Zawód mineralog

Mineralodzy badają skład, strukturę i inne fizyczne aspekty ziemi. Analizują oni różne minerały i wykorzystują sprzęt naukowy do określania ich struktury i właściwości. Ich praca koncentruje się głównie na klasyfikacji i identyfikacji minerałów poprzez pobieranie próbek i przeprowadzanie dalszych testów, analiz i badań.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Metodologia badań naukowych

  Metodologia teoretyczna stosowana w badaniach naukowych, polegająca na przeprowadzaniu badań podstawowych, konstruowaniu hipotezy, testowaniu jej, analizowaniu danych i wyciąganiu wniosków.

 • Kartografia geologiczna

  Technika tworzenia map, które wyraźnie przedstawiają cechy geologiczne i warstwy skalne obszaru, który może być przydatny dla projektów wydobywczych i badań geologicznych.

Umiejętności

 • Poddawać minerały obróbce

  Prowadzenie procesów obróbki kopalin, które mają na celu oddzielenie cennych minerałów od materiału skalnego lub zaczynu cementowego. Nadzorowanie i wdrażanie procesów takich jak pobieranie próbek, analizy, a przede wszystkim proces separacji elektrostatycznej, który oddziela cenne materiały od rudy mineralnej.

 • Stosować techniki analizy statystycznej

  Używać modeli (statystyki opisowe lub wnioskowanie statystyczne) i technik (eksploracja danych lub uczenie maszynowe) do analizy statystycznej i narzędzi ICT do analizy danych, odkrywania korelacji i prognozowania trendów.

 • Stosować procedury bezpieczeństwa w laboratorium

  Upewniać się, że sprzęt laboratoryjny jest używany w bezpieczny sposób, a postępowanie z próbkami jest prawidłowe. Pracować nad zapewnianiem wiarygodności wyników uzyskanych w badaniach.

 • Przeprowadzać badania próbek

  Badać i przeprowadzać testy gotowych próbek; unikać przypadkowych lub umyślnych zanieczyszczeń na etapie badania. Obsługiwać sprzęt do pobierania próbek zgodnie z parametrami konstrukcyjnymi.

 • Przetwarzać dane

  Wprowadzać informacje do systemu przechowywania i wyszukiwania danych za pomocą takich procesów, jak skanowanie, ręczne wprowadzanie lub elektroniczne przekazywanie danych w celu przetwarzania dużych ilości danych.

 • Prowadzić badania terenowe

  Prowadzić prace lub badania w terenie polegające na gromadzeniu informacji poza laboratorium lub miejscem pracy. Odwiedzać miejsca w celu zebrania szczegółowych informacji na temat danej dziedziny.

 • Stosować metody naukowe

  Stosować metody i techniki naukowe w celu badania zjawisk poprzez zdobywanie nowej wiedzy lub korygowanie i integrowanie zebranej wcześniej wiedzy.

 • Obsługiwać mikroskop

  Obsługiwać mikroskop, przyrząd używany do widzenia obiektów, które są zbyt małe, aby można je było zobaczyć gołym okiem.

 • Określać strukturę krystaliczną

  Przeprowadzać badania, takie jak badania rentgenowskie w celu określenia składu i rodzaju krystalicznej struktury danego składnika mineralnego. Struktura ta jest sposobem rozmieszczenia atomów w unikalnym rozkładzie geometrycznym w obrębie minerału.

 • Badać minerały surowe

  Pobieranie próbek materiałów mineralnych do celów badawczych. Wykonywanie różnorodnych badań chemicznych i fizycznych materiałów.

 • Doradzać w kwestiach geologicznych w kontekście wydobywania minerałów

  Doradztwo w zakresie wpływu czynników geologicznych na rozwój produkcji mineralnej. Uwzględnienie takich czynników jak koszty, bezpieczeństwo i cechy depozytów.

 • Obsługiwać przyrządy do przeprowadzania pomiarów w celach naukowych

  Obsługiwać urządzenia, maszyny i sprzęt do pomiarów naukowych. Sprzęt naukowy składa się z specjalistycznych przyrządów pomiarowych doprecyzowanych w celu ułatwienia uzyskiwania danych.

 • Badać próbki geochemiczne

  Analizować próbki laboratoryjne za pomocą sprzętu, takiego jak spektrometry, chromatografy gazowe, mikroskopy, mikrosondy i analizatory węgla. Określić wiek i cechy próbek środowiskowych, takich jak minerały, skały lub gleba.

 • Prowadzić badania naukowe

  Zbierać, korygować lub poszerzać wiedzę na temat zjawisk poprzez stosowanie metod i technik naukowych w oparciu o empiryczne lub mierzalne obserwacje.

 • Gromadzić dane geologiczne

  Uczestniczyć w gromadzeniu danych geologicznych, takich jak badanie próbek, mapowanie geologiczne, pomiary geochemiczne i geofizyczne, przechwytywanie danych cyfrowych itp.

 • Wykonywać badania laboratoryjne

  Przeprowadzać testy w laboratorium, aby uzyskać wiarygodne i precyzyjne dane wspierające badania naukowe i testy produktów.

Source: Sisyphus ODB