Zawód młodszy marynarz żeglugi śródlądowej

Młodsi marynarze żeglugi śródlądowej są nielicencjonowanymi członkami oddziału pokładowego statku żeglugi śródlądowej. Stanowisko to jest zazwyczaj pierwszym krokiem na drodze do stanowiska uprawnionego marynarza lub wyższej pozycji. Wykonują oni szereg obowiązków związanych z eksploatacją i utrzymaniem stref oddziału pokładowego, silnika i innego sprzętu, cumowania i odcumowania, jak również (do pewnego stopnia) sterowania statkiem.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Rodzaje ładunku

  Rozróżnianie różnych rodzajów ładunków, np. ładunek masowy, płynny ładunek masowy i materiały ciężkie.

 • Przepisy krajowe w zakresie obchodzenia się z ładunkiem

  Przepisy krajowe regulujące załadunek i rozładunek towarów w portach danego kraju.

 • Kwestie środowiskowe w żegludze śródlądowej

  Rozważanie ekologicznych aspektów eksploatacji statków, aby korzystać z nich w sposób wydajny i przyjazny dla środowiska. Znajomość aspektów środowiskowych podczas żeglugi śródlądowej.

 • Sprzęt bezpieczeństwa statku

  Zdobywanie teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat sprzętu bezpieczeństwa stosowanego na statkach, w tym łodzi ratunkowych, kół ratunkowych, drzwi wodoszczelnych i drzwi przeciwpożarowych, systemów spryskiwaczy itp. Obsługa sprzętu w sytuacjach awaryjnych.

 • Międzynarodowe przepisy w zakresie obchodzenia się z ładunkiem

  Zbiór konwencji, wytycznych i zasad regulujących działania związane z załadunkiem i rozładowaniem towarów w portach międzynarodowych.

 • Zagrożenia na pokładzie

  Zapobieganie zagrożeniom na pokładzie (elektrycznym) i skuteczne radzenie sobie z nimi w razie ich wystąpienia; zapewnienie bezpiecznego wejścia na pokład i zejścia na ląd ze statku.

Umiejętności

 • Stosować przepisy dotyczące transportu ładunków

  Prezentować wiedzę na temat odpowiednich lokalnych, krajowych, europejskich i międzynarodowych przepisów, norm i kodeksów dotyczących funkcjonowania transportu towarowego.

 • Wykonywać ćwiczenia zapewniające bezpieczeństwo

  Organizować i przeprowadzać ćwiczenia bezpieczeństwa; zapewnić bezpieczeństwo w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.

 • ładować towary na statki

  Ładować towary na statki i wyładowywać je ze statków. Nadzorować załadunek i wyładunek towarów.

 • Prowadzić działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi

  Rozpoznawać niebezpieczne sytuacje i prowadzić działania następcze zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Niezwłocznie informować kierownictwo statku. Używać osobistego wyposażenia ochronnego i ratowniczego.

 • Prowadzić rejestr usług

  Prowadzić rejestr usług, w którym zapisywane są dane dotyczące czasu na pokładzie, czynności, podpisy szyprów i inne szczegóły.

 • Myć pokłady statków

  Czyścić pokład statku poprzez dokładne zamiatanie i mycie. Usuwać zbędną sól i wodę w celu uniknięcia utleniania.

 • Zabezpieczać statki przy użyciu liny

  Użycie lin w celu zacumowania i odcumowania statku przed wypłynięciem lub po przybyciu.

 • Przestrzegać instrukcji pisemnych

  Kierować się pisemnymi instrukcjami w celu wykonania zadania lub przeprowadzenia kilkuetapowej procedury.

 • Przygotowywać siłownię do działania

  Przygotowywać i uruchamiać silnik główny oraz silniki pomocnicze; przygotowywać maszyny w siłowni przed odpłynięciem; znać procedury uruchamiania i postępować zgodnie z nimi według listy kontrolnej.

 • Używać różnego rodzaju gaśnic

  Zrozumienie i stosowanie różnych metod zwalczania pożarów oraz różnorodnych rodzajów i klas sprzętu przeciwpożarowego.

 • Dbać o urządzenia techniczne na statku zgodnie z instrukcjami

  Obsługiwać i dbać o wyposażenie i urządzenia techniczne zgodnie z instrukcjami technicznymi.

 • Przestrzegać przepisów żeglugi na śródlądowych drogach wodnych

  Rozumieć i stosować przepisy ruchu w żegludze śródlądowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i unikania kolizji.

 • Obsługiwać sprzęt ratowniczy

  Obsługiwać jednostki ratunkowe oraz ich urządzenia i wyposażenie. Obsługiwać sprzęt ratujący życie, taki jak radiowy sprzęt ratowniczy, satelitarne urządzenia satelitowe EPIRB, SART, kombinezony ratunkowe i środki pomocy w zakresie ochrony cieplnej.

 • Znać różne rodzaje śluz i rozumieć ich działanie

  Znać różne budowle inżynieryjne oraz funkcje mostów i śluz w dziedzinie nawigacji. Realizować procedury obsługi śluzy i wpływania do śluzy.

 • Czyścić elementy statków

  Czyścić maszynownie i elementy statków, wykorzystując odpowiednie materiały czyszczące; zapewniać zgodność z przepisami ochrony środowiska.

 • Przeprowadzać konserwację i czyszczenie statku

  Postępować zgodnie z instrukcjami oficera pokładowego, pomagając w pracach związanych z konserwacją urządzeń, takich jak malowanie lub lakierowanie, splatanie lin i mycie ciśnieniowe.

 • Przestrzegać list kontrolnych

  Przestrzegać list kontrolnych i zapewnić zgodność ze wszystkimi pozycjami w nich zawartymi.

 • Pomagać pasażerom podczas wchodzenia na pokład

  Pomoc pasażerom w wejściu na pokład statków, samolotów, pociągów i innych środków transportu. Zachowywanie środków bezpieczeństwa i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa.

 • Korzystać z urządzeń do bezpiecznego sztauowania

  Wykorzystywać narzędzia i sprzęt do bezpiecznego sztauowania i zapewnienia właściwego załadunku i zabezpieczenia towarów.

 • Wykonywać codzienną konserwację maszyn znajdujących się na statku

  Wykonywać codzienne prace związane z konserwacją maszyn na statku, takich jak pompy, systemy rurociągów i systemy balastowe.

 • Dbać o liny

  Dbać o sploty i węzły w linach.

 • Wodować łodzie ratunkowe

  Uruchomić i odebrać łodzie ratunkowe zgodnie z międzynarodowymi przepisami morskimi.

 • Pomagać w kontrolowaniu zachowania pasażerów w sytuacjach nadzwyczajnych

  Wiedzieć, w jaki sposób wykorzystywać sprzęt ratujący życie w sytuacjach nadzwyczajnych. Zapewniać pomoc w przypadku wycieków, kolizji lub pożarów oraz wspierać ewakuację pasażerów. Znać metody zarządzania kryzysem i tłumem oraz udzielać pierwszej pomocy na pokładzie.

 • Postępować zgodnie z procedurami w razie alarmu

  Przestrzegać procedur bezpieczeństwa w przypadku alarmu; postępować zgodnie z instrukcjami i procedurami firmy.

 • Odczytywać plany rozmieszczenia i mocowania ładunku

  Czytać i rozumieć treści planów rozmieszczenia i mocowania ładunku; podstawowa wiedza na temat sposobu rozmieszczania i mocowania różnych rodzajów ładunków.

 • Udzielać wsparcia przy zakotwiczaniu statku

  Udzielać wsparcia przy czynnościach mających na celu zakotwiczenie statku; obsługiwać sprzęt i pomagać w manewrach kotwiczących.

 • Pływać

  Poruszanie się w wodzie za pomocą kończyn.

 • Korzystać z instalacji balastowej

  Manipulować układem balastowym; opróżniać i napełniać zbiorniki balastowe.

 • Powiadamiać o zgłoszeniach pasażerów

  Przekazywać przełożonym informacje od pasażerów. Interpretować żądania pasażerów i rozpatrywać wnioski.

 • Cumować statki

  Postępować zgodnie ze standardowymi procedurami podczas cumowania statków. Zarządzać komunikacją między statkiem a nabrzeżem.

 • Konserwować maszynownię statku

  Konserwowanie silników i wyposażenia pomieszczeń w maszynowniach statku. Przeprowadzanie kontroli wstępnych przed wypływem oraz bieżących badań podczas rejsu.

 • Odcumowywać statki

  Stosować standardowe procedury w odniesieniu do odcumowywania statków. Zarządzać komunikacją między statkiem a lądem.

 • Ułatwiać bezpieczne opuszczenie środka transportu

  Pomagać pasażerom opuszczającym statek, samolot, pociąg lub inny rodzaj transportu. Brać pod uwagę środki i procedury bezpieczeństwa.

 • Malować pokład statku

  Wykrywać i usuwać rdzę przy użyciu podkładów i szczeliw; malować pokłady statków, aby chronić je przed utlenianiem.

 • Przestrzegać instrukcji ustnych

  Mieć możliwość śledzenia instrukcji otrzymanych od współpracowników. Dążyć do zrozumienia i wyjaśnienia co jest przedmiotem instrukcji.

Source: Sisyphus ODB