Zawód księgowy / księgowa

Księgowi dokonują przeglądu i analizy sprawozdań finansowych, budżetów, raportów finansowych i biznesplanów w celu sprawdzenia nieprawidłowości wynikających z błędu lub nadużycia finansowego oraz udzielają swoim klientom porad finansowych w kwestiach takich jak prognozowanie finansowe i analiza ryzyka. Mogą oni przeprowadzać audyt danych finansowych, rozstrzygać sprawy dotyczące niewypłacalności, przygotowywać deklaracje podatkowe i dostarczać inne porady podatkowe w odniesieniu do obowiązującego prawodawstwa.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Statystyka

  Badanie teorii statystycznej, metod i praktyk takich jak gromadzenie, organizacja, analiza, interpretacja i prezentacja danych. Obejmuje ona wszystkie aspekty danych, w tym planowanie gromadzenia danych w zakresie badań i eksperymentów w celu prognozowania i planowania działań związanych z pracą.

 • Procedury obowiązujące w dziale finansowym

  Różne procesy, obowiązki, żargon, rola w organizacji i inne szczególne cechy działu finansowego w organizacji. Rozumienie sprawozdań finansowych, inwestycje, ujawnianie polityki itp.

 • Przepisy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych

  Metody i przepisy związane z procesem precyzyjnej księgowości.

 • Wykrywanie oszustw

  Techniki stosowane w celu zidentyfikowania oszukańczych praktyk.

 • Zapisy księgowe

  Transakcje finansowe zarejestrowane w systemach rachunkowości lub księgach spółki wraz z metadanymi związanymi z wpisem, takimi jak data, kwota, dane rachunkowe i opis transakcji.

 • Techniki rachunkowości

  Techniki rejestrowania i streszczania transakcji gospodarczych i finansowych oraz analizowania, weryfikowania i zgłaszania wyników.

 • Amortyzacja

  Metoda księgowania, polegająca na podziale wartości składnika aktywów na cały okres jego użytkowania na potrzeby alokacji kosztów w danym roku budżetowym, a jednocześnie na zmniejszeniu wartości aktywów na rachunkach przedsiębiorstwa.

 • Procedury stosowane w dziale księgowości

  Różne procesy, obowiązki, żargon, rola w organizacji i inne szczególne cechy działu rachunkowości w obrębie organizacji, takie jak księgowość, faktury, rejestrowanie i opodatkowanie.

 • Przepisy podatkowe

  Przepisy podatkowe mające zastosowanie do określonej dziedziny specjalizacji, np. podatek importowy, podatek rządowy itp.

 • Sprawozdania finansowe

  Zbiór zapisów finansowych ujawniających sytuację finansową firmy na koniec wyznaczonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdania finansowe składające się z pięciu części, to jest: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie dotyczące całkowitych dochodów, sprawozdanie dotyczące zmian w kapitale własnym (SOCE), sprawozdanie dotyczące przepływów pieniężnych i uwagi.

 • Prawo działalności gospodarczej

  Przepisy prawne regulujące określoną działalność handlową.

Umiejętności

 • Przygotowywać sprawozdania finansowe

  Zbierać, wprowadzać i przygotowywać zestaw dokumentacji finansowej ujawniającej sytuację finansową firmy na koniec określonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdanie finansowe składa się z pięciu części, które obejmują sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym (SOCE), sprawozdanie z przepływów pieniężnych i uwagi.

 • Interpretować sprawozdania finansowe

  Odczytywać, rozumieć i interpretować najważniejsze pozycje i wskaźniki w sprawozdaniach finansowych. Wyodrębniać najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb i uwzględniać te informacje przy opracowywaniu planów działu.

 • Przestrzegać zobowiązań ustawowych

  Znać zobowiązania ustawowe spółki w zakresie codziennego wykonywania pracy oraz ich przestrzegać.

 • Kontrolować dokumentację księgową

  Dokonywać przeglądu kwartalnej i rocznej dokumentacji księgowej oraz zapewniać, aby informacje rozliczeniowe dokładnie odzwierciedlały transakcje finansowe spółki.

 • Załączać certyfikaty księgowe do transakcji księgowych

  Gromadzenie i łączenie dokumentów, takich jak faktury, umowy i zaświadczenia o płatnościach, w celu wsparcia transakcji dokonywanych w rachunkowości przedsiębiorstwa.

 • Przygotowywać zestawienia obrotów i sald księgowych

  Zapewnienie, że wszystkie transakcje są rejestrowane w księgach spółki oraz sumowanie wszystkich pozycji debetów i kredytów w księgach rachunkowych w celu znalezienia równowagi w zestawieniu wydatków.

 • Zarządzać księgami rachunkowymi

  Zarządzanie rachunkami i działalnością finansową organizacji, nadzorowanie prawidłowości wszystkich dokumentów, informacji i obliczeń oraz podejmowanie właściwych decyzji.

 • Opracowywać procedury księgowe

  Określać standardowe metody i wytyczne regulujące wykonywanie prac z zakresu rachunkowości i księgowości oraz umożliwiające opracowanie specyfikacji systemu księgowości do rejestrowania transakcji finansowych.

 • Przygotowywać formularze podatkowe

  Sumować wszystkie podatki podlegające odliczeniu, pobrane w ciągu kwartału lub roku podatkowego, w celu wypełnienia formularzy deklaracji podatkowych i zwrotu podatku przez organy rządowe. Przechowywać dokumenty i rejestry potwierdzające transakcję.

 • Analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa

  Na podstawie rachunków, rejestrów, sprawozdań finansowych i informacji zewnętrznych dotyczących rynku, analizować wyniki przedsiębiorstwa w sprawach finansowych w celu określenia działań na rzecz poprawy, które mogłyby zwiększyć zysk.

 • Zapewniać zgodność z zasadami rachunkowości

  Zarządzać rachunkowością i przestrzegać ogólnie przyjętych zasad rachunkowości, takich jak rejestrowanie transakcji po cenach bieżących, kwantyfikowanie towarów, oddzielenie osobistych rachunków zarządzających od rachunków przedsiębiorstwa, skuteczne przenoszenie własności prawnej aktywów w czasie realizacji oraz zapewnienie zasady istotności.

 • Wykrywać błędy rachunkowe

  Śledzić konta, poprawiać dokładność zapisów i określać błędy w celu ich rozwiązania.

 • Przeprowadzać operacje bilansowe

  Sporządzać bilans zawierający przegląd aktualnej sytuacji finansowej organizacji. Uwzględniać dochody i koszty, środki trwałe, takie jak budynki i grunty, oraz wartości niematerialne, takie jak znaki towarowe i patenty.

 • Obliczać wysokość podatku

  Obliczać podatki, które muszą być zapłacone przez osobę fizyczną lub organizację bądź zwrócone przez instytucję rządową, zgodnie z określonymi przepisami.

 • Wyjaśniać zapisy ksiąg rachunkowych

  Objaśniać dodatkowo i ujawnienie informacji pracownikom, sprzedawcom, audytorom i wszystkim innym instancjom dotyczącym sposobu księgowania i ujęcia w sprawozdaniu finansowym.

Source: Sisyphus ODB