Zawód konsultant ds. pracy i szkolenia zawodowego

Konsultanci ds. pracy i szkolenia zawodowego zapewniają pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia lub możliwości szkolenia zawodowego, odpowiednio do ich wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Doradzają bezrobotnym, jak prezentować swoje umiejętności podczas szukania zatrudnienia. Konsultanci ds. pracy i szkolenia zawodowego pomagają osobom poszukującym pracy w przygotowywaniu życiorysów i listów motywacyjnych i w przygotowaniu się na rozmowę kwalifikacyjną oraz wskazują, gdzie szukać nowych możliwości pracy lub szkoleń.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

 • Internetowe platformy ofert pracy

  Platformy internetowe oferujące oferty pracy.

 • Oferty pracy

  Możliwości zatrudnienia dostępne na rynku pracy, w zależności od danej dziedziny gospodarki.

 • Przepisy prawne dotyczące zatrudnienia

  Prawo pośredniczące w relacjach między pracownikami a pracodawcami. Dotyczy on praw pracowników w pracy, które mają znaczenie wiążące dla umowy o pracę.

Umiejętności

 • Identyfikować potrzeby klientów

  Używać odpowiednich pytań i aktywnego słuchania, aby zidentyfikować oczekiwania, pragnienia i wymagania klientów względem produktu i usług.

 • Dbać o prywatność usługobiorców

  Szanować i chronić godność i prywatność klienta, chroniąc jego informacje poufne i jasno wyjaśniając zasady dotyczące poufności klientowi i innym zaangażowanym stronom.

 • Tworzyć sieć specjalistów w danej dziedzinie

  Docierać do ludzi i spotykać się z nimi w kontekście zawodowym. Znajdować płaszczyznę porozumienia i posługiwać się kontaktami w celu uzyskania wzajemnych korzyści. Utrzymywać kontakty z osobami należącymi do własnej sieci kontaktów zawodowych i orientować się w ich działaniach.

 • Sporządzać profile poszczególnych osób

  Tworzenie profilu osób poprzez określenie cech, osobowości, umiejętności i motywacji danej osoby, często poprzez wykorzystanie informacji uzyskanych z wywiadu lub kwestionariusza.

 • Przeprowadzać wywiady

  Przeprowadzać wywiady z ludźmi w różnych okolicznościach.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Ułatwiać dostęp do rynku pracy

  Zwiększać szanse osób na znalezienie pracy, nauczając wymaganych kwalifikacji i umiejętności interpersonalnych, poprzez programy szkoleniowe i rozwojowe, warsztaty lub projekty dotyczące zatrudnienia.

 • Przygotowywać inne osoby do rozmowy o pracę

  Przygotowywać kogoś do rozmowy kwalifikacyjnej, doradzając w zakresie komunikacji, mowy ciała i wyglądu, przerabiając często zadawane pytania oraz identyfikując mocne i słabe strony osobiste i zawodowe.

 • Uczyć pisania

  Uczyć podstawowych lub zaawansowanych zasad pisania w różnych grupach wiekowych w obrębie zorganizowanej instytucji edukacyjnej lub prowadząc prywatne warsztaty.

 • Korzystać z technik komunikacyjnych

  Stosować techniki komunikacji umożliwiające rozmówcom lepsze zrozumienie siebie nawzajem i dokładne przekazywanie treści w komunikatach.

 • Porozumiewać się przez telefon

  Kontaktowanie się przez telefon poprzez wykonywanie i odbieranie połączeń w sposób terminowy, profesjonalny i uprzejmy.

 • Opracowywać programy kursów

  Badać i sporządzać opis kursu, który ma być nauczany i obliczać ramy czasowe dla planu instruktażowego zgodnie z przepisami szkolnymi i celami programu nauczania.

 • Dokumentować wywiady

  Rejestrowanie, zapis i wychwytywanie odpowiedzi oraz informacji zebranych w trakcie wywiadów w celu przetworzenia i analizy z wykorzystaniem stenogramu lub sprzętu technicznego.

 • Udzielać porad w sprawach osobistych

  Doradzać ludziom w sprawach miłosnych i małżeńskich, a także udzielać im porad dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej i pracy, zdrowia lub innych spraw osobistych.

 • Zachowywać poufność

  Przestrzegać zbioru przepisów dotyczących ujawniania informacji, z wyjątkiem przekazywania innej osobie upoważnionej.

Source: Sisyphus ODB