Zawód lekarz – specjalista audiologii i foniatrii

Lekarze specjaliści audiologii o foniatrii oceniają, diagnozują i leczą pacjentów (dzieci lub dorosłych) z zaburzeniami słuchu i układu przedsionowego, spowodowanymi przez choroby zakaźne, genetyczne, traumatyczne lub zwyrodnieniowe, takie jak utrata słuchu, szumy uszne, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, przeczulica słuchowa, zaburzenia ośrodków słuchowych. Mogą oni zalecić aparat słuchowy i odgrywają rolę w ocenie i zarządzaniu pacjentami, którzy mogą korzystać z implantów słuchowych.   

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Komunikacja związana z zaburzeniami słuchu

  Fonologiczne, morfologiczne i syntaktyczne aspekty i cechy komunikacji między ludźmi dla osób dotkniętych upośledzeniem słuchu.

 • Przepisy dotyczące opieki zdrowotnej

  Prawa i obowiązki pacjentów związane ze służbą zdrowia oraz ewentualne reperkusje i oskarżenia w sprawach związanych z zaniedbaniami lub nadużyciami w leczeniu.

 • Higiena w placówkach opieki zdrowotnej

  Procedury związane z utrzymaniem higienicznego środowiska w placówkach opieki zdrowotnej, takich jak szpitale i przychodnie. Może on przybierać różne formy: od mycia po czyszczenie i dezynfekcję stosowanych urządzeń medycznych i metody kontroli zakażeń.

 • Akustyka

  Badanie dźwięku, jego odbicia, wzmocnienia i pochłaniania w przestrzeni.

 • Aparaty słuchowe

  Rodzaje, charakterystyka i dostawcy aparatów słuchowych, które wzmacniają dźwięk dla osoby, która je nosi w celu uczynienia mowy bardziej zrozumiałą oraz skorygowania utraty słuchu.

 • Neurofizjologia

  Specjalność medyczna, która zajmuje się badaniem funkcjonowania układu nerwowego.

 • Anatomia człowieka

  Dynamiczny związek między strukturą i funkcją człowieka a układem mięśniowo-szkieletowym, sercowo-naczyniowym, oddechowym, pokarmowym, hormonalnym, moczowym, rozrodczym, integracyjnym i nerwowym; normalna i zmodyfikowana anatomia i fizjologia w ciągu całego życia człowieka.

 • Psychoakustyka

  Charakterystyka odbioru dźwięku muzyki lub mowy i jego psychologiczny wpływ na słuch jednostki.

 • Ubytek słuchu

  Oznaki, przyczyny i objawy upośledzenia słuchu, która jest częściową lub całkowitą niezdolnością słyszenia.

 • Fizjologia człowieka

  Nauka, która bada ludzkie narządy oraz ich interakcje i mechanizmy.

 • Fizjologia słuchu

  Środki, za pomocą których dźwięki są przekazywane przez ucho zewnętrzne, środkowe, wewnętrzne i mózg.

 • Audiologia

  Nauki dotyczące słuchu, równowagi i innych powiązanych schorzeń i stanów charakterystycznych dla dorosłych lub dla dzieci.

 • Ucho ludzkie

  Struktura, funkcje i charakterystyka ucha zewnętrznego i wewnętrznego, przez które dźwięki przenoszone są ze środowiska do mózgu.

 • Fizjologia równowagi ciała

  Właściwości i funkcje układu przedsionkowego, który odpowiada za równowagę ciała.

 • Audiometria

  Sposób pomiaru ostrości słuchu, w szczególności dotyczący intensywności dźwięku i tonu oraz czystość tonalnej, w celu zdiagnozowania upośledzenia słuchu i związanych z nim zaburzeń.

 • Zaburzenia równowagi

  Przyczyny wpływające na równowagę u ludzi, nieprawidłowości i ich objawy takie jak zawroty głowy i dezorientacja.

 • Patologie

  Składowe choroby, przyczyna, mechanizmy rozwoju, zmiany morfologiczne i konsekwencje kliniczne tych zmian.

 • System opieki zdrowotnej

  Struktura i funkcjonowanie usług opieki zdrowotnej.

Umiejętności

 • Przeprowadzać badanie stanu zdrowia

  Prowadzić badania w dziedzinach związanych ze zdrowiem i przekazywać wyniki ustnie w formie publicznych prezentacji lub na piśmie w formie sprawozdań i innych publikacji.

 • Przestrzegać wytycznych organizacyjnych

  Przestrzeganie norm i wytycznych organizacyjnych lub administracyjnych. Zrozumienie motywów organizacji i wspólnych porozumień oraz działanie zgodnie z nimi.

 • Korzystać ze specjalnego sprzętu do badania słuchu

  Korzystać z audiometrów i komputerów w celu określenia stopnia zaburzenia słuchu pacjenta i znalezienia innych czynników związanych z tym problemem.

 • Czyścić przewody słuchowe pacjentów

  Czyścić przewody słuchowe pacjentów, zapobiegając uszkodzeniu normalnej funkcji błony bębenkowej.

 • Diagnozować upośledzenie słuchu

  Mierzyć ubytek słuchu i zaburzenia równowagi oraz określać ich przyczyny.

 • Opracowywać strategie leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka

  Określać możliwe protokoły leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka w danej społeczności, w przypadkach takich jak choroby zakaźne o znacznych konsekwencjach na poziomie globalnym.

 • Stosować zdobycze nauk o zdrowiu

  Stosowanie szerokiego zakresu biomedycznych, psychospołecznych, organizacyjnych, edukacyjnych i społecznych aspektów zdrowia, chorób oraz opieki zdrowotnej w celu poprawy usług zdrowotnych i poprawy jakości życia.

 • Kształcić w kwestii zdrowia

  Przedstawiać strategie oparte na wiedzy naukowej w celu promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom i zarządzania nimi.

 • Kształcić osoby w kwestii profilaktyki chorób

  Oferować oparte na badaniach naukowych porady, jak unikać złego stanu zdrowia, edukować i doradzać osobom i ich opiekunom, jak zapobiegać złemu stanowi zdrowia i/lub być w stanie doradzić, jak poprawić swoje otoczenie i warunki zdrowotne. Udzielać porad na temat identyfikacji zagrożeń prowadzących do złego stanu zdrowia i pomagać zwiększyć odporność pacjentów poprzez ukierunkowanie strategii zapobiegania i wczesnej interwencji.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Dostosowywać aparaty słuchowe

  Dostosowywanie aparatów słuchowych za pomocą komputera, ustawianie i dystrybucja aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych oraz urządzeń elektronicznych używanych do poprawy słuchu osób.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Prowadzić dokładną ewidencję klientów, przestrzegając przy tym wymogów prawnych oraz norm zawodowych i etycznych, aby ułatwić zarządzanie klientami, zapewniając poufność wszystkich danych klientów (w tym danych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej).

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Wypisywać skierowania osobom korzystającym z opieki zdrowotnej

  Dokonywanie zgłoszeń do innych specjalistów, w oparciu o wymogi i potrzeby użytkowników systemu opieki zdrowotnej, zwłaszcza gdy uznaje się konieczność dodatkowej diagnostyki lub interwencji w zakresie opieki zdrowotnej.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Wytwarzać odciski wkładek usznych

  Wykonywać odlew ucha dla wkładki usznej, odpowiednio ją również dostosowując.

 • Pracować w wielokulturowym środowisku opieki zdrowotnej

  Współdziałać, nawiązywać kontakty i komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur podczas pracy w środowisku związanym z opieką zdrowotną.

 • Radzić sobie w sytuacjach opieki w nagłych przypadkach

  Oceniać objawy i być dobrze przygotowanym na sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub otoczenia danej osoby.  

 • Stosować technologie e-zdrowia i m-zdrowia

  Stosować technologie m-zdrowia i e-zdrowia (aplikacje i usługi online) w celu poprawy świadczonej opieki zdrowotnej.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Dostosowywać implanty ślimakowe

  Dopasowywać implanty ślimakowe, które zapewniają rehabilitację i poprawiają zdolność słyszenia dzięki wykorzystaniu systemów nagłaśniania implantu.

 • Oceniać wpływ problemów ze słuchem na psychikę

  Oceniać, w jaki sposób problemy ze słuchem wpływają na psychikę pacjentów w środowisku edukacyjnym, zawodowym lub społecznym.

 • Monitorować postępy pacjentów związane z procesem leczenia

  Obserwować i zgłaszać reakcje użytkowników opieki zdrowotnej na leczenie, codziennie monitorować ich postępy lub pogorszenie stanu oraz w razie potrzeby modyfikować procedury leczenia.

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Doradzać pacjentom w kwestii poprawy słuchu

  Doradzać i instruować pacjentów z problemami ze słuchem, aby pomóc im poprawić komunikację, prowadząc ich do rozwiązań takich jak język migowy lub czytanie ust.

 • Dostosowywać badania słuchu

  Dostosowywanie badań słuchu do wieku i zdolności pacjenta.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Informować decydentów o wyzwaniach związanych ze zdrowiem

  Zapewnić przydatne informacje związane z zawodami opieki zdrowotnej, aby zapewnić, że decyzje będą podejmowane z korzyścią dla społeczności.

 • Przeprowadzać audyty kliniczne

  Podejmować wewnętrzny audyt kliniczny poprzez gromadzenie danych statystycznych, finansowych i innych związanych ze świadczeniem usług.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Pouczać w kwestii korzystania z aparatów słuchowych

  Instruować pacjentów, jak używać i konserwować przepisane aparaty słuchowe.

 • Wnosić wkład w zapewnianie ciągłości opieki zdrowotnej

  Przyczyniać się do zapewnienia skoordynowanej i stałej opieki zdrowotnej.

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Doradzać w kwestii wyrażania świadomej zgody przez osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Zapewniać, aby pacjenci/klienci byli w pełni poinformowani o rodzajach ryzyka i korzyściach związanych z proponowanym leczeniem, dzięki czemu mogą wyrazić świadomą zgodę; w ten sposób angażuje się pacjentów/klientów w proces opieki i leczenia.

Source: Sisyphus ODB