Zawód kurator penitencjarny

Kuratorzy penitencjarni szkolą przestępców, w tym więźniów, w temacie rehabilitacji społecznej i poprawczych zachowań. Pomagają więźniom w zdobywaniu umiejętności, które mogą ułatwić ich reintegrację społeczną i zwiększyć ich szanse na znalezienie zatrudnienia po zwolnieniu. Kuratorzy penitencjarni analizują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie uczenia się, planują i przygotowują materiały i sesje dydaktyczne oraz aktualizują swoje zapisy edukacyjne. Zapewniają oni również, że obszar roboczy i materiały są wolne od niebezpieczeństwa i rozliczane, i nadzorują uczniów przez cały czas.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wiedza fachowa w dziedzinie szkolenia

  Temat, treść i metody szkolenia, nabyte przez prowadzenie badań i uczestnictwo w kursach szkoleniowych.

 • Kształcenie dorosłych

  Instruktaż skierowany do dorosłych uczniów, zarówno w kontekście rekreacyjnym, jak i akademickim, do celów samodoskonalenia lub lepszego przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

 • Procedury w zakładach poprawczych i więzieniach

  Regulacje prawne i zasady dotyczące funkcjonowania zakładów poprawczych oraz inne procedury poprawcze.

Umiejętności

 • Rozwiązywać konflikty

  Prowadzić mediację w konfliktach i napiętych sytuacjach, działając między stronami, takimi jak użytkownicy usług, rodziny i instytucje, dążąc do zawarcia porozumienia, pojednania i rozwiązania problemów.

 • Oceniać skłonność sprawców do podejmowania ryzykownych zachowań

  Ocena i monitorowanie zachowania przestępców w odniesieniu do tego, czy stanowią one dodatkowe ryzyko dla społeczeństwa oraz jakie są szanse na pozytywną resocjalizację, poprzez ocenę środowiska, w którym się znajdują, a także wysiłków wykazywanych przez nich w zakresie resocjalizacji.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • Zachęcać uczniów do doceniania własnych osiągnięć

  Zachęcać uczniów do docenienia własnych osiągnięć i działań na rzecz zwiększenia zaufania i rozwoju edukacyjnego.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Wykorzystywać w praktyce wiedzę na temat zachowań ludzkich

  Zasady praktyczne związane z zachowaniami grup, tendencjami w społeczeństwie i wpływem dynamiki społecznej.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Przestrzegać zasad samoobrony

  Przestrzegać zasad, zgodnie z którymi powinno się używać tylko tyle siły, ile potrzeba do odparcia ataku. Użycie siły w sposób mogący spowodować trwałe obrażenia lub śmierć jest ograniczone do sytuacji, w których napastnicy sami stosują siłę w taki sposób.

 • Kierować przebiegiem zajęć w klasie

  Utrzymywać dyscyplinę i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji.

 • Identyfikować potrzeby szkoleniowe

  Analizować problemy szkoleniowe i określać potrzeby szkoleniowe organizacji lub osób fizycznych, aby zapewnić im szkolenie dostosowane do ich stopnia zaawansowania, profilu, środków i problemu.

 • Dostarczać materiały dydaktyczne

  Dbać, aby materiały niezbędne do nauczania danej klasy, takie jak pomoce wizualne, były przygotowane, aktualne i obecne w przestrzeni przeznaczonej do nauki.

 • Okazywać empatię

  Okazywać empatię w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju przemocy symbolicznej i izolacji, a także w celu zagwarantowania każdemu taktownego traktowania. Powinno to obejmować zdolność rozumienia różnych komunikatów werbalnych i niewerbalnych dotyczących uczuć i wrażeń.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Nadzorować proces rehabilitacji

  Nadzorować proces rehabilitacji przestępców podczas ich pobytu w zakładzie poprawczym, aby upewnić się, że postępują zgodnie z instrukcjami, zachowują się dobrze i pracują w kierunku pełnej ponownej integracji po zwolnieniu.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Wzmacniać pozytywne zachowania

  Wzmacnianie pozytywnych postaw osób podczas rehabilitacji i doradztwa, aby zapewnić, że dana osoba podejmuje niezbędne działania w celu uzyskania pozytywnych wyników w pozytywny sposób, aby nadal zachęcać je do kontynuowania wysiłków i osiągania celów.

 • Być czujnym

  Być czujnym podczas patrolowania lub innych działań związanych z nadzorem w celu zapewnienia bezpieczeństwa, zbadania podejrzanego zachowania lub innych niepokojących zmian w modelach lub działaniach, a także szybkiego reagowania na te zmiany.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

Source: Sisyphus ODB