Zawód menedżer szkoleń

Menedżerowie szkoleń koordynują wszystkie działania szkoleniowe i programy rozwoju w przedsiębiorstwie. Planują również i opracowują nowe moduły szkoleniowe oraz nadzorują wszystkie działania związane z planowaniem i realizacją tych programów.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Procesy oceny

  Różne techniki oceny, teorie i narzędzia stosowane przy ocenie uczniów, uczestników programu oraz pracowników. Różne strategie oceny, takie jak: wstępna, kształtująca, podsumowująca i samoocena, są wykorzystywane do różnych celów.

 • Zarządzanie projektami

  Zrozumienie zarządzania projektem i działań objętych tą dziedziną. Znajomość zmiennych związanych z zarządzaniem projektem, takich jak czas, zasoby, wymogi, terminy i reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia.

 • Zasady zarządzania w biznesie

  Zasady regulujące metody zarządzania przedsiębiorstwem, takie jak planowanie strategii, metody efektywnej produkcji, koordynacja pracowników i zasobów.

 • Przepisy prawne dotyczące zatrudnienia

  Prawo pośredniczące w relacjach między pracownikami a pracodawcami. Dotyczy on praw pracowników w pracy, które mają znaczenie wiążące dla umowy o pracę.

 • Procedury obowiązujące w dziale zasobów ludzkich

  Różne procesy, obowiązki, żargon, role w organizacji oraz inne elementy specyfiki działu zasobów ludzkich w organizacji, takie jak rekrutacja, systemy emerytalne i programy rozwoju personelu.

 • Kształcenie dorosłych

  Instruktaż skierowany do dorosłych uczniów, zarówno w kontekście rekreacyjnym, jak i akademickim, do celów samodoskonalenia lub lepszego przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

 • Przepisy prawa pracy

  Ustawodawstwo, na szczeblu krajowym lub międzynarodowym, regulujące warunki pracy w różnych dziedzinach między stronami umowy o pracę, takimi jak rząd, pracownicy, pracodawcy i związki zawodowe.

Umiejętności

 • śledzić kluczowe wskaźniki skuteczności działania

  Identyfikować kwantyfikowalne miary, które firma lub branża stosuje do mierzenia lub porównywania wydajności pod względem osiągania swoich celów operacyjnych i strategicznych przy użyciu uprzednio ustalonych wskaźników wydajności.

 • Zarządzać budżetem

  Planować i monitorować budżet oraz tworzyć odpowiednie sprawozdania.

 • Przestrzegać przepisów prawa

  Zapewniać o odpowiednim poinformowaniu na temat regulacji prawnych, regulujących określoną działalność i przestrzeganiu zasad, procedur oraz przepisów.

 • Określać niezbędne zasoby ludzkie

  Określać liczbę pracowników niezbędną do realizacji projektu i ich przydział do zespołów kreatywnego oraz do spraw produkcji, komunikacji lub administracji.

 • Określać cele przedsiębiorstwa

  Działać na rzecz przedsiębiorstwa i realizacji jego celów.

 • Opracowywać programy szkoleniowe

  Opracowywać programy, w ramach których pracownicy lub przyszli pracownicy zdobywają umiejętności niezbędne do wykonywania pracy lub rozwijają bądź poszerzają umiejętności w zakresie nowych działań lub zadań. Wybierać lub opracowywać działania mające na celu przedstawienie pracy i systemów lub zwiększenie wydajności osób i grup w organizacjach.

 • Negocjować warunki umów o zatrudnienie

  Uzgadniać umowy między pracodawcami a potencjalnymi pracownikami w sprawie wynagrodzenia, warunków pracy i dodatkowych świadczeń.

 • Zarządzać korporacyjnymi programami szkoleniowymi

  Monitorować i regulować kursy szkoleniowe oferowane organizacjom w celu rozwijania umiejętności ich pracowników.

 • Opracowywać programy utrzymania pracowników

  Planować, rozwijać i wdrażać programy mające na celu utrzymywanie poziomu zadowolenia pracowników na najlepszych poziomach. W konsekwencji — zapewniać lojalność pracowników.

 • Oceniać wyniki szkolenia

  Oceniać realizację efektów uczenia się i celów szkolenia, jakość nauczania i przekazywać przejrzyste informacje zwrotne trenerom i stażystom.

 • Oceniać wydajność współpracowników organizacji

  Oceniać skuteczność i wyniki pracy kadry kierowniczej i pracowników, biorąc pod uwagę ich skuteczność i efektywność w pracy. Uwzględniać aspekty osobiste i zawodowe.

 • śledzić zmiany w danej dziedzinie specjalizacji

  Być na bieżąco z nowymi badaniami, przepisami i innymi istotnymi zmianami, związanymi z rynkiem pracy lub innymi, pojawiającymi się w danej dziedzinie specjalizacji.

 • Budować relacje biznesowe

  Ustanowienie pozytywnego, długofalowego związku między organizacjami i zainteresowanymi stronami trzecimi, takimi jak dostawcy, dystrybutorzy, akcjonariusze i inne zainteresowane strony, w celu informowania ich o organizacji i jej celach.

 • Działać na rzecz równouprawnienia płci w kontekście biznesowym

  Podnosić świadomość i prowadzić kampanie na rzecz równości między osobami obu płci, oceniając ich udział na stanowiskach i w działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa i w całym świecie biznesu.

 • Dostosowywać program nauczania do rynku pracy

  Rozpoznawać zmiany na rynku pracy i uwzględniać je w programie nauczania.

 • Stosować myślenie strategiczne

  Stosować generowanie i skuteczne wykorzystywanie informacji biznesowych i otwartych możliwości, aby uzyskać konkurencyjną przewagę biznesową w perspektywie długoterminowej.

 • Organizować ocenę personelu

  Organizować proces ogólnej oceny personelu.

 • Koordynować działania operacyjne

  Synchronizować działania i obowiązki personelu operacyjnego w celu jak najskuteczniejszego wykorzystania zasobów organizacji w trakcie dążenia do osiągnięcia wyznaczonych celów.

 • Monitorować politykę przedsiębiorstwa

  Monitorować politykę firmy i proponować jej ulepszenia.

 • Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą

  Pośredniczyć w kontaktach z kadrą zarządzającą z innych działów, zapewniając skuteczną obsługę i komunikację, tj. sprzedaż, planowanie, zakupy, handel, dystrybucję i kwestie techniczne.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Nadzorować pracowników

  Nadzorować selekcję, szkolenie, wydajność i motywację personelu.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

 • Zarządzać wynagrodzeniami

  Zarządzanie i odpowiedzialność za pracowników otrzymujących wynagrodzenie, dokonywanie przeglądu planów wynagrodzeń i świadczeń oraz doradzanie w zakresie zarządzania listą płac i innymi warunkami zatrudnienia.

 • Prowadzić negocjacje z agencjami pośrednictwa pracy

  Dokonywanie ustaleń z agencjami pośrednictwa pracy na rzecz organizacji działań prowadzących do zatrudnienia. Utrzymywanie kontaktów z tymi agencjami w celu zapewnienia skutecznego i produktywnego zatrudnienia kandydatów o wysokim potencjale.

 • Opracowywać korporacyjne programy szkoleniowe

  Projektowanie, tworzenie i przegląd nowych programów szkoleń dla przedsiębiorstw w celu zaspokojenia potrzeb rozwojowych określonej organizacji. Analizowanie skuteczności tych modułów edukacyjnych i w razie potrzeby wprowadzanie w nich zmian.

Source: Sisyphus ODB