Zawód koordynator zespołu ds. produkcji ogrodniczej

Koordynatorzy zespołu ds. produkcji ogrodniczej są odpowiedzialni za kierowanie i współpracę z zespołem. Układają codzienne harmonogramy prac w zakresie produkcji ogrodniczej i uczestniczą w produkcji.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Sposoby przycinania drzew

  Różne podejścia do przycinania drzew, takie jak przerzedzanie, usuwanie itp.

 • Zasady zarządzania projektami

  Różne elementy i etapy zarządzania projektami.

 • Kryteria jakości dotyczące magazynów

  Kryteria jakościowe w odniesieniu do pomieszczeń magazynowych, takie jak bezpieczne systemy blokady, wentylacja, regularne kontrolowane systemy ognioodporności itp.

 • Zasady nawadniania

  Metody, zasady i systemy dostarczania wody do ziemi lub upraw za pomocą rur, tryskaczy, rowów lub strumieni.

 • Zasady przywództwa

  Zestaw cech i wartości, które kierują działaniami lidera względem pracowników i firmy oraz zapewniają kierunek w całej jego/jej karierze. Zasady te są również ważnym narzędziem do samooceny w celu identyfikacji mocnych i słabych stron oraz dążenia do samodoskonalenia.

 • Zwalczanie szkodników roślin

  Rodzaje i cechy szkodników roślin oraz upraw. Różne rodzaje metod kontroli szkodników, działania z wykorzystaniem metod konwencjonalnych lub biologicznych, uwzględniające rodzaj roślin lub upraw, warunki środowiskowe i klimatyczne oraz przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Magazynowanie i postępowanie z produktami.

 • Przepisy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

  Niezbędne normy dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i ochrony środowiska oraz przepisy prawne w sektorze określonej działalności.

 • Przepisy o ochronie środowiska w rolnictwie i leśnictwie

  Znajomość prawodawstwa, polityk i zasad w zakresie środowiska odnoszących się do rolnictwa i leśnictwa. Świadomość wpływu lokalnych procedur i praktyk rolniczych na środowisko. Środki mające na celu dostosowanie produkcji do nowych przepisów i polityk dotyczących środowiska.

 • Zwalczanie chorób roślin

  Rodzaje i cechy chorób roślin i upraw. Różne rodzaje metod kontroli, działania z wykorzystaniem metod konwencjonalnych oraz biologicznych, z uwzględnieniem rodzaju rośliny lub uprawy, warunków środowiskowych i klimatycznych oraz przepisów BHP. Magazynowanie i przeładunek produktów.

 • Rodzaje szklarni

  Różnego rodzaju szklarnie (z tworzyw sztucznych, szkła) i inne urządzenia ogrodnicze, takie jak inspekty, rozsadniki, systemy nawadniania, obiekty magazynowe i ochronne itp.

 • Zasady prowadzenia upraw

  Zasady dotyczące upraw, cyklu naturalnego, pielęgnowania przyrody, warunków wzrostu oraz zasad produkcji ekologicznej i zrównoważonej. Kryteria jakości i wymogi dotyczące nasion, roślin i upraw.

 • Rozmnażanie roślin

  Różne rodzaje metod rozmnażania, materiałów i nasion oraz kryteria dotyczące ich zdrowia i jakości.

 • Gatunki roślin

  Różnorodność roślin, drzew i krzewów oraz ich szczególne cechy. 

 • Zasady ogrodnictwa

  Standardowe praktyki ogrodnicze, obejmujące m.in. sadzenie, przycinanie, przycinanie korygujące i nawożenie.

 • Struktura gleby

  Różnorodność elementów gleby i rodzajów gleby w odniesieniu do wzrostu roślin.

 • Rodzaje urządzeń do przechowywania

  Różne rodzaje wyposażenia i urządzeń wykorzystywanych do przechowywania informacji i stosowanych w odniesieniu do nich kryteriów jakości.

 • Metody zbioru roślin

  Różne metody, czas i sprzęt związane ze zbiorem różnych upraw i roślin.

 • Zasady nawożenia

  Badania nad roślinami, strukturą gleby, kwestiami klimatycznymi i środowiskowymi w produkcji agronomicznej.

 • Techniki przycinania drzew

  Techniki selektywnego usuwania części drzew i roślin w celu wspierania ich wzrostu i regeneracji.

Umiejętności

 • Doglądać roślin

  Określać potrzebę podejmowania działań pielęgnacyjnych i wykonywać je poprzez uprawianie, utrzymywanie, podlewanie i spryskiwanie roślin i drzew ręcznie lub przy użyciu odpowiedniego sprzętu z uwzględnieniem gatunków roślin i wymogów bezpieczeństwa.

 • Obsługiwać sprzęt ogrodniczy

  Obsługiwać sprzęt ogrodniczy i pomagać w obsłudze technicznej. Przed rozpoczęciem pracy upewnić się, że pojazdy są sprawne.

 • Nadzorować przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych

  Zapewniać przestrzeganie procedur higienicznych w obiektach rolnych z uwzględnieniem przepisów dotyczących określonych obszarów działania, m.in. w zakresie zwierząt gospodarskich, roślin, lokalnych produktów rolnych itp.

 • Korzystać z systemów i baz danych zawierających informacje rolne

  Korzystać z odpowiednich systemów informacyjnych i baz danych w celu planowania i zarządzania przedsiębiorstwem rolnym oraz jego produkcją.

 • Rozmnażać rośliny

  Prowadzić działania w zakresie rozmnażania, stosując odpowiednie metody rozmnażania, takie jak cięcie zaszczepionych roślin lub rozmnażanie generatywne, z uwzględnieniem rodzaju roślin. Przeprowadzać kontrolę rozmnażania z uwzględnieniem warunków wymaganych przez dany rodzaj roślin.

 • Przechowywać produkty

  Przechowywać produkty w celu zapewnienia jakości i zgodnie z normami i przepisami. Zapewniać utrzymywanie zapasów magazynowych zgodnie z normami higieny, regulując temperaturę, ogrzewanie i klimatyzację instalacji magazynowych.

 • Wykonywać czynności kontrolne w odniesieniu do chorób i szkodników

  Wykonywanie działań w zakresie zwalczania chorób i szkodników, z wykorzystaniem metod konwencjonalnych lub biologicznych, z uwzględnieniem rodzaju klimatu, roślin lub upraw, przepisów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Przechowywanie i przetwarzanie pestycydów zgodnie z zaleceniami i prawodawstwem.

 • Zarządzać zamówieniami

  Negocjować warunki, koszty i inne specyfikacje umowy, upewniając się, że są one zgodne z wymogami prawnymi i są prawnie wykonalne. Nadzorować wykonanie umowy, uzgadniając i dokumentując wszelkie zmiany.

 • Dbać o szklarnię

  Prowadzić prace konserwacyjne w szklarniach. Myć szyby szklarniowe, dreny i rynny.

 • Zapewniać żyzność gleby

  Analiza gleby w celu określenia rodzaju i ilości nawozów wymaganych do maksymalizacji produkcji.

 • Podejmować samodzielne decyzje operacyjne

  W razie potrzeby podejmować natychmiastowe decyzje operacyjne bez odwoływania się do innych, biorąc pod uwagę okoliczności oraz wszelkie odpowiednie procedury i przepisy. Samemu określać, która opcja jest najlepsza w danej sytuacji.

 • Koordynować środowisko w szklarniach

  Dbać o ogrzewanie i chłodzenie szklarni. Współpracować z kierownikiem ds. gruntów i budynków, aby utrzymywać systemy nawadniania i wyposażenia ogrodniczego w dobrym stanie.

 • Przeprowadzać zbiory

  Kosić, zbierać lub ścinać produkty rolne ręcznie lub przy użyciu odpowiednich narzędzi i maszyn. Brać pod uwagę odpowiednie kryteria jakości produktów, zalecenia dotyczące higieny i stosować odpowiednie metody.

 • Przechowywać zbiory

  Przechowywać i konserwować zbiory zgodnie z normami i przepisami w celu zapewnienia ich jakości. Zapewniać utrzymanie obiektów magazynowych zgodnie z normami higieny, regulując temperaturę, ogrzewanie i klimatyzację w magazynach.

 • Przygotowywać obszar uprawy

  Przygotować miejsce i glebę do sadzenia, na przykład poprzez nawożenie, ściółkowanie ręcznie lub przy użyciu narzędzi mechanicznych lub maszyn; przygotować nasiona i rośliny do siewu i sadzenia, zapewniając jakość nasion i roślin. Siać i sadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi mechanicznych lub maszyn i zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

 • Tworzyć programy na rzecz poprawy jakości gleby i roślin

  Opracowywanie i doradztwo w zakresie wdrażania programów dotyczących zdrowia i odżywiania roślin.

 • Przycinać rośliny

  Wykonywanie przycinania za pomocą odpowiednich narzędzi, związanych z różnymi celami, takimi jak przycinanie konserwacyjne, przycinanie dla wzrostu, przycinanie dla owocowania, usuwanie zadziorów i zmniejszanie objętości.

 • Optymalizować produkcję

  Analizować i rozpoznawać mocne i słabe strony rozwiązań, wniosków lub podejść do problemów; formułować i planować alternatywne rozwiązania.

 • Przygotowywać obszar uprawy pod uprawę

  Przygotowywać obszar sadzenia i glebę do sadzenia poprzez nawożenie, ściółkowanie i kontrolę chwastów. Uwzględniać warunki panujące na danym obszarze, glebę i typ roślin.

 • Uprawiać rośliny

  Prowadzić działalność związaną z uprawą roślin. Prowadzić kontrolę wzrostu z uwzględnieniem wymaganych warunków dla danego typu obiektu.

 • Nadzorować ekipę ogrodniczą

  Nadzorować ekipy ogrodnicze, planując, przydzielając i oceniając ich codzienne czynności.

 • Monitorować pola uprawne

  Monitorować sady, pola i obszary produkcji, aby prognozować, kiedy uprawy będą w pełni dojrzałe. Oszacować, ile szkód pogoda może wyrządzić uprawom.

 • Dbać o pomieszczenia do składowania

  Konserwować lub zapewnić konserwację urządzeń do czyszczenia, ogrzewania lub klimatyzacji w pomieszczeniach do składowania, monitorować temperaturę pomieszczeń.

Source: Sisyphus ODB