają być zaspokojone zgodnie z wymogami klienta.

 • Być na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie systemów informacyjnych

  Gromadzić najnowsze informacje na temat istniejących rozwiązań w zakresie systemów informacyjnych, obejmujących oprogramowanie i sprzęt, a także elementy sieci.

 • Identyfikować słabe strony systemów ICT

  Przeprowadzanie analizy architektury systemu i sieci, komponentów sprzętu i oprogramowania oraz danych w celu zidentyfikowania słabych punktów i podatności na ingerencje lub ataki.

 • Analizować systemy ICT

  Badać aktywność i wydajność systemów informatycznych w celu modelowania ich wykorzystania i słabych stron, określania przeznaczenia, architektury i usług oraz wykrywania operacji i procedur służących do ich najskuteczniejszej realizacji.

 • Kształcić w zakresie poufności danych

  Udostępniać informacje i instruować użytkowników o ryzyku związanym z danymi, w szczególności o zagrożeniu dla poufności, integralności lub dostępności danych. Uczyć ich, jak zapewniać ochronę danych.

 • Prowadzić rejestr wykonywanych zadań

  Organizować i klasyfikować zapisy przygotowanych raportów i korespondencji związane z wykonaną pracą i ewidencją postępów zadań.

 • Przedstawiać wyniki testów

  Przedstawiać wyniki testów z naciskiem na wnioski i zalecenia, różnicując wyniki według stopnia istotności. Załączać odpowiednie informacje z planu badań i przedstawiać metody badań, stosując wskaźniki, tabele i metody wizualne, jeśli potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia.

Source: Sisyphus ODB