Zawód konsultant ds. bezpieczeństwa

Konsultanci ds. bezpieczeństwa świadczą usługi w zakresie bezpieczeństwa na rzecz klientów i osób fizycznych umożliwiające zapobieganie, planowanie i łagodzenie zagrożeń, takich jak terroryzm, szpiegostwo, kradzież i przemoc w stosunku do ich organizacji, w tym w budynkach oraz w odniesieniu do prowadzonej działalności i pracowników. Świadczone przez nich usługi są uzależnione od potrzeb i wymogów klientów w zakresie bezpieczeństwa i mogą obejmować analizę zagrożeń, zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie oraz utworzenie programu ochrony.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy w zakresie bezpieczeństwa aktywów

  Aktualne odpowiednie przepisy, regulacje i kodeksy postępowania w dziedzinie ochrony aktywów prywatnych i publicznych.

 • Metody konsultacji

  Techniki stosowane w celu ułatwienia jasnej i otwartej komunikacji oraz udzielania porad między osobami, społecznościami lub rządem, takie jak grupy dyskusyjne lub wywiady jeden na jednego.

 • Ocena czynników ryzyka i zagrożeń

  Dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa oraz wszelkie komunikaty i informacje związane z bezpieczeństwem.

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i prywatnego, takich jak nieuprawnione wejście, agresywne zachowanie, napastowanie, rozbój, kradzież, napaść, porwanie, zabójstwo i demonstracje publiczne.

 • Metody sprawowania nadzoru

  Metody nadzoru stosowane przy gromadzeniu informacji i wywiadu w celach prowadzenia śledztwa.

Umiejętności

 • Analizować problemy i możliwości

  Identyfikować i przewidywać problemy, aby wybrać kierunek działania, znaleźć odpowiednie rozwiązania, a nawet zidentyfikować możliwości dalszego rozwoju.

 • Zapewniać bezpieczeństwo publiczne

  Wdrażać odpowiednie procedury, strategie i używać odpowiedniego sprzętu do promowania lokalnych lub krajowych działań w zakresie bezpieczeństwa w celu ochrony danych, ludzi, instytucji i mienia.

 • Zapewniać przestrzeganie wymogów prawnych

  Zapewniać zgodność z ustalonymi i obowiązującymi normami oraz wymogami prawnymi, takimi jak specyfikacje, polityki, normy lub przepisy w odniesieniu do celu, do którego dążą organizacje.

 • Sporządzać sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa

  Podsumowywać dane na temat inspekcji, patroli i incydentów związanych z bezpieczeństwem w sprawozdaniu na potrzeby zarządzania.

 • Doradzać w kwestii zwiększenia bezpieczeństwa

  Udzielać klientom informacji i wskazówek, jak zapobiegać zagrożeniom i incydentom bezpieczeństwa.

 • Wykrywać zagrożenia terrorystyczne

  Określać możliwość wystąpienia działań terrorystycznych stanowiących zagrożenie i niebezpieczeństwo w określonym obszarze poprzez monitorowanie działalności potencjalnie niebezpiecznych grup osób, ocenianie ryzyka na różnych obszarach oraz gromadzenie informacji wywiadowczych.

 • Dbać o obsługę klienta

  Utrzymywać najwyższy możliwy poziom obsługi klienta i dbać, aby klient był zawsze obsługiwany w sposób profesjonalny. Dbać o dobre samopoczucie klientów lub uczestników i spełniać szczególne wymagania.

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami bezpieczeństwa

  Szybkie reagowanie na incydenty i naruszenia bezpieczeństwa poprzez zwracanie się do policji o kontakt z innymi odpowiednimi stronami zaangażowanymi w potencjalne ściganie sprawcy.

 • Utrzymywać relacje z klientami

  Budować trwałe i znaczące relacje z klientami, zmierzające do zapewnienia satysfakcji i lojalności poprzez udzielanie dokładnych i przyjaznych porad oraz wsparcia, dostarczanie wysokiej jakości produktów i usług oraz oferowanie informacji i usług posprzedażnych.

 • Korzystać z technik konsultacyjnych

  Doradzać klientom w różnych sprawach osobistych lub zawodowych.

 • Zapewniać stosowanie prawa

  Zapewniać przestrzeganie przepisów prawa, a w przypadku ich naruszenia — że podejmowane są odpowiednie działania w celu zapewnienia zgodności z prawem i egzekwowaniem prawa.

 • Wykrywać zagrożenia dla bezpieczeństwa

  Rozpoznawanie zagrożeń dla bezpieczeństwa podczas dochodzeń, inspekcji lub patroli oraz podejmowanie niezbędnych działań w celu zminimalizowania lub zneutralizowania zagrożenia.

 • Doradzać w kwestii zarządzania ryzykiem dla bezpieczeństwa

  Udzielanie porad na temat strategii politycznych w zakresie zarządzania ryzykiem w dziedzinie bezpieczeństwa oraz strategii prewencyjnych i ich wdrażania, mając na uwadze różne rodzaje zagrożeń dla bezpieczeństwa, przed którymi stoi konkretna organizacja.

 • Oceniać ryzyko dla aktywów klientów

  Identyfikować, oceniać i ustalać rzeczywiste i potencjalne ryzyko związane z aktywami naszych klientów, uwzględniając standardy poufności.

Source: Sisyphus ODB