Zawód koordynator programów zatrudnienia

Koordynatorzy programów zatrudnienia prowadzą badania i opracowują programy i polityki w zakresie zatrudnienia, mające na celu poprawę standardów zatrudnienia i ograniczenie takich problemów, jak bezrobocie. Nadzorują wprowadzanie planów polityk i koordynują ich realizację.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Przepisy prawne dotyczące zatrudnienia

  Prawo pośredniczące w relacjach między pracownikami a pracodawcami. Dotyczy on praw pracowników w pracy, które mają znaczenie wiążące dla umowy o pracę.

 • Wdrażanie polityki publicznej

  Procedury związane ze stosowaniem polityki rządu na wszystkich szczeblach administracji publicznej.

 • Zasady zarządzania projektami

  Różne elementy i etapy zarządzania projektami.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

Umiejętności

 • Pośredniczyć w kontaktach z organami na szczeblu lokalnym

  Utrzymywać łączność i wymieniać informacje z władzami regionalnymi lub lokalnymi.

 • Analizować stopę bezrobocia

  Analizować dane i przeprowadzać badania dotyczące bezrobocia w regionie lub kraju, aby zidentyfikować przyczyny bezrobocia i możliwe rozwiązania.

 • Utrzymywać relacje z przedstawicielami środowisk lokalnych

  Utrzymywać dobre stosunki z przedstawicielami lokalnego społeczeństwa naukowego, gospodarczego i obywatelskiego.

 • Opracowywać politykę w dziedzinie zatrudnienia

  Opracowywać i nadzorować wdrażanie polityk mających na celu poprawę standardów zatrudnienia, takich jak warunki i czas pracy oraz płace, a także obniżenie stopy bezrobocia.

 • Zarządzać projektem

  Zarządzać i planować różne zasoby, takie jak zasoby ludzkie, budżet, terminy, wyniki i jakość niezbędne dla konkretnego projektu, a także monitorować postępy w realizacji konkretnego celu w określonym czasie i w ramach określonego budżetu.

 • Przeprowadzać badania strategiczne

  Zbadać długoterminowe możliwości ulepszeń i zaplanować kroki do ich osiągnięcia.

 • Promować politykę w dziedzinie zatrudnienia

  Promować rozwój i wdrażanie procedur mających na celu poprawę standardów zatrudnienia i zmniejszenie stopy bezrobocia w celu uzyskania wsparcia rządowego i publicznego.

Source: Sisyphus ODB