Zawód kurator sztuki

Kuratorzy sztuki organizują i wystawiają dzieła sztuki i dorobek materialny. Wykonują pracę dla muzeów, galerii sztuki, muzeów nauki lub historii, bibliotek i archiwów, a także innych instytucji kulturalnych. Ogólnie rzecz biorąc, kuratorzy sztuki są zaangażowani w dziedzinie wystaw artystycznych i kulturalnych oraz wszelkiego rodzaju wydarzeń.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wartości historyczne i artystyczne

  Wartości historyczne i artystyczne sugerowane w przykładach z danej gałęzi sztuki.

 • Ochrona dziedzictwa

  Zasady i podejście do właściwego traktowania dziedzictwa w ramach projektu, aby nie wyrządzić szkód, a w miarę możliwości poprawić jego warunki.

 • Zbiory dzieł sztuki

  Różnorodne obrazy, rzeźby, druki, rysunki i inne dzieła, które tworzą zbiory w muzeum i przyszłe nowe zbiory, interesujące muzeum lub galerię sztuki.

 • Muzealne bazy danych

  Narzędzia i procesy związane z pracą z muzealnymi bazami danych.

 • Projekty kulturalne

  Cel, organizacja i zarządzanie projektami kulturalnymi oraz powiązanymi działaniami w zakresie pozyskiwania funduszy.

 • Historia sztuki

  Historia sztuki i artystów, trendów artystycznych na przestrzeni wieków i ich współczesna ewolucja.

Umiejętności

 • Znajdować rozwiązania problemów

  Rozwiązywać problemy pojawiające się podczas planowania, ustalania priorytetów, organizowania, kierowania/ułatwiania działania i oceny wyników. Stosować systematyczne procesy gromadzenia, analizowania i syntezy informacji, aby oceniać bieżącą praktykę i generować nowe poziomy zrozumienia dotyczące praktyki.

 • Dotrzymywać terminów

  Zapewnić, że procesy operacyjne zostały zakończone we wcześniej uzgodnionym terminie.

 • Pracować samodzielnie nad wystawami

  Samodzielne prace nad opracowaniem ram dla projektów artystycznych, takich jak lokalizacja i procedury.

 • Szkolić pracowników

  Szkolenie i kierowanie pracownikami w procesie, w którym są nauczane umiejętności niezbędne do przyszłej pracy. Organizowanie działań mających na celu wprowadzenie pracy i systemów lub poprawę działania poszczególnych osób i grup w kontekście organizacyjnym.

 • Poddawać pracowników coachingowi

  Utrzymywać i poprawiać wydajność pracowników, szkoląc osoby lub grupy, w jaki sposób zoptymalizować określone metody, umiejętności lub zdolności, stosując dostosowane style i metody coachingu. Uczyć nowo zatrudnionych pracowników i pomagać w nauce nowych systemów biznesowych.

 • Posiadać umiejętność obsługi komputera

  Efektywne korzystanie z komputerów, sprzętu informatycznego i nowoczesnej technologii.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Planować podział zasobów

  Planować przyszłe potrzeby dotyczące różnych zasobów, takich jak czas, pieniądze i konkretne zasoby procesowe.

 • Korzystać z zasobów ICT w celu wykonania zadań związanych z pracą

  Umiejętność wybrania i używania zasobów ICT w celu wykonania powiązanych zadań

 • Radzić sobie z problematycznymi zadaniami

  Utrzymać pozytywne nastawienie do nowych i wymagających wyzwań, takich jak kontakty z artystami i obchodzenie się z artefaktami artystycznymi. Pracować pod presją, jak na przykład rozpatrywanie ostatnich zmian w harmonogramach i w ograniczeniach finansowych.

 • Przedstawiać sprawozdania

  Prezentować odbiorcom wyniki, statystyki i wnioski w sposób przejrzysty i bezpośredni.

 • Udzielać informacji na temat projektów w ramach wystaw

  Dostarczać informacji na temat przygotowania, realizacji i oceny wystaw i innych projektów artystycznych.

 • Opracowywać nowe koncepcje

  Opracowywać nowe koncepcje.

 • Komunikować się w języku angielskim na poziomie zaawansowanym

  Posiadać znajomość języka angielskiego; R351 odnosi się do poziomu C1 w europejskim systemie opisu kształcenia językowego (CEFR).

 • Wykonywać pracę w zorganizowany sposób

  Koncentrować się na danym projekcie w każdej chwili. Organizować, zarządzać czasem, planować, ustalać harmonogram i dotrzymywać terminów.

 • Reklamować kolekcje dzieł sztuki

  Pisać katalogi, dokumenty badawcze, artykuły, sprawozdania, zasady polityki, normy i wnioski o dofinansowanie projektów.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Zarządzać projektem

  Zarządzać i planować różne zasoby, takie jak zasoby ludzkie, budżet, terminy, wyniki i jakość niezbędne dla konkretnego projektu, a także monitorować postępy w realizacji konkretnego celu w określonym czasie i w ramach określonego budżetu.

 • Nawiązywać kontakt z publicznością

  Przekazywanie wartości artystycznych w postaci odpowiednich(ej) form(y) artystycznych(ej). Reagowanie na reakcje odbiorców i angażowanie się ich w działania.

 • Organizować wystawę

  Organizacja i prowadzenie wystaw w sposób strategiczny, dzięki czemu dzieła sztuki stają się bardziej dostępne dla obywateli.

 • Zapewniać bezpieczeństwo wystawy

  Zapewniać bezpieczeństwa środowiska wystawienniczego i artefaktów poprzez zastosowanie urządzeń zabezpieczających.

 • Stosować myślenie strategiczne

  Stosować generowanie i skuteczne wykorzystywanie informacji biznesowych i otwartych możliwości, aby uzyskać konkurencyjną przewagę biznesową w perspektywie długoterminowej.

 • Prezentować wystawę

  Prezentować wystawy oraz prowadzić zrozumiałe i atrakcyjne dla ogółu prelekcje.

 • Oceniać jakość dzieł sztuki

  Prawidłowo oceniać jakość dzieł sztuki, artefaktów, fotografii i dokumentów.

 • Koordynować działania operacyjne

  Synchronizować działania i obowiązki personelu operacyjnego w celu jak najskuteczniejszego wykorzystania zasobów organizacji w trakcie dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów.

Source: Sisyphus ODB