Zawód koordynator ds. zarządzania kryzysowego

Koordynatorzy ds. zarządzania kryzysowego analizują potencjalne zagrożenia, takie jak klęski żywiołowe i sytuacje awaryjne dla społeczności lub instytucji oraz opracowują strategię reagowania na te zagrożenia. Przedstawiają wytyczne dotyczące reagowania na wypadek sytuacji nadzwyczajnej w celu zmniejszenia skutków. Informują strony o ryzykach związanych z tymi wytycznymi. Testują również plany reagowania i zapewniają dostępność niezbędnych dostaw i wyposażenia zgodnie z przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Umiejętności

 • Doradzać w kwestii zarządzania ryzykiem

  Udzielać porad na temat polityk zarządzania ryzykiem i strategii zapobiegania i ich wdrażania, mając świadomość różnych rodzajów ryzyka dla konkretnej organizacji.

 • Doradzać w kwestii systemów zarządzania ryzykiem środowiskowym

  Ocena wymogów i doradztwo w zakresie systemów zarządzania ryzykiem środowiskowym. Zapewnienie, aby klient brał udział w działaniach mających na celu zapobieganie niekorzystnemu wpływowi na środowisko poprzez zastosowanie technologii lub ograniczanie tego wpływu. Zapewnienie uzyskiwania wymaganych licencji i zezwoleń.

 • Testować strategie bezpieczeństwa

  Testować zasady polityki i strategie związane z zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem oraz procedury, takie jak testowanie planów ewakuacji i wyposażenia bezpieczeństwa oraz prowadzenie ćwiczeń.

 • Edukować w zakresie zarządzania sytuacjami wyjątkowymi

  Edukować społeczności, organizacje oraz osoby w zakresie zarządzania ryzykiem i reagowania na sytuacje kryzysowe, na przykład w jaki sposób opracowywać i wdrażać strategie zapobiegania i reagowania oraz edukować w zakresie polityk dotyczących sytuacji kryzysowych specyficznych dla ryzyka związanego z tym obszarem lub organizacją.

 • Przeprowadzać analizę ryzyka

  Określać i oceniać czynniki, które mogą zagrozić powodzeniu projektu lub funkcjonowaniu organizacji. Wdrażać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków.

 • Zarządzać procedurami stosowanymi w sytuacjach wyjątkowych

  Szybko reagować w przypadku awarii i uruchamiać zaplanowane procedury awaryjne.

 • Zarządzać awaryjnymi planami ewakuacji

  Monitorować plany szybkiej i bezpiecznej ewakuacji w sytuacji awaryjnej.

 • Myśleć analitycznie

  Tworzyć myśli przy użyciu logiki i rozumowania, aby zidentyfikować mocne i słabe strony alternatywnych rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów.

 • Oszacowywać szkody

  Oszacowywać szkody w wyniku wypadków lub klęsk żywiołowych.

 • Doradzać w kwestii poprawy bezpieczeństwa

  Podawać odpowiednie zalecenia po zakończeniu dochodzenia; zapewniać należyte uwzględniania i, w stosownych przypadkach, wykonywanie zaleceń.

Source: Sisyphus ODB