Zawód konsultant ds. pracy i szkolenia zawodowego

Konsultanci ds. pracy i szkolenia zawodowego zapewniają pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia lub możliwości szkolenia zawodowego, odpowiednio do ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Doradzają bezrobotnym, jak prezentować swoje umiejętności podczas szukania zatrudnienia. Konsultanci ds. pracy i szkolenia zawodowego pomagają osobom poszukującym pracy w przygotowywaniu życiorysów i listów motywacyjnych i w przygotowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną oraz wskazują, gdzie szukać nowych możliwości pracy lub szkoleń.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

 • Internetowe platformy ofert pracy

  Platformy internetowe oferujące oferty pracy.

 • Oferty pracy

  Możliwości zatrudnienia dostępne na rynku pracy, w zależności od danej dziedziny gospodarki.

 • Przepisy prawne dotyczące zatrudnienia

  Prawo pośredniczące w relacjach między pracownikami a pracodawcami. Dotyczy on praw pracowników w pracy, które mają znaczenie wiążące dla umowy o pracę.

Umiejętności

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Dbać o prywatność usługobiorców

  Szanować i chronić godność i prywatność klienta, chroniąc jego informacje poufne i jasno wyjaśniając zasady dotyczące poufności klientowi i innym zaangażowanym stronom.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Sporządzać profile poszczególnych osób

  Tworzenie profilu osób poprzez określenie cech, osobowości, umiejętności i motywacji danej osoby, często poprzez wykorzystanie informacji uzyskanych z wywiadu lub kwestionariusza.

 • Przeprowadzać wywiady

  Przeprowadzać wywiady z ludźmi w różnych okolicznościach.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Ułatwiać dostęp do rynku pracy

  Zwiększać szanse osób na znalezienie pracy, nauczając wymaganych kwalifikacji i umiejętności interpersonalnych, poprzez programy szkoleniowe i rozwojowe, warsztaty lub projekty dotyczące zatrudnienia.

 • Przygotowywać inne osoby do rozmowy o pracę

  Przygotowywać kogoś do rozmowy kwalifikacyjnej, doradzając w zakresie komunikacji, mowy ciała i wyglądu, przerabiając często zadawane pytania oraz identyfikując mocne i słabe strony osobiste i zawodowe.

 • Uczyć pisania

  Uczyć podstawowych lub zaawansowanych zasad pisania w różnych grupach wiekowych w obrębie zorganizowanej instytucji edukacyjnej lub prowadząc prywatne warsztaty.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Porozumiewać się przez telefon

  Kontaktowanie się przez telefon poprzez wykonywanie i odbieranie połączeń w sposób terminowy, profesjonalny i uprzejmy.

 • Opracowywać programy kursów

  Badać i sporządzać opis kursu, który ma być nauczany i obliczać ramy czasowe dla planu instruktażowego zgodnie z przepisami szkolnymi i celami programu nauczania.

 • Dokumentować wywiady

  Rejestrowanie, zapis i wychwytywanie odpowiedzi oraz informacji zebranych w trakcie wywiadów w celu przetworzenia i analizy z wykorzystaniem stenogramu lub sprzętu technicznego.

 • Udzielać porad w sprawach osobistych

  Doradzać ludziom w sprawach miłosnych i małżeńskich, a także udzielać im porad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i pracy, zdrowia lub innych spraw osobistych.

 • Zachowywać poufność

  Przestrzegać zbioru przepisów dotyczących ujawniania informacji, z wyjątkiem przekazywania innej osobie upoważnionej.

Source: Sisyphus ODB