Zawód menedżer ryzyka

Menedżerowie ryzyka identyfikują i oceniają potencjalne zagrożenia i ryzyka dla przedsiębiorstwa oraz udzielają porad na temat tego, w jaki sposób sobie z nimi radzić. Tworzą plany zapobiegawcze, których celem jest uniknięcie i ograniczenie ryzyka, oraz wprowadzają plany na wypadek zagrożenia przedsiębiorstwa.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Analiza finansowa

  Proces oceny możliwości finansowych, środków i statusu organizacji lub jednostki poprzez analizę sprawozdań finansowych i raportów w celu podejmowania świadomych decyzji gospodarczych lub finansowych.

 • Zarządzanie finansami

  Dziedzina finansów, która dotyczy analizy procesu praktycznego i narzędzi służących do wyznaczania środków finansowych. Obejmuje ona strukturę przedsiębiorstw, źródła inwestycji oraz wzrost wartości przedsiębiorstw w związku z podejmowaniem decyzji w zakresie zarządzania.

 • Przepisy podatkowe

  Przepisy podatkowe mające zastosowanie do określonej dziedziny specjalizacji, np. podatek importowy, podatek rządowy itp.

 • Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw

  Planowanie procesów biznesowych lub zarządzanie nimi w sposób odpowiedzialny i etyczny, biorąc pod uwagę, że odpowiedzialność gospodarcza wobec akcjonariuszy/udziałowców jest równie ważna jak odpowiedzialność wobec podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska i społeczeństwa.

 • Sprawozdania finansowe

  Zbiór zapisów finansowych ujawniających sytuację finansową firmy na koniec wyznaczonego okresu lub roku obrachunkowego. Sprawozdania finansowe składające się z pięciu części, to jest: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie dotyczące całkowitych dochodów, sprawozdanie dotyczące zmian w kapitale własnym (SOCE), sprawozdanie dotyczące przepływów pieniężnych i uwagi.

 • Papiery wartościowe

  Instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynkach finansowych, stanowiące zarówno prawo własności właściciela, jak i jednocześnie obowiązek zapłaty w odniesieniu do emitenta. Cel papierów wartościowych, którym jest pozyskiwanie kapitału i zabezpieczenie ryzyka na rynkach finansowych.

Umiejętności

 • Egzekwować zgodność z polityką finansową

  Czytać, rozumieć i realizować politykę finansową przedsiębiorstwa w odniesieniu do wszystkich procedur podatkowych i księgowych.

 • Analizować ryzyko finansowe

  Identyfikowanie i analizowanie rodzajów ryzyka, które mogą mieć wpływ na organizację lub osobę fizyczną, takich jak ryzyko kredytowe i ryzyko rynkowe oraz proponowanie rozwiązań w celu ochrony przed tymi zagrożeniami.

 • Analizować czynniki zewnętrzne dotyczące przedsiębiorstw

  Prowadzić badania i analizy czynników zewnętrznych dotyczących przedsiębiorstw, takich jak konsumenci, pozycja na rynku, konkurenci i sytuacja polityczna.

 • Kierować się założeniami strategicznymi w codziennej pracy

  Refleksja nad strategicznym fundamentem działania firm, czyli ich misją, wizją i wartościami, aby zintegrować ten fundament z wykonywaniem obowiązków na danym stanowisku.

 • Gromadzić dane finansowe

  Gromadzenie, organizowanie i łączenie danych finansowych dotyczących ich interpretacji i analizy w celu przewidywania możliwych scenariuszy oraz wyników finansowych przedsiębiorstwa lub projektu.

 • Podejmować strategiczne decyzje biznesowe

  Analizować informacje handlowe i konsultować się z dyrektorami celem podejmowania decyzji w różnych aspektach mających wpływ na perspektywy, wydajność i zrównoważoną działalność przedsiębiorstwa. Rozważać opcje i rozwiązania alternatywne dla wyzwania oraz podejmować rozsądne i racjonalne decyzje oparte na analizie i doświadczeniu.

 • Szacować rentowność

  Uwzględniać różne czynniki przy obliczaniu kosztów i potencjalnych przychodów lub oszczędności uzyskanych dzięki produktowi w celu oceny zysku, który mógłby powstać w związku z nowym przejęciem lub nowym projektem.

 • Obliczać wysokość dywidendy

  Obliczać płatności dokonywane przez przedsiębiorstwa w ramach podziału zysku między akcjonariuszy, zapewniając, że akcjonariusze otrzymują prawidłową kwotę we właściwej formie, co oznacza pieniężne wypłaty w formie depozytów lub emisję dalszych udziałów bądź akcji.

 • Planować procedury w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa

  Ustanawiać procedury zachowania i poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy.

 • Doradzać w kwestii polityki podatkowej

  Doradzać urzędnikom państwowym w sprawie zmian dotyczących polityki i procedur podatkowych oraz wdrażania nowej polityki na szczeblu krajowym i lokalnym.

 • Doradzać w kwestii zarządzania ryzykiem

  Udzielać porad na temat polityk zarządzania ryzykiem i strategii zapobiegania i ich wdrażania, mając świadomość różnych rodzajów ryzyka dla konkretnej organizacji.

 • Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą

  Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą z innych działów, zapewniając skuteczną obsługę i komunikację, tj. sprzedaż, planowanie, zakupy, handel, dystrybucję i kwestie techniczne.

 • Analizować tendencje na rynkach finansowych

  Monitorować i prognozować tendencje rynku finansowego w określonym czasie w określonym kierunku.

 • Opracowywać plan finansowy

  Opracowywać plan finansowy zgodnie z przepisami finansowymi i dotyczącymi klientów, uwzględniając profil inwestora, doradztwo finansowe oraz plany negocjacji i transakcji.

 • Zarządzać papierami wartościowymi

  Administrować papierami wartościowymi będącymi własnością spółki lub organizacji, tj. zabezpieczeniami długu, bezpieczeństwem kapitałowym oraz instrumentami pochodnymi mającymi na celu uzyskanie jak największych korzyści.

 • Oceniać czynniki ryzyka

  Określać wpływ ekonomicznych, politycznych i kulturowych czynników ryzyka oraz dodatkowych kwestii.

 • Doradzać w kwestiach finansowych

  Prowadzić konsultacje, doradzać i proponować rozwiązania w zakresie zarządzania finansami, m.in. w odniesieniu do nabywania nowych aktywów, ponoszenia kosztów inwestycji oraz metod skutecznego opodatkowania.

 • Analizować wyniki finansowe przedsiębiorstwa

  Na podstawie rachunków, rejestrów, sprawozdań finansowych i informacji zewnętrznych dotyczących rynku, analizować wyniki przedsiębiorstwa w sprawach finansowych w celu określenia działań na rzecz poprawy, które mogłyby zwiększyć zysk.

 • Interpretować sprawozdania finansowe

  Odczytywać, rozumieć i interpretować najważniejsze pozycje i wskaźniki w sprawozdaniach finansowych. Wyodrębniać najważniejsze informacje ze sprawozdań finansowych w zależności od potrzeb i uwzględniać te informacje przy opracowywaniu planów działu.

 • Analizować czynniki wewnętrzne dotyczące przedsiębiorstw

  Badać i rozumieć różne wewnętrzne czynniki wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstw, takich jak ich kultura, podstawa strategiczna, produkty, ceny i dostępne zasoby.

 • Przestrzegać norm przedsiębiorstwa

  Prowadzić i zarządzać zgodnie z kodeksem postępowania organizacji.

 • Podejmować wysiłki na rzecz zapewnienia rozwoju przedsiębiorstwa

  Opracowywać strategie i plany mające na celu osiągnięcie trwałego rozwoju firmy, niezależnie od tego, czy jest to firma własna, czy kogoś innego. Starać się podejmować działania w celu zwiększenia przychodów i dodatnich przepływów pieniężnych.

Source: Sisyphus ODB