Zawód koordynator do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych

Koordynatorzy do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych nadzorują programy i działania, które zapewniają wsparcie edukacyjne dzieciom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Zapewniają , że są one aktualne wraz z najnowszymi opracowaniami w dziedzinie badań specjalnych w celu ułatwienia specjalnych procesów kształcenia niezbędnych do maksymalnego zwiększenia potencjału nauki u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz doradzają dyrektorowi szkolnictwa specjalnego odniesieniu do tych opracowań i nowych propozycji programów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Trudności w uczeniu się

  Trudności w uczeniu się, z którymi niektórzy uczniowie zmagają się w środowisku szkolnym, zwłaszcza specyficzne trudności w uczeniu się, takie jak dysleksja, dyskalkulia i zaburzenia koncentracji.

 • Standardy w zakresie programów nauczania

  Polityki rządów dotyczące programów nauczania i zatwierdzonych programów nauczania z poszczególnych placówek oświatowych.

 • Opieka nad osobami niepełnosprawnymi

  Szczególne metody i praktyki stosowane w celu zapewnienia opieki osobom z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i w zakresie uczenia się.

 • Analiza potrzeb edukacyjnych

  Proces analizy potrzeb ucznia w zakresie uczenia się za pomocą obserwacji i testów, po którym może nastąpić diagnoza schorzenia związanego z uczeniem się oraz plan dodatkowego wsparcia.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Rodzaje niepełnosprawności

  Rodzaje niepełnosprawności mające wpływ na ludzi, takie jak pod względem fizycznym, poznawczym, umysłowym, sensorycznym, emocjonalnym lub rozwojowym oraz szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych i ich wymogi w zakresie dostępu.

 • Zarządzanie projektami

  Zrozumienie zarządzania projektem i działań objętych tą dziedziną. Znajomość zmiennych związanych z zarządzaniem projektem, takich jak czas, zasoby, wymogi, terminy i reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia.

 • Kształcenie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Metody nauczania, wyposażenie i otoczenie stosowane w celu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami w osiąganiu sukcesów w szkole oraz społeczności.

Umiejętności

 • Określać potrzeby edukacyjne

  Określać potrzeby uczniów, organizacji i przedsiębiorstw w zakresie zapewniania edukacji w celu wspierania rozwoju programów nauczania i polityki edukacyjnej.

 • Zarządzać programami finansowanymi ze środków publicznych

  Wdrażanie i monitorowanie rozwoju projektów dofinansowanych przez władze regionalne, krajowe lub europejskie.

 • Oceniać programy edukacyjne

  Oceniać bieżące programy szkoleniowe i doradzać w sprawie potencjalnej optymalizacji.

 • śledzić najnowsze badania w dziedzinie kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Śledzić nowe badania i związane z nimi nowe przepisy dotyczące kształcenia osób o specjalnych potrzebach.

 • Udzielać wsparcia w zakresie zarządzania kształceniem

  Udzielać wsparcia w zakresie zarządzania instytucją edukacyjną, bezpośrednio pomagając w pełnieniu obowiązków kierowniczych lub udzielając informacji i wskazówek z danej dziedziny wiedzy specjalistycznej w celu uproszczenia zarządzania.

 • Udzielać wsparcia przy organizowaniu imprez szkolnych

  Zapewnianie pomocy w planowaniu i organizowaniu wydarzeń szkolnych, takich jak dni otwarte, zawody sportowe lub pokaz talentów.

 • Promować programy edukacyjne

  Promować ciągłe badania nad edukacją i rozwojem nowych programów i strategii edukacyjnych w celu uzyskania wsparcia i funduszy oraz podnoszenia świadomości.

 • Monitorować zmiany w sektorze edukacji

  Monitorować zmiany w polityce edukacyjnej, metodach i badaniach poprzez dokonywanie przeglądu odpowiedniej literatury i utrzymywanie kontaktów z urzędnikami i instytucjami edukacyjnymi.

 • Przedstawiać sprawozdania

  Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

 • Współpracować ze specjalistami w dziedzinie edukacji

  Komunikacja z nauczycielami lub innymi specjalistami zajmującymi się edukacją, aby zidentyfikować potrzeby i obszary poprawy systemów edukacji oraz nawiązać współpracę.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Organizować projekty służące zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych

  Uzupełnianie braków edukacyjnych poprzez organizację projektów i działań, które pomagają ludziom rozwijać się na płaszczyźnie akademickiej, społecznej lub emocjonalnej.

Source: Sisyphus ODB