Zawód mikrobiolog

Mikrobiolodzy studiują i prowadzą badania dotyczące form życia, cech i procesów mikroskopowych organizmów. Uczą się mikroorganizmów, takich jak bakterie, pierwotniaki, grzyby itp., w celu diagnozowania i przeciwdziałania skutkom, jakie te mikroorganizmy mogą wywołać u zwierząt, w środowisku, w przemyśle spożywczym lub w sektorze opieki zdrowotnej.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Cytologia kliniczna

  Nauka dotycząca formowania się, struktury i funkcji komórek.

 • Biologia

  Tkanki, komórki i funkcje organizmów roślinnych i zwierzęcych oraz ich wzajemne zależności i interakcje między nimi a środowiskiem.

 • Genetyka kliniczna

  Diagnoza, rodzaje i leczenie zaburzeń dziedzicznych; gałąź genetyki zajmująca się zastosowaniami w opiece medycznej.

 • Mikrobiologia lekarska

  Mikrobiologia lekarska jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Wirusologia

  Struktura, cechy, rozwój i interakcje wirusów i wywoływanych przez nie chorób.

 • Biologia molekularna

  Interakcje między różnymi systemami komórkowymi, interakcje między różnymi rodzajami materiału genetycznego oraz sposób, w jaki są one regulowane.

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Botanika

  Taksonomia lub klasyfikacja roślin, filogenomika i ewolucja, anatomia, morfologia i fizjologia.

 • Biotechnologia

  Technologia, która stosuje, modyfikuje lub wykorzystuje systemy biologiczne, organizmy i składniki komórkowe do opracowywania nowych technologii i produktów do określonych zastosowań.

 • Patogeny

  Główne klasy mikroorganizmów chorobotwórczych, rozprzestrzenianie się infekcji oraz stosowanie uniwersalnych środków ostrożności.

Umiejętności

 • Wykrywać mikroorganizmy

  Używać różnych metod i narzędzi laboratoryjnych, takich jak amplifikacja i sekwencjonowanie genów, aby wykryć i zidentyfikować mikroorganizmy, takie jak bakterie i grzyby w próbkach gleby, powietrza i wody.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Przesyłać próbki materiału biologicznego do laboratorium

  Przesyłać próbki materiału biologicznego do właściwego laboratorium, stosując rygorystyczne procedury etykietowania i śledzenia informacji na temat próbek.

 • Pobierać próbki do analizy

  Zbierać próbki materiałów lub produktów do analizy laboratoryjnej.

 • Badać faunę

  Gromadzić i analizować dane dotyczące życia zwierząt w celu poznania podstawowych aspektów, takich jak pochodzenie, anatomia i działanie.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Badać florę

  Gromadzenie i analiza danych o roślinach w celu poznania ich podstawowych aspektów, takich jak pochodzenie, anatomia i funkcje.

 • Gromadzić dane biologiczne

  Gromadzenie próbek biologicznych, rejestrowanie i podsumowywanie danych biologicznych wykorzystywanych w badaniach technicznych, opracowywanie planów zarządzania środowiskowego i produktów biologicznych.

 • Gromadzić dane doświadczalne

  Gromadzić dane wynikające ze stosowania metod naukowych, takich jak metody badawcze, projekt eksperymentalny oraz pomiary.

Source: Sisyphus ODB