Zawód marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej

Marynarze motorzyści żeglugi śródlądowej wykonują prace związane z oddziałem pokładowym statku żeglugi śródlądowej. Korzystają z własnego doświadczenia na pokładzie silnikowego statku żeglugi śródlądowej jako zwykli członkowie załogi i mają podstawową wiedzę na temat silników.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Elektronika

  Funkcjonowanie obwodów elektronicznych, procesorów, układów scalonych oraz sprzętu i oprogramowania komputerowego, w tym programów i aplikacji. Zastosowanie tej wiedzy w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania urządzeń elektronicznych.

 • Systemy elektryczne wykorzystywane w transporcie

  Rozumienie funkcjonowania systemów elektrycznych, ich specyfikacje oraz zastosowanie w operacjach i systemach transportu towarowego i osobowego.

 • Podzespoły do silników

  Znajomość różnych elementów silnika oraz ich działania i konserwacji. Wiedza na temat tego, kiedy należy dokonać naprawy i wymiany.

 • Budowa statków żeglugi śródlądowej

  Rozumienie zasad budowy i struktury statków żeglugi śródlądowej. Eksploatacja statków zgodnie z przepisami dotyczącymi ich budowy.

 • Obsługa różnych rodzajów silników

  Znajomość cech charakterystycznych, wymagań dotyczących konserwacji i procedur roboczych w odniesieniu do różnych typów silników, takich jak silnik gazowy, wysokoprężny, elektryczny, oraz silników wyposażonych w instalacje z napędem parowym.

 • Paliwa wykorzystywane w statkach

  Znajomość i rozumienie właściwości paliw i smarów oraz specyfikacje dotyczące obciążenia paliwem różnych typów statków.

 • Zasady działania silników spalinowych

  Podstawowa znajomość i zrozumienie różnych typów silników oraz ich budowy i osiągów.

 • Zasady inżynierii mechanicznej

  Rozumienie zasad inżynierii mechanicznej, fizyki i materiałoznawstwa.

Umiejętności

 • Wyodrębniać różne rodzaje statków

  Rozpoznawać i nazywać różne typy statków powszechnych w europejskim transporcie morskim; rozumieć różne cechy charakterystyczne, szczegółów konstrukcyjnych i tonażu różnych statków.

 • Zapewniać zgodność statków z przepisami

  Kontrolować statki, części i wyposażenie statku, zapewniać zgodność ze standardami i specyfikacjami.

 • Wykonywać ćwiczenia zapewniające bezpieczeństwo

  Organizować i przeprowadzać ćwiczenia bezpieczeństwa; zapewnić bezpieczeństwo w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.

 • Zapobiegać uszkodzeniu urządzeń elektrycznych na pokładzie

  Ochrona sprzętu elektrycznego na pokładzie; identyfikowanie anomalii i niesprawności w elektrotechnice statków.

 • Monitorować działanie układu pompującego

  Monitorować pracę pomp, balast i systemy pomp ładujących oraz monitorować wymagane działania ekipy odpowiedzialnej za pompowanie.

 • Stosować przepisy dotyczące silników montowanych na statkach

  Znać przepisy dotyczące silników statków i stosować te przepisy w zakresie obsługi technicznej i eksploatacji silników.

 • Odcumowywać statki

  Stosować standardowe procedury w odniesieniu do odcumowywania statków. Zarządzać komunikacją między statkiem a lądem.

 • Wykrywać nieprawidłowości w silnikach

  Wykrywać awarie maszyn i skutecznie na nie reagować. Podejmować działania w celu zapobiegania szkodom materialnym; ograniczać konsekwencje szkód.

 • Przygotowywać urządzenia do operacji nawigacyjnych

  Przygotowanie i eksploatacja głównego i pomocniczego wyposażenia wspomagającego operacje nawigacyjne. Tworzenie i monitorowanie list kontrolnych oraz przestrzeganie procedur wykonawczych.

 • Stosować przepisy dotyczące transportu ładunków

  Prezentować wiedzę na temat odpowiednich lokalnych, krajowych, europejskich i międzynarodowych przepisów, norm i kodeksów dotyczących funkcjonowania transportu towarowego.

 • Czyścić elementy statków

  Czyścić maszynownie i elementy statków, wykorzystując odpowiednie materiały czyszczące; zapewniać zgodność z przepisami ochrony środowiska.

 • Zarządzać systemami kontroli statku

  Znać, obsługiwać, testować i utrzymywać systemy kontroli statków. Zapewniać obsługę techniczną i w razie potrzeby naprawiać elektroniczne elementy systemów kontroli statków.

 • Przygotowywać główne silniki do operacji nawigacyjnych

  Przygotowywanie i obsługa głównych silników podczas operacji nawigacyjnych Ustanowienie i monitorowanie list kontrolnych oraz monitorowanie wdrażania procedury.

 • Konserwować maszynownię statku

  Konserwowanie silników i wyposażenia pomieszczeń w maszynowniach statku. Przeprowadzanie kontroli wstępnych przed wypływem oraz bieżących badań podczas rejsu.

 • Oceniać moc silnika

  Czytać i rozumieć instrukcje inżynieryjne i publikacje; testować silniki w celu oceny ich osiągów.

 • Obsługiwać siłownię statku

  Obsługiwać siłownie statków i zapewniać ich obsługę techniczną. Obsługiwać maszynownię, w której znajdują się silnik i maszyny napędu.

 • Przygotowywać siłownię do działania

  Przygotowywać i uruchamiać silnik główny oraz silniki pomocnicze; przygotowywać maszyny w siłowni przed odpłynięciem; znać procedury uruchamiania i postępować zgodnie z nimi według listy kontrolnej.

 • Cumować statki

  Postępować zgodnie ze standardowymi procedurami podczas cumowania statków. Zarządzać komunikacją między statkiem a nabrzeżem.

Source: Sisyphus ODB