Zawód menedżer akwakultury ds. cumowania sadzów

Menedżerowie akwakultury ds. cumowania sadzów wykonują i nadzorują cumowanie sadzów w stabilnych stacjach, sadzach dryfujących, a nawet w sadzach z własnym napędem i częściowo zanurzonych. Bezpiecznie obsługują i cumują różnego rodzaju duże sadze oraz zarządzają panującymi warunkami, takimi jak działanie prądów i fal oraz profil dna morskiego na obszarach wód otwartych lub półotwartych.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady projektowania systemów zamkniętych

  Elementy konstrukcyjne różnych systemów do przechowywania, takich jak klatki, kojce, siatki, stawy i zbiorniki.

 • Wpływ wiatrów i prądów na sterowanie statkami

  Znajomość wpływu prądów, siły wiatru i kierunku wiatru na nawigację i zdolność manewrowania statkiem.

 • Prądy wodne

  Rozumienie oddziaływania prądów wodnych na gospodarstwa rybne, w klatkach, stawach, lagunach i rzekach.

 • Sektor akwakultury

  Zrozumienie sektora akwakultury, jego projektowania i instalacji.

Umiejętności

 • Uczestniczyć w organizowaniu ćwiczeń na wypadek zagrożenia

  Uczestniczyć w przygotowaniu i realizacji ćwiczeń na wypadek zagrożenia. Kierować działaniami zaradczymi na miejscu zdarzenia. Pomagać w prawidłowej rejestracji sprawozdań z miejsca zdarzenia. Upewniać się, że cały personel dokładnie przestrzega zaplanowanych procedur awaryjnych w przypadku sytuacji nadzwyczajnej.

 • Sporządzać sprawozdania techniczne

  Sporządzać sprawozdania techniczne dla klientów, które będą zrozumiałe dla osób nieposiadających wiedzy technicznej.

 • Wprowadzać ulepszenia w wykonywanych zadaniach

  Formułować zalecenia dotyczące usprawnień w wykonywanych zadaniach.

 • Planować system cumowania klatek wykorzystywanych w produkcji akwakultury

  Planować system cumowania klatek wykorzystywanych w produkcji akwakultury, w odniesieniu dla wyznaczonych gatunków wodnych.

 • Posługiwać się urządzeniami komunikacyjnymi

  Obsługiwać urządzenia komunikacyjne w celu kontaktowania się z klientami, współpracownikami i innymi osobami.

 • Zapewniać przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa dotyczących obsługi klatek

  Zapewniać, aby personel spełniał wymogi bezpieczeństwa dotyczące obsługi klatek.

 • Zapewniać przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy przez personel sektora akwakultury

  Upewnić się, że procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ustanowione i przestrzegane we wszystkich akwakulturach, w tym w klatkach. Dbać, aby pracownicy i ogół społeczeństwa zostali poinstruowani, a wszelkie czynności związane z pracą były prowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Planować pracę zespołów i poszczególnych osób

  Planować pracę zespołów i poszczególnych osób. Oceniać pracę zespołów i osób. Przekazywać zespołom i osobom fizycznym informacje zwrotne na temat wykonanej pracy. Wspierać i szkolić pojedyncze osoby i zespoły. Przygotowywać instrukcje pracy do nowych zadań.

 • Obsługiwać system łączności wykorzystywany w nagłych sytuacjach

  Efektywne obsługiwać wspólne systemy łączności wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych, takie jak mobilne nadajniki i odbiorniki stacji bazowych, przenośne nadajniki i odbiorniki, wzmacniaki, telefony komórkowe, pagery, automatyczne lokalizatory pojazdów i telefony satelitarne, w zależności od potrzeb.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Wykonywać pracę zespołową

  Doceniać znaczenie pracy zespołowej, budować i utrzymywać pozytywne relacje zawodowe ze wszystkimi współpracownikami w kasynie i w ramach przedsiębiorstwa. Elastyczność – stosować pozytywne i elastyczne podejście do zmieniających się priorytetów i procedur. Cechować się pozytywnym nastawieniem do zmian, chętnie podejmować się nowych zadań oraz skutecznie postępować wobec nowych metod działania. Komunikacja – dbać o zrozumiałą i skuteczną komunikację z kierownikiem kasyna, starszym kierownikiem gier oraz kierownikami gier. Prowadzić regularne spotkania z kierownikami i pracownikami oraz wspierać dwukierunkową komunikację i ciągłe doskonalenie.

 • Instalować system cumowania klatek wykorzystywanych przy produkcji akwakultury

  Konfigurować system cumowania klatek akwakultury zgodnie z planami.

 • Kierować zespołem

  Kierować, nadzorować i motywować grupę osób w celu osiągnięcia oczekiwanych wyników w określonym terminie i z uwzględnieniem przewidzianych środków.

 • Przedstawiać plany dotyczące cumowania

  Przygotowanie briefingów dla załogi na temat planów cumowniczych i podziału pracy. Dostarczanie załodze informacji na temat środków ochronnych, takich jak kaski i okulary ochronne.

 • Doradzać w kwestii poprawy bezpieczeństwa

  Podawać odpowiednie zalecenia po zakończeniu dochodzenia; zapewniać należyte uwzględniania i, w stosownych przypadkach, wykonywanie zaleceń.

 • Podejmować decyzje w krótkim czasie

  Starać się podejmować optymalne decyzje w krótkim czasie w organizacji.

 • Utrzymywać systemy komunikacji wewnętrznej

  Utrzymywać skuteczny system komunikacji wewnętrznej między pracownikami i kierownikami działów.

 • Przeprowadzać ocenę ryzyka

  Oceniać rodzaje ryzyka, proponować ulepszenia i opisywać środki, jakie należy zastosować na szczeblu organizacyjnym.

 • Komunikować się w języku angielskim na poziomie zaawansowanym

  Posiadać znajomość języka angielskiego; R351 odnosi się do poziomu C1 w europejskim systemie opisu kształcenia językowego (CEFR).

Source: Sisyphus ODB