Zawód kryminolog

Kryminolodzy badają uwarunkowania dotyczące ludzi, takie jak aspekty społeczne i psychologiczne, które mogły ich doprowadzić do popełnienia czynów przestępczych. Obserwują i analizują różne czynniki, począwszy od warunków behawioralnych, aż po kontekst społeczny i środowisko podejrzanych, aby doradzać organizacjom w zakresie zapobiegania przestępczości.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Matematyka

  Matematyka jest badaniem tematów, takich jak ilość, struktura, przestrzeń i zmiana. Polega ona na identyfikacji wzorów i formułowaniu opartych na nich nowych przypuszczeń. Matematycy dążą do udowodnienia prawdziwości lub nieprawdziwości tych przypuszczeń. Istnieje wiele dziedzin matematyki, z których część jest powszechnie stosowana w praktyce.

 • Antropologia

  Badanie rozwoju i zachowania ludzi.

 • Statystyka

  Badanie teorii statystycznej, metod i praktyk takich jak gromadzenie, organizacja, analiza, interpretacja i prezentacja danych. Obejmuje ona wszystkie aspekty danych, w tym planowanie gromadzenia danych w zakresie badań i eksperymentów w celu prognozowania i planowania działań związanych z pracą.

 • Prawo karne

  Przepisy prawne, konstytucja i regulacje mające zastosowanie do karania przestępców.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Socjologia

  Zachowanie grupy i jej dynamika, tendencje i czynniki społeczne, migracje ludzi, pochodzenie etniczne, kultury oraz ich historia i pochodzenie.

 • Kryminologia

  Badanie zachowania przestępczego, np. jego przyczyn i charakteru, jego skutków oraz metod kontroli i profilaktyki.

 • Psychologia

  Ludzkie zachowania z indywidualnymi różnicami w zakresie umiejętności, osobowości, zainteresowań, uczenia się i motywacji.

Umiejętności

 • Stosować techniki przetwarzania danych

  Gromadzić, przetwarzać i analizować istotne dane i informacje, odpowiednio przechowywać i aktualizować dane oraz przedstawiać liczby i dane za pomocą wykresów i schematów statystycznych.

 • Wykorzystywać w praktyce wiedzę na temat zachowań ludzkich

  Zasady praktyczne związane z zachowaniami grup, tendencjami w społeczeństwie i wpływem dynamiki społecznej.

 • Dokonywać przeglądu czynów zabronionych

  Analizować popełniane przez ludzi czyny uznane za nielegalne, aby odkryć sposób działania, motywy i dane demograficzne.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Stosować techniki analizy statystycznej

  Używać modeli (statystyki opisowe lub wnioskowanie statystyczne) i technik (eksploracja danych lub uczenie maszynowe) do analizy statystycznej i narzędzi ICT do analizy danych, odkrywania korelacji i prognozowania trendów.

 • Badać dowody prawne

  Analizować dowody, takie jak dowody w sprawach karnych, dokumentację prawną dotyczącą sprawy lub inną dokumentację, którą można uznać za dowód, w celu uzyskania wyraźnego obrazu sprawy i dojść do rozwiązania.

Source: Sisyphus ODB