Zawód menedżer funduszu inwestycyjnego

Menedżerowie funduszu inwestycyjnego wdrażają i monitorują strategię inwestycyjną funduszu. Zarządzają działalnością w zakresie obrotu portfelem i nadzorują analityków finansowych, papierów wartościowych i inwestycyjnych odpowiedzialnych za prowadzenie badań nad inwestycjami, a następnie sporządzają zalecenia dotyczące kupna i sprzedaży. Podejmują decyzje w sprawie zakupu lub sprzedaży aktywów wchodzących w skład portfela. Kierownik taki pracuje w różnych placówkach, takich jak banki, przedsiębiorstwa i firmy maklerskie; ściśle współpracuje z analitykami inwestycyjnymi. Zawód ten wiąże się z zarządzaniem strategią i nie zawsze działa na rzecz stosunków między akcjonariuszami lub inwestorami.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Analiza finansowa

  Proces oceny możliwości finansowych, środków i statusu organizacji lub jednostki poprzez analizę sprawozdań finansowych i raportów w celu podejmowania świadomych decyzji gospodarczych lub finansowych.

 • Papiery wartościowe

  Instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych, stanowiące zarówno prawo własności właściciela, jak i jednocześnie obowiązek zapłaty w odniesieniu do emitenta. Cel papierów wartościowych, którym jest pozyskiwanie kapitału i zabezpieczenie ryzyka na rynkach finansowych.

 • Analiza inwestycyjna

  Metody i narzędzia do analizy inwestycji w porównaniu do jej potencjalnego zwrotu. Identyfikacja i obliczanie wskaźnika rentowności i wskaźników finansowych w odniesieniu do związanych z nimi czynników ryzyka w celu podjęcia decyzji o inwestycji.

 • Produkty finansowe

  Różne rodzaje instrumentów, które mają zastosowanie do zarządzania przepływami pieniężnymi dostępnymi na rynku, takimi jak akcje, obligacje, opcje lub fundusze.

 • Sprawozdania finansowe

  Zbiór zapisów finansowych ujawniających sytuację finansową firmy na koniec wyznaczonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdania finansowe składające się z pięciu części, to jest: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie dotyczące całkowitych dochodów, sprawozdanie dotyczące zmian w kapitale własnym (SOCE), sprawozdanie dotyczące przepływów pieniężnych i uwagi.

 • Nauki aktuarialne

  Zasady stosowania technik matematycznych i statystycznych w celu określenia potencjalnego lub istniejącego ryzyka w różnych branżach, takich jak finanse lub ubezpieczenia.

 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

  Planowanie procesów biznesowych lub zarządzanie nimi w sposób odpowiedzialny i etyczny, biorąc pod uwagę, że odpowiedzialność gospodarcza wobec akcjonariuszy/udziałowców jest równie ważna jak odpowiedzialność wobec podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska i społeczeństwa.

 • Współczesna teoria portfelowa

  Teoria finansów, która próbuje zmaksymalizować zysk z inwestycji równoważny podjętemu ryzyku, albo zminimalizować ryzyko oczekiwanego zysku z inwestycji poprzez rozważny dobór odpowiedniej kombinacji produktów finansowych.

 • Metody finansowania

  Możliwości finansowe w zakresie finansowania projektów takich jak projekty tradycyjne, tj. pożyczki, kapitał udziałowy, dotacje publiczne lub prywatne po metody alternatywne, takie jak finansowanie społecznościowe.

 • Zarządzanie finansami

  Dziedzina finansów, która dotyczy analizy procesu praktycznego i narzędzi służących do wyznaczania środków finansowych. Obejmuje ona strukturę przedsiębiorstw, źródła inwestycji oraz wzrost wartości przedsiębiorstw w związku z podejmowaniem decyzji w zakresie zarządzania.

 • Rynki finansowe

  Infrastruktura finansowa, która zezwala na obrót papierami wartościowymi oferowanymi przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne oraz podlega ramowym regulacjom finansowym.

 • Giełda

  Rynek, na którym emitowane są akcje spółek publicznych i gdzie odbywa się obrót nimi.

Umiejętności

 • Podejmować wysiłki na rzecz zapewnienia rozwoju przedsiębiorstwa

  Opracowywać strategie i plany mające na celu osiągnięcie trwałego rozwoju firmy, niezależnie od tego, czy jest to firma własna, czy kogoś innego. Starać się podejmować działania w celu zwiększenia przychodów i dodatnich przepływów pieniężnych.

 • Analizować ryzyko finansowe

  Identyfikowanie i analizowanie rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na organizację lub osobę fizyczną, takich jak ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe oraz proponowanie rozwiązań w celu ochrony przed tymi zagrożeniami.

 • Doradzać w kwestiach finansowych

  Prowadzić konsultacje, doradzać i proponować rozwiązania w zakresie zarządzania finansami, m.in. w odniesieniu do nabywania nowych aktywów, ponoszenia kosztów inwestycji oraz metod skutecznego opodatkowania.

 • Opracowywać portfel inwestycyjny

  Tworzyć portfel inwestycyjny dla klienta, zawierający polisę ubezpieczeniową lub wiele polis na pokrycie określonych rodzajów ryzyka, takich jak ryzyko finansowe, ubezpieczenie assistance, reasekuracja, ryzyko przemysłowe lub klęski żywiołowe i techniczne.

 • Oszacowywać wartość papierów wartościowych

  Analizować, obliczać i szacować wartość papierów wartościowych spółki. Stosować zasady matematyki i logarytm w celu określenia wartości przy uwzględnianiu różnych zmiennych.

 • Prowadzić obrót papierami wartościowymi

  Kupować lub sprzedawać zbywalne produkty finansowe, takie jak udziały kapitałowe i dłużne papiery wartościowe, na własny rachunek lub w imieniu klienta prywatnego, klienta korporacyjnego lub instytucji kredytowej.

 • Planować procedury w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

  Ustanawiać procedury zachowania i poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

 • Egzekwować zgodność z polityką finansową

  Czytać, rozumieć i realizować politykę finansową przedsiębiorstwa w odniesieniu do wszystkich procedur podatkowych i księgowych.

 • Opracowywać plan finansowy

  Opracowywać plan finansowy zgodnie z przepisami finansowymi i dotyczącymi klientów, uwzględniając profil inwestora, doradztwo finansowe oraz plany negocjacji i transakcji.

 • Podejmować decyzje inwestycyjne

  Ustalać, czy kupować, czy sprzedawać produkty finansowe, takie jak fundusze, obligacje lub akcje, aby zwiększyć rentowność i osiągnąć najlepsze wyniki.

 • Dokonywać przeglądu portfeli inwestycyjnych

  Spotykać się z klientami w celu dokonywania przeglądu lub aktualizacji portfela inwestycyjnego oraz udzielenia porad finansowych dotyczących inwestycji.

 • Zarządzać ryzykiem finansowym

  Przewidywać ryzyko finansowe i zarządzać nim oraz opracowywać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania jego wpływu.

 • Opracowywać produkty finansowe

  Uwzględniać przeprowadzone badania rynku finansowego oraz cele organizacji na okoliczność opracowania i nadzorowania wdrażania, promocji i cyklu życia produktów finansowych, takich jak ubezpieczenia, fundusze wzajemne, rachunki bankowe, akcje i obligacje.

 • Analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa

  Na podstawie rachunków, rejestrów, sprawozdań finansowych i informacji zewnętrznych dotyczących rynku, analizować wyniki przedsiębiorstwa w sprawach finansowych w celu określenia działań na rzecz poprawy, które mogłyby zwiększyć zysk.

 • Monitorować rynek akcji

  Codziennie obserwować i analizować rynek akcji i trendy na tym rynku w celu gromadzenia aktualnych informacji i opracowywania strategii inwestycyjnych.

 • Kontrolować zasoby finansowe

  Monitorować i kontrolować budżety i zasoby finansowe, zapewniając sprawne gospodarowanie w zarządzaniu firmą.

 • Przestrzegać norm przedsiębiorstwa

  Prowadzić i zarządzać zgodnie z kodeksem postępowania organizacji.

 • Analizować tendencje na rynkach finansowych

  Monitorować i prognozować tendencje rynku finansowego w określonym czasie w określonym kierunku.

Source: Sisyphus ODB