Zawód kontroler finansowy

Kontrolerzy finansowi wykonują wszystkie zadania związane z planowaniem budżetowym i rachunkowością przedsiębiorstwa lub organizacji. Wdrażają i zapewniają zgodność z wewnętrznymi procedurami finansowymi i księgowymi oraz przygotowują dokumentację do audytów zewnętrznych. Gromadzą informacje dotyczące sprawozdań finansowych, takich jak aktywa, zobowiązania, kapitał własny i przepływy pieniężne, w celu oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, aby przygotować roczne budżety i prognozy

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Sprawozdania finansowe

  Zbiór zapisów finansowych ujawniających sytuację finansową firmy na koniec wyznaczonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdania finansowe składające się z pięciu części, to jest: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie dotyczące całkowitych dochodów, sprawozdanie dotyczące zmian w kapitale własnym (SOCE), sprawozdanie dotyczące przepływów pieniężnych i uwagi.

 • Procedury obowiązujące w dziale finansowym

  Różne procesy, obowiązki, żargon, rola w organizacji i inne szczególne cechy działu finansowego w organizacji. Rozumienie sprawozdań finansowych, inwestycje, ujawnianie polityki itp.

 • Procedury stosowane w dziale księgowości

  Różne procesy, obowiązki, żargon, rola w organizacji i inne szczególne cechy działu rachunkowości w obrębie organizacji, takie jak księgowość, faktury, rejestrowanie i opodatkowanie.

 • Przepisy podatkowe

  Przepisy podatkowe mające zastosowanie do określonej dziedziny specjalizacji, np. podatek importowy, podatek rządowy itp.

Umiejętności

 • Wyjaśniać zapisy ksiąg rachunkowych

  Objaśniać dodatkowo i ujawnienie informacji pracownikom, sprzedawcom, audytorom i wszystkim innym instancjom dotyczącym sposobu księgowania i ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

 • Interpretować sprawozdania finansowe

  Odczytywać, rozumieć i interpretować najważniejsze pozycje i wskaźniki w sprawozdaniach finansowych. Wyodrębniać najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb i uwzględniać te informacje przy opracowywaniu planów działu.

 • Przygotowywać sprawozdania finansowe

  Zbierać, wprowadzać i przygotowywać zestaw dokumentacji finansowej ujawniającej sytuację finansową firmy na koniec określonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdanie finansowe składa się z pięciu części, które obejmują sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (SOCE), sprawozdanie z przepływów pieniężnych i uwagi.

 • Opracowywać plan finansowy

  Opracowywać plan finansowy zgodnie z przepisami finansowymi i dotyczącymi klientów, uwzględniając profil inwestora, doradztwo finansowe oraz plany negocjacji i transakcji.

 • Egzekwować zgodność z polityką finansową

  Czytać, rozumieć i realizować politykę finansową przedsiębiorstwa w odniesieniu do wszystkich procedur podatkowych i księgowych.

 • śledzić kluczowe wskaźniki skuteczności działania

  Identyfikować kwantyfikowalne miary, które firma lub branża stosuje do mierzenia lub porównywania wydajności pod względem osiągania swoich celów operacyjnych i strategicznych przy użyciu uprzednio ustalonych wskaźników wydajności.

 • Przestrzegać zobowiązań ustawowych

  Znać zobowiązania ustawowe spółki w zakresie codziennego wykonywania pracy oraz ich przestrzegać.

 • Zapewniać zgodność z zasadami rachunkowości

  Zarządzać rachunkowością i przestrzegać ogólnie przyjętych zasad rachunkowości, takich jak rejestrowanie transakcji po cenach bieżących, kwantyfikowanie towarów, oddzielenie osobistych rachunków zarządzających od rachunków przedsiębiorstwa, skuteczne przenoszenie własności prawnej aktywów w czasie realizacji oraz zapewnienie zasady istotności.

 • Sprawować kontrolę nad wydatkami

  Analizować rozliczenia wydatków na tle dochodów i wykorzystania środków przez różne jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa lub organizmy w ogólności. Zalecać efektywne sposoby wykorzystania środków finansowych.

 • Analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa

  Na podstawie rachunków, rejestrów, sprawozdań finansowych i informacji zewnętrznych dotyczących rynku, analizować wyniki przedsiębiorstwa w sprawach finansowych w celu określenia działań na rzecz poprawy, które mogłyby zwiększyć zysk.

 • Dokonywać syntezy informacji finansowych

  Gromadzić, korygować i łączyć informacje finansowe pochodzące z różnych źródeł lub departamentów w celu sporządzenia dokumentu z ujednoliconymi sprawozdaniami lub planami finansowymi.

 • Opracowywać sprawozdania w zakresie statystyki finansowej

  Sporządzać sprawozdania finansowe i statystyczne w oparciu o zgromadzone dane w celu przedstawienia tych sprawozdań instytucjom zarządzającym organizacji.

 • Oceniać budżety

  Czytać plany budżetowe, analizować wydatki i dochody planowane w określonym okresie i oceniać ich zgodność z ogólnymi planami firmy lub organizmu.

Source: Sisyphus ODB