Zawód menedżer wylęgarni ryb i skorupiaków

Menedżerowie wylęgarni ryb i skorupiaków zajmują się planowaniem, kierowaniem i koordynowaniem produkcji w ramach prowadzonych na dużą skalę operacji hodowli ryb i skorupiaków oraz opracowują strategie hodowli z wykorzystaniem różnych technik przeprowadzania tarła. Kontrolują rozmnażanie i wczesne etapy cyklu życia hodowanych gatunków. Nadzorują techniki inkubacji, wczesnego karmienia i wychowu hodowanych gatunków.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metody dezynfekcji przy wylęgu w akwakulturze

  Normy sanitarne i czystości, niezbędne dla skutecznej kontroli grzybów i innych pasożytów w warunkach hodowli intensywnej.

 • Anatomia ryb

  Badanie form oraz morfologii gatunków ryb.

 • Identyfikacja i klasyfikacja ryb

  Procesy umożliwiające identyfikację i klasyfikację ryb.

 • Bezpieczeństwo biologiczne

  Należy pamiętać o ogólnych zasadach koncepcji bezpieczeństwa biologicznego, a w szczególności o przepisach dotyczących zapobiegania chorobom, które należy wdrożyć w przypadku epidemii zagrażających zdrowiu publicznemu.

 • Przepisy dotyczące licencji

  Wymogi i zasady, które muszą być zgodne z pozwoleniem lub licencją.

 • Przepisy dotyczące dobrostanu zwierząt

  Granice prawne, kodeksy postępowania zawodowego, krajowe i unijne ramy prawne oraz procedury prawne dotyczące pracy ze zwierzętami i organizmami żywymi, zapewniające ich dobrostan i zdrowie.

 • Produkcja planktonu

  Metody, charakterystyka i wyposażenie stosowane do uprawy fitoplanktonu, mikroalg i żywej zdobyczy, takiej jak wrotki lub artemia, z użyciem zaawansowanych technik.

 • Program selekcji genetycznej

  Metody stosowane do planowania i przeprowadzania programu selekcji genetycznej dla wybranych gatunków ryb, mięczaków, skorupiaków i innych.

 • Rozmnażanie organizmów w akwakulturze

  Techniki stosowane do wywoływania tarła, składania skrzeku w gniazdach, odpędzania przy użyciu odpowiednich technik dla określonych gatunków ryb, mięczaków, skorupiaków i innych. Kontrola środowiskowa tarła, zastosowanie hormonów w celu wywołania rozmnażania się i pozyskanie stada do rozpłodu na drodze selekcji genetycznej.

 • Biologia ryb

  Badanie ryb, mięczaków lub skorupiaków kategoryzowane w poszczególnych specjalistycznych dziedzinach obejmujących ich morfologię, fizjologię, anatomię, zachowanie, pochodzenie i rozmieszczenie.

Umiejętności

 • Kontrolować choroby ryb

  Określanie objawów chorób ryb. Stosowanie odpowiednich środków w celu leczenia lub wyeliminowania zdiagnozowanych warunków.

 • Sporządzać biznesplan dla wylęgarni akwakultury

  Opracowywanie i wdrażanie planu biznesowego wylęgarni akwakultury

 • Kontrolować wyposażenie dla sektora akwakultury

  Sprawdzać narzędzia i maszyny do zbioru akwakultury, aby upewnić się, że działają one poprawnie.

 • Oceniać wpływ działalności w dziedzinie akwakultury na środowisko

  Mierzyć wpływ działalności firmowej akwakultury na środowisko. Brać pod uwagę takie czynniki, jak jakość wód morskich i powierzchniowych, siedliska ryb i roślin morskich oraz zagrożenia dotyczące jakości powietrza, zapachu i hałasu.

 • Nadzorować zakłady akwakultury

  Nadzorować zakłady akwakultury oraz identyfikować potrzeby w zakresie wyposażenia. Rozumieć rysunki, plany i zasady projektowe różnych systemów zamkniętych dla akwakultury.

 • Dostarczać produkty akwakultury według specyfikacji klienta

  Dostarczanie produktów akwakultury zgodnie ze specyfikacjami klienta, z pełnym zrozumieniem wymagań klienta.

 • Prowadzić szkolenia w zakładach akwakultury

  Prowadzić szkolenia w zakładach akwakultury, poprzez instruowanie i demonstrowanie umiejętności. Prowadzić, wdrażać i nadzorować plan rozwoju szkoleń.

 • Kierować operacjami związanymi z odławianiem tarlaków

  W razie potrzeby planować i przeprowadzać odławianie tarlaków i poddawać je kwarantannie. Monitorować zbiór larw lub młodych osobników ze środowiska. Kontrolować stosowanie odpowiednich technik dla określonych gatunków, tj. ryb, mięczaków, skorupiaków i innych.

 • Zapewniać przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy przez personel sektora akwakultury

  Upewnić się, że procedury dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ustanowione i przestrzegane we wszystkich akwakulturach, w tym w klatkach. Dbać, aby pracownicy i ogół społeczeństwa zostali poinstruowani, a wszelkie czynności związane z pracą były prowadzone zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

 • Oceniać zachowania żywieniowe larw

  Monitorowanie zachowań żywieniowych w celu podjęcia decyzji o tym, czy skład paszy jest odpowiedni, odsadzanie larw od żywych zwierząt łownych do suchej paszy lub granulatu.

 • Wywoływać tarło u hodowanych gatunków akwakultury

  Wywoływać tarło przy użyciu odpowiednich technik dla określonych hodowanych gatunków ryb, mięczaków, skorupiaków i innych. Określać dojrzałość płciową potomstwa, stosując odpowiednie techniki wskazane dla hodowanych gatunków ryb, mięczaków i skorupiaków. Kontrolować cykl płciowy u stada tarłowego. Stosować hormony w celu wywołania rozmnażania.

 • Postępować zgodnie z polityką przedsiębiorstwa

  Stosować zasady i reguły rządzące działaniami i procesami organizacji.

 • Egzekwować procedury sanitarne

  Zapewniać, że standardy sanitarne i czystości niezbędne do skutecznego zwalczania grzybów i innych pasożytów w intensywnych warunkach hodowli będą spełniane. Pozyskiwać niezanieczyszczone ryby i jaja, stosując surowe procedury sanitarne i unikając ryb nosicieli. Nadzorować izolację i identyfikację środka ze swoistą surowicą odpornościową.

 • Utrzymywać produkcję narybku na etapie wylęgania

  Utrzymywać produkcję narybku na etapie wylęgania z wykorzystaniem zaawansowanych technik produkcji o wysokiej gęstości.

 • Opracowywać plany zarządzania w celu zmniejszenia zagrożeń dla akwakultury

  Opracowywanie planu zarządzania w celu zmniejszenia zagrożeń powodowanych przez szkodniki, drapieżniki i choroby. Nadzór nad realizacją planu, w szczególności w odniesieniu środków zapobiegania chorobom, w całym zakładzie akwakultury.

 • Planować systemy żywienia zasobów wodnych

  Wykonywać odpowiednie działania w celu wdrożenia systemów żywienia zasobów wodnych, biorąc pod uwagę istniejące ograniczenia; ustanawiać systemy żywienia, monitorować zachowanie zwierząt podczas karmienia i obsługiwać komputerowe wersje systemów karmienia.

 • Sporządzać sprawozdania na temat wykonywanych prac

  Sporządzać raporty związane z pracą, które wspierają efektywne zarządzanie relacjami oraz wysoki standard dokumentacji i ewidencjonowania. Pisać i przedstawiać wyniki i wnioski w sposób jasny i zrozumiały, aby były zrozumiałe dla odbiorców niebędących ekspertami.

 • Podejmować decyzje w krótkim czasie

  Starać się podejmować optymalne decyzje w krótkim czasie w organizacji.

 • Planować zaopatrzenie wylęgarni

  Planować zaopatrzenie wylęgarni zgodnie z priorytetami.

 • Organizować pracę

  Organizacja, przydzielanie i koordynacja działań członków zespołu. Organizacja programów produkcji oraz planowanie produkcji i sprzedaży. Zakup materiałów i sprzętu. Zarządzanie zapasami.

 • Zarządzać produkcją zasobów wodnych

  Opracowywać arkusz kalkulacyjny dotyczący produkcji zasobów wodnych i budżet związany z paszą (karmienie, wzrost, biomasa, śmiertelność, współczynnik pokarmowy paszy – FCR, odławianie). Monitorować i utrzymywać produkcję zasobów.

 • Kontrolować środowisko produkcji wodnej

  Oceniać wpływ warunków biologicznych, takich jak algi i organizmy porostowe, poprzez zarządzanie ujęciami wody, zlewniami i wykorzystaniem tlenu.

Source: Sisyphus ODB