Zawód lektor języka migowego / lektorka języka migowego

Nauczyciele języka migowego edukują uczniów bez podziału wiekowego na temat języka migowego. Uczą języka migowego zarówno uczniów wymagających specjalnych potrzeb edukacyjnych, jak i tych bez takich potrzeb (np. głuchota). Organizują swoje zajęcia z wykorzystaniem szeregu materiałów lekcyjnych, współpracują ze sobą w ramach grupy, a także oceniają ich indywidualne postępy poprzez zadania i egzaminy.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zaburzenia komunikacji

  Niezdolność osoby do zrozumienia, przetworzenia i wyrażania koncepcji w różnych formach werbalnych, niewerbalnych lub graficznych w procesie komunikacji językowej, słuchowej lub mówionej.

 • Niepełnosprawność słuchowa

  Upośledzenie zdolności do rozpoznawania i przetwarzania dźwięków w naturalny sposób.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Materiały do nauki dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Materiały, z których korzysta nauczyciel zajmujący się specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w celu szkolenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w swoich klasach, a konkretnie narzędzia takie jak wyposażenie sensoryczne i wyposażenie służące do stymulowania umiejętności motorycznych.

 • Język migowy

  System komunikacji wykorzystujący gesty i znaki wizualne, stosowany przez osoby niedosłyszące.  

 • Komunikacja związana z zaburzeniami słuchu

  Fonologiczne, morfologiczne i syntaktyczne aspekty i cechy komunikacji między ludźmi dla osób dotkniętych upośledzeniem słuchu.

 • Kształcenie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Metody nauczania, wyposażenie i otoczenie stosowane w celu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami w osiąganiu sukcesów w szkole oraz społeczności.

 • Metody nauczania języków

  Techniki używane do nauczania języka obcego, takie jak audio-lingwistyczne, komunikatywne nauczanie języka (CLT) i nauczanie imersyjne.

 • Procesy oceny

  Różne techniki oceny, teorie i narzędzia stosowane przy ocenie uczniów, uczestników programu oraz pracowników. Różne strategie oceny, takie jak: wstępna, kształtująca, podsumowująca i samoocena, są wykorzystywane do różnych celów.

 • Ubytek słuchu

  Oznaki, przyczyny i objawy upośledzenia słuchu, która jest częściową lub całkowitą niezdolnością słyszenia.

Umiejętności

 • Nauczać języka migowego

  Nauczać uczniów z upośledzeniem słuchu teorii i praktyki używania języka migowego, a w szczególności pomagać w zrozumieniu, wykorzystaniu i interpretacji migów.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Kierować przebiegiem zajęć w klasie

  Utrzymywać dyscyplinę i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Zarządzać relacjami uczniów

  Zarządzać relacjami między uczniami oraz między uczniem a nauczycielem. Działać jako sprawiedliwy autorytet i tworzyć środowisko zaufania i stabilności.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

 • Nauczać języków

  Nauczanie teorii i praktyki języka. Wykorzystywanie szerokiego zakresu technik nauczania i uczenia się w celu promowania umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia w danym języku.

 • Posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

  Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

Source: Sisyphus ODB