Zawód menedżer projektów ochrony środowiska związanych z budową rurociągu

Menedżerowie projektów ochrony środowiska związanych z budową rurociągu zapewniają ochronę środowiska w ramach projektów w dziedzinie transportu rurociągowego. Wspólnie z grupą kierowników i specjalistów analizują miejsca i trasy rurociągów w celu zasięgnięcia opinii i rozpatrzenia kwestii środowiskowych.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Wymogi bezpieczeństwa dotyczące towarów transportowanych za pomocą rurociągów

  Znajomość wymogów bezpieczeństwa i środków bezpieczeństwa niezbędnych do uniknięcia wypadków podczas transportu towarów rurociągami. Zapewnienie środków transportu ropy naftowej i produktów ropopochodnych, olefin, amoniaku, CO2, wodoru i innych.

 • Prawo ochrony środowiska

  Polityki i ustawodawstwo w dziedzinie ochrony środowiska mające zastosowanie w danej dziedzinie.

Umiejętności

 • Przeprowadzać analizę ryzyka

  Określać i oceniać czynniki, które mogą zagrozić powodzeniu projektu lub funkcjonowaniu organizacji. Wdrażać procedury w celu uniknięcia lub zminimalizowania ich skutków.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

 • Wykrywać wady infrastruktury rurociągowej

  Wykrywać wady infrastruktury rurociągowej podczas budowy lub w miarę upływu czasu. Wykrywać wady, takie jak wady konstrukcyjne, korozja, ruch gruntu, omyłkowe przyłączanie bez opróżnienia i inne.

 • Zapewniać zgodność z przepisami dotyczącymi infrastruktury rurociągowej

  Upewnić się, że spełniono wymagania przepisów dotyczących eksploatacji rurociągów. Zapewniać zgodność infrastruktury rurociągowej z wymogami prawnymi oraz z przepisami regulującymi transport towarów rurociągami.

 • Analizować dane środowiskowe

  Analizować dane dotyczące korelacji między działalnością człowieka a wpływem na środowisko.

 • Realizować plany działania na rzecz ochrony środowiska

  Realizować plany dotyczące zarządzania kwestiami środowiskowymi m.in. w przypadku projektów, interwencji w terenie i przedsiębiorstw.

 • Analizować sprawozdania pisemne dotyczące pracy

  Zapoznawać się ze sprawozdaniami z pracy i rozumieć je, analizując treść sprawozdań i stosując ustalenia w codziennej pracy.

 • Opracowywać politykę ochrony środowiska

  Opracowywać politykę organizacyjną dotyczącą zrównoważonego rozwoju i zgodności z prawodawstwem w zakresie ochrony środowiska zgodnie z mechanizmami polityki stosowanymi w dziedzinie ochrony środowiska.

 • Przestrzegać norm bezpieczeństwa i higieny pracy

  Przestrzeganie norm w zakresie higieny i bezpieczeństwa ustanowionych przez odpowiednie organy.

 • łączyć wiele dziedzin wiedzy

  Łączyć wkład i rozważania z różnych obszarów (np. technicznych, projektowych, inżynieryjnych, społecznych) przy opracowywaniu projektów lub w codziennej pracy.

 • Wdrażać środki ochrony środowiska

  Egzekwować kryteria środowiskowe w celu zapobiegania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu. Dążyć do efektywnego wykorzystania zasobów w celu zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania kosztów. Motywować współpracowników do podejmowania odpowiednich działań w sposób przyjazny dla środowiska.

 • Wykorzystywać oprogramowanie do tworzenia stron internetowych

  Wykorzystywać oprogramowanie i inne narzędzia do modelowania w celu tworzenia symulacji i opracowywania scenariuszy możliwych wyników działania stron. Wykorzystywać informacje z symulacji i modeli do analizy i podejmowania decyzji.

 • łagodzić wpływ projektów dotyczących budowy rurociągów na środowisko

  Dążyć do złagodzenia potencjalnych skutków, jakie rurociągi i przewożone przez nie towary mogą mieć dla środowiska. Inwestować czas i zasoby w rozważanie oddziaływania rurociągu na środowisko, działań, które można podjąć w celu ochrony środowiska naturalnego, oraz potencjalnego zwiększenia kosztów projektu.

 • Przeprowadzać ocenę uwarunkowań środowiskowych w danym miejscu

  Zarządzać i nadzorować poszukiwania w obrębie lokalizacji środowiskowych i oceniać pod kątem przydatności jako obszary wydobycia i przemysłowe. Wyznaczać i wygradzać obszary do analiz geochemicznych i badań naukowych.

Source: Sisyphus ODB