Zawód muzykoterapeuta

Muzykoterapeuci wykorzystują zabiegi terapeutyczne z wykorzystaniem muzyki do leczenia pacjentów z zaburzeniami zachowania i stanami chorobotwórczymi w celu zapobiegania, łagodzenia lub eliminowania objawów, zmiany zachowań i postaw wymagających leczenia. Promują i utrzymują lub przywracają rozwój, dojrzałość i zdrowie pacjenta/klienta poprzez interwencje terapeutyczne z wykorzystaniem muzyki. Muzykoterapia polega w szczególności na udzielaniu pomocy osobom cierpiącym na zaburzenia psychiczne, somatyczne, intelektualnie lub pod względem społecznym, w tym zaburzenia zachowania i stany chorobotwórcze, takie jak psychozy (schizofrenie, zaburzenia afektywne dwubiegunowe) i zaburzenia rozwoju osobowości.  

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Pediatria

  Pediatria to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Studia medyczne

  Podstawy i terminologia studiów medycznych.

 • Zasady psychoterapii

  Podstawowe zasady i metody psychoterapii mające na celu badanie zachowań lub uczuć wywołujących niepokój i radzenie sobie z nimi.

 • Neonatologia

  Dziedzina pediatrii zajmująca się diagnozowaniem i leczeniem noworodków.

 • Rozwój psychologiczny człowieka

  Rozwój psychologiczny człowieka w całym okresie życia, teorie rozwoju osobowości, wpływy kulturowe i środowiskowe, zachowanie człowieka, w tym kryzysy rozwojowe, niepełnosprawność, wyjątkowe zachowania i uzależnienia.

 • Metody stosowane w edukacji rówieśniczej

  Techniki istotne dla kształcenia w grupie rówieśniczej, w ramach którego każdy członek jest zachęcany do wyrażenia lub wymiany danego rodzaju zachowania lub informacji.

 • Teorie psychologiczne

  Historyczny rozwój poradnictwa i teorii psychologicznych, a także perspektywy, zastosowania oraz strategie wywiadu i poradnictwa.

 • Diagnostyka psychiatryczna

  Systemy diagnostyczne i skale stosowane w psychiatrii w celu określenia rodzaju zaburzeń zdrowia psychicznego u osób dorosłych, dzieci i osób starszych.

 • Muzykoterapia stosowana

  Oznaki, objawy i przyczyny chorób oraz sposób ich leczenia poprzez muzykoterapię.

 • Geriatria

  Geriatria to specjalność medyczna, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Terapia behawioralna

  Cechy charakterystyczne i podstawy terapii behawioralnej, skupiającej się na zmieniających się niepożądanych lub negatywnych zachowaniach pacjentów. Obejmuje badanie aktualnego zachowania i środki, za pomocą których można się go oduczyć.

 • Przepisy dotyczące opieki zdrowotnej

  Prawa i obowiązki pacjentów związane ze służbą zdrowia oraz ewentualne reperkusje i oskarżenia w sprawach związanych z zaniedbaniami lub nadużyciami w leczeniu.

 • Refleksja

  Sposób, w jaki należy wysłuchać poszczególnych osób, aby podsumować najważniejsze kwestie i wyjaśnić, co czują, aby pomóc im w refleksji nad ich zachowaniem.

 • Rodzaje niepełnosprawności

  Rodzaje niepełnosprawności mające wpływ na ludzi, takie jak pod względem fizycznym, poznawczym, umysłowym, sensorycznym, emocjonalnym lub rozwojowym oraz szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych i ich wymogi w zakresie dostępu.

 • Neurologia

  Neurologia jest specjalnością medyczną, o której mowa w dyrektywie 2005/36/WE.

 • Szkoły muzykoterapii

  Istniejące szkoły nauczające muzykoterapii i ich znaczenie dla postępów w tej dziedzinie.

 • Leczenie kliniczne z wykorzystaniem muzykoterapii

  Wsparcie terapeutyczne i muzyczne dostarczane w celu ułatwienia skutecznego leczenia z udziałem interwencji na bazie muzyki dla pacjentów w placówkach medycznych, takich jak przychodnia.

 • Placówki opieki paliatywnej

  Aranżacja otoczenia w celu złagodzenia bólu u pacjentów wymagających opieki paliatywnej.

 • Socjologia

  Zachowanie grupy i jej dynamika, tendencje i czynniki społeczne, migracje ludzi, pochodzenie etniczne, kultury oraz ich historia i pochodzenie.

 • Rodzaje terapii muzycznych

  Różne rodzaje muzykoterapii, takie jak muzykoterapia aktywna, receptywna i funkcjonalna.

 • Zasady planowania interwencji w ramach muzykoterapii

  Międzynarodowe systemy klasyfikacji (ICD, DSM), diagnostyka kliniczna i psychodynamika planowania interwencji w zakresie terapii muzyką.

 • Antropologia

  Badanie rozwoju i zachowania ludzi.

 • Historia instrumentów muzycznych

  Tło historyczne i chronologia różnych instrumentów muzycznych.

 • Komunikacja wewnętrzna między specjalistami do spraw psychospołecznych

  Charakterystyka, środki i kanały komunikacji stosowane przez specjalistów w dziedzinie psychospołecznej, specjalistyczna terminologia i rodzaj wsparcia.

 • Psychopatologia

  Kryteria diagnostyki psychiatrycznej, stosowanie systemu klasyfikacji chorób oraz teorie psychopatologii. Wskaźniki zaburzeń czynnościowych i organicznych oraz rodzaje leków psychofarmakologicznych.

 • Procesy muzykoterapii

  Etap rozwoju procesu muzykoterapii, obejmujący przyjmowanie pacjentów skierowanych przez pracowników służby zdrowia, pracowników oświaty, przeprowadzanie oceny poprzez badanie dokumentacji medycznej lub edukacyjnej, przeprowadzanie wywiadu z pacjentem i obserwowanie reakcji pacjenta na techniki muzykoterapii.

 • Możliwości rozwojowe w zakresie interwencji w ramach muzykoterapii

  Możliwości rozwojowe, motywacja i wpływ na myślenie ludzi, świadomość i działania oraz ich znaczenie dla interwencji psychospołecznych i terapeutycznych.

 • Psychofarmakologia

  Świadomość różnych skutków, jakie leki wywierają na zachowanie, nastrój i sposób myślenia pacjenta lub klienta.

 • Rozwój osobisty

  Techniki i metody służące poprawie świadomości i tożsamości oraz rozwojowi talentów i potencjału ludzkiego.

 • Zasady etyki zawodowej osób zatrudnionych w służbie zdrowia

  Standardy moralne i procedury, kwestie etyczne i obowiązki związane z zawodami w zakresie opieki zdrowotnej, takie jak poszanowanie godności ludzkiej, samostanowienie, świadoma zgoda i poufność pacjenta.

 • Psychologia poznawcza

  Ludzkie procesy psychiczne, takie jak: uwaga, pamięć, używanie języka, percepcja, rozwiązywanie problemów, kreatywność i myślenie.

 • Teorie muzykoterapii

  Meta-teorie, teorie oraz praktyczne koncepcje i interwencje w muzykoterapii i innych dyscyplinach naukowych, takich jak medycyna, psychologia, psychoterapia, muzykologia i pedagogika muzyki.

Umiejętności

 • Stosować techniki organizacyjne

  Stosować zestaw technik i procedur organizacyjnych ułatwiających osiągnięcie ustalonych celów, takich jak szczegółowe planowanie rozkładów personelu. Wykorzystywać te zasoby w sposób wydajny i zrównoważony oraz w razie potrzeby wykazywać elastyczność.

 • Spełniać wymogi ustanowione przez organy zajmujące się refundacją świadczeń z zabezpieczenia społecznego

  Zadbanie o to, aby sesje były zgodne z wymogami krajowych organów zabezpieczenia społecznego oraz by zwrot kosztów był możliwy do zaakceptowania.

 • Informować decydentów o wyzwaniach związanych ze zdrowiem

  Zapewnić przydatne informacje związane z zawodami opieki zdrowotnej, aby zapewnić, że decyzje będą podejmowane z korzyścią dla społeczności.

 • Pracować w multidyscyplinarnych zespołach zajmujących się zdrowiem

  Uczestnictwo w świadczeniu wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej oraz rozumienie zasad i kompetencji innych zawodów związanych z opieką zdrowotną.

 • Korzystać z kompetencji klinicznych w zależności od kontekstu

  Stosowanie oceny zawodowej i opartej na dowodach, ustalanie celów, realizacja interwencji i ocen klientów, przy uwzględnieniu historycznej i kontekstowej historii klientów, w ramach zakresu praktyki własnej.

 • Wykorzystywać muzykę stosownie do potrzeb pacjentów

  Wybór i dostosowanie muzyki, instrumentów muzycznych oraz wyposażenia w celu uwzględnienia mocnych stron i potrzeb pacjentów.

 • Przestrzegać norm jakości związanych praktyką w zakresie opieki zdrowotnej

  Stosować normy jakości związane z zarządzaniem ryzykiem, procedurami bezpieczeństwa, informacjami zwrotnymi od pacjentów, badaniami przesiewowymi i wyrobami medycznymi w codziennej praktyce, w zakresie w jakim są one uznawane przez krajowe stowarzyszenia zawodowe i władze.

 • Zapewniać bezpieczeństwo osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Dbać, aby osoby korzystające z opieki zdrowotnej były traktowane w sposób profesjonalny, skuteczny i bezpieczny, dostosowując techniki i procedury zgodnie z potrzebami danej osoby, jej umiejętnościami lub warunkami.

 • Zapobiegać nawrotom

  Pomagać pacjentowi lub klientowi w identyfikacji i przewidywaniu sytuacji wysokiego ryzyka lub zewnętrznych i wewnętrznych zdarzeń o charakterze wyzwalającym. Wspierać ich w opracowywaniu lepszych strategii radzenia sobie z problemami i planów awaryjnych w przypadku przyszłych trudności.

 • Podejmować odpowiedzialność za własne działania

  Przyjmować odpowiedzialność za własną działalność zawodową oraz uznanie zakresu ograniczeń własnych praktyki i kompetencji.

 • Opracowywać materiały edukacyjne poświęcone muzykoterapii

  Opracowywać materiały edukacyjne dla pacjentów, opiekunów, personelu i społeczeństwa na temat terapii muzycznej.

 • Reagować na zmiany w sektorze opieki zdrowotnej

  Radzić sobie z presją i odpowiednio reagować na nieoczekiwane i szybko zmieniające się sytuacje w służbie zdrowia.

 • Identyfikować zachowania pacjentów

  Analizować i rozpoznawać właściwe i dysfunkcyjne zachowania pacjentów.

 • Oceniać potrzeby terapeutyczne pacjentów

  Obserwacja i ocena zachowania pacjenta, jego postaw i emocji, aby zrozumieć, czy i w jaki sposób potrzeby terapeutyczne mogą być zaspokojone za pomocą konkretnego rodzaju terapii, gromadząc i analizując informacje na temat sposobu, w jaki dany klient reaguje na bodźce o charakterze artystycznym i odnosi się do nich. Wykorzystywanie tych informacji w odniesieniu do innych aspektów życia pacjenta.

 • Nawiązywać stosunki terapeutyczne bazujące na współpracy

  Rozwijanie wzajemnych, opartych na współpracy relacji terapeutycznych w zakresie leczenia, wspierania i uzyskiwania zaufania oraz współpracy ze strony użytkowników opieki zdrowotnej.

 • Korzystać z metod oceny za pośrednictwem muzykoterapii

  Stosowanie określonych procedur i metod terapii muzycznej w zależności od oceny klienta i ewentualnej wstępnej diagnozy.

 • Reagować na incydenty w trakcie sesji muzykoterapii

  Rozpoznawać, interpretować i odpowiednio reagować na znaczące zdarzenia podczas sesji muzykoterapii.

 • Grać na instrumentach muzycznych

  Manipulować specjalnie w tym celu zbudowanymi lub improwizowanymi instrumentami w celu wytwarzania dźwięków muzycznych.

 • Stosować metody muzykoterapii

  Stosować istniejące metody, techniki, materiały i sprzęt do terapii muzycznej zgodnie z potrzebami terapeutycznymi pacjenta i gotowym planem leczenia.

 • Opracowywać strategie leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka

  Określać możliwe protokoły leczenia chorób stanowiących zagrożenie dla zdrowia człowieka w danej społeczności, w przypadkach takich jak choroby zakaźne o znacznych konsekwencjach na poziomie globalnym.

 • Przestrzegać wytycznych klinicznych

  Postępować według uzgodnionych protokołów i wytycznych w celu wsparcia praktyk opieki zdrowotnej realizowanych przez instytucje opieki zdrowotnej, stowarzyszenia zawodowe lub władze, a także przez organizacje naukowe.

 • Rejestrować informacje na temat pacjenta poddawanego leczeniu

  Dokładnie rejestrować informacje odnoszące się do postępów pacjenta podczas sesji terapeutycznych.

 • Korzystać ze zdobyczy nauk powiązanych w ramach muzykoterapii

  Stosowanie elementów psychologicznych lub socjologicznych w muzykoterapii.

 • Stosować terapeutyczne techniki komunikacyjne

  Stosowanie technik komunikacyjnych w sposób terapeutyczny w celu wspomagania pacjenta podczas sesji terapeutycznych, zachęcanie do przedstawiania opisów, oferowanie pomocy, wyjaśnianie i podsumowywanie.

 • Kierować działaniami w zakresie ekspresji ruchowej

  Pomagać klientom lub pacjentom w poruszaniu się w sposób zorganizowany lub improwizowany w celach ekspresyjnych.

 • Udzielać informacji zwrotnych na temat stylu komunikacyjnego pacjenta

  Przekazywać informacje zwrotne, odzwierciedlać, przeformułować i tłumaczyć komunikaty pacjentów.

 • Dokonywać przeglądu podejść do leczenia muzykoterapią

  W razie potrzeby modyfikować i weryfikować plany leczenia na podstawie reakcji pacjenta na leczenie.

 • Doradzać w kwestii wyrażania świadomej zgody przez osoby korzystające z opieki zdrowotnej

  Zapewniać, aby pacjenci/klienci byli w pełni poinformowani o rodzajach ryzyka i korzyściach związanych z proponowanym leczeniem, dzięki czemu mogą wyrazić świadomą zgodę; w ten sposób angażuje się pacjentów/klientów w proces opieki i leczenia.

 • Identyfikować cechy charakterystyczne muzyki

  Określać cechy charakterystyczne, strukturalne i stylistyczne muzyki z różnych okresów i kultur.

 • Zarządzać danymi osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Prowadzić dokładną ewidencję klientów, przestrzegając przy tym wymogów prawnych oraz norm zawodowych i etycznych, aby ułatwić zarządzanie klientami, zapewniając poufność wszystkich danych klientów (w tym danych w formie ustnej, pisemnej i elektronicznej).

 • Rejestrować postępy w leczeniu osób korzystających z opieki zdrowotnej

  Rejestrować postępy osób korzystających z opieki zdrowotnej związane z odpowiedzią na leczenie, obserwując, słuchając i mierząc wyniki.

 • Wdrażać metody oceny w muzykoterapii

  Wdrażanie metod oceny i pomiaru postępów klientów oraz skuteczności strategii terapeutycznych.

 • Stosować zdobycze nauk o zdrowiu

  Stosowanie szerokiego zakresu biomedycznych, psychospołecznych, organizacyjnych, edukacyjnych i społecznych aspektów zdrowia, chorób oraz opieki zdrowotnej w celu poprawy usług zdrowotnych i poprawy jakości życia.

 • Oceniać sesje muzykoterapii

  Dokonywać przeglądu i oceny sesji muzykoterapii, aby monitorować ich skuteczność i ułatwiać planowanie kolejnych sesji.

 • Spełniać wymogi ustanowione przez podmioty prawne

  Upewniać się, że zastosowane metody i procedury praktyki są zgodne z przepisami i wymogami prawnymi w tej dziedzinie.

 • Komunikować się skutecznie w kwestii opieki zdrowotnej

  Skutecznie komunikować się z pacjentami, rodzinami i innymi opiekunami, pracownikami służby zdrowia i partnerami społecznymi.

 • Słuchać aktywnie

  Zwracanie uwagi na wypowiedzi innych osób, cierpliwe wysłuchiwanie zgłaszanych uwag, zadawanie odpowiednich pytań i nieprzerywanie w nieodpowiedniej chwili; umiejętność uważnego słuchania potrzeb klientów, pasażerów, użytkowników usług lub innych osób i zapewnienie odpowiednich rozwiązań.

 • Wykonywać terapeutyczne improwizacje muzyczne

  Improwizacja muzyczna w reakcji na to, co przekazuje pacjent, w celu wzmocnienia indywidualnego charakteru relacji między terapeutą a pacjentem. Improwizacja przy użyciu instrumentów, głosowo lub fizycznie w celu zaspokojenia potrzeb terapeutycznych klienta.

 • Stosować techniki służące zwiększeniu motywacji pacjentów

  Zachęcanie pacjentów do zmiany i propagowania przekonania, że terapia może przynieść im pomoc, stosując w tym celu techniki i procedury dotyczące podnoszenia poziomu zaangażowania.

 • Wykazywać się zdolnościami muzycznymi

  Wykazywać wiedzę, umiejętności techniczne i wrażliwość podczas wykonywania muzyki na głównym instrumencie lub głosie.

 • Promować włączenie społeczne

  Promować włączenie do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych oraz poszanowanie różnych wyznań, kultur, wartości i preferencji, mając na uwadze znaczenie kwestii równości i różnorodności.

 • Opracowywać metody oceny skuteczności muzykoterapii

  Opracowywanie metod oceny i pomiaru postępów klienta oraz skuteczności strategii terapeutycznych w ramach terapii muzycznej.

 • Rozpoznawać reakcje pacjentów na leczenie

  Reagować na znaczące zmiany, wzorce i niebezpieczeństwa w reakcji pacjenta na leczenie.

 • Wykazywać się empatią w stosunku do osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Wykazywać zrozumienie objawów, trudności i zachowań klientów i pacjentów. Wykazywać empatię w ich sprawach; pokazywać szacunek i wzmacniać autonomię, samoocenę i niezależność chorych. Dawać wyraz trosce o ich dobrostan, uwzględniając w kontaktach z nimi osobiste granice, wrażliwość, różnice kulturowe i preferencje klienta oraz pacjenta.

 • Opracowywać zindywidualizowany model terapii

  Opracować zindywidualizowany plan leczenia we współpracy z osobą, starając się dopasować do jej potrzeb, sytuacji i celów leczenia, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo korzyści terapeutycznej; biorąc pod uwagę wszelkie możliwe bariery osobiste, społeczne i systemowe, które mogłyby osłabić leczenie.

 • Wykonywać repertuar w celach terapeutycznych

  Wykonywać odpowiedni repertuar w sesjach muzykoterapii, zgodnie z potrzebami pacjenta.

 • Włączać wyniki badań naukowych do praktyki w zakresie muzykoterapii

  Wykorzystywać informacje uzyskane na podstawie różnych odkryć i badań naukowych w codziennej praktyce oraz w celu wprowadzania ulepszeń i innowacji w muzykoterapii.

 • Pracować w wielokulturowym środowisku opieki zdrowotnej

  Współdziałać, nawiązywać kontakty i komunikować się z osobami pochodzącymi z różnych kultur podczas pracy w środowisku związanym z opieką zdrowotną.

 • Kształcić w kwestii zdrowia

  Przedstawiać strategie oparte na wiedzy naukowej w celu promowania zdrowego trybu życia, zapobiegania chorobom i zarządzania nimi.

 • Dysponować podstawową wiedzą techniczną na temat instrumentów muzycznych

  Dysponować odpowiednią podstawową wiedzą w zakresie działania technicznego i terminologii instrumentów muzycznych, takich jak głos, fortepian, gitara i instrumenty perkusyjne.

 • Opracowywać oryginalne melodie

  Tworzyć zaimprowizowane kompozycje do akompaniamentu lub partii solowych, do wokalu lub gry instrumentalnej w różnych gatunkach muzycznych.

 • Zachowywać poufność danych osoby korzystającej z opieki zdrowotnej

  Zachowywać i dbać o poufność informacji na temat choroby i leczenia osób korzystających z opieki zdrowotnej.

 • Wnosić wkład w zapewnianie ciągłości opieki zdrowotnej

  Przyczyniać się do zapewnienia skoordynowanej i stałej opieki zdrowotnej.

 • Stosować technologie e-zdrowia i m-zdrowia

  Stosować technologie m-zdrowia i e-zdrowia (aplikacje i usługi online) w celu poprawy świadczonej opieki zdrowotnej.

 • Udzielać wskazówek w trakcie sesji muzykoterapii

  Udzielać pacjentom wskazówek podczas sesji muzykoterapii, posługując się komunikatami werbalnymi i językiem ciała.

 • Zachęcać osoby korzystające z opieki zdrowotnej do samodzielnego monitorowania swojego stanu

  Zachęcać osoby korzystające z opieki zdrowotnej do angażowania się w samodzielne monitorowanie swojego stanu zdrowia poprzez ocenę swojej sytuacji i swojego rozwoju. Pomagać osobom korzystającym z opieki zdrowotnej w rozwijaniu samokrytyki i samooceny w odniesieniu do własnego zachowania, działań, relacji i samoświadomości.

 • Prowadzić grupowe zajęcia z muzykoterapii

  Prowadzić zajęcia z muzykoterapii w grupach, aby zachęcić pacjentów do zainteresowania się dźwiękiem i muzyką, odgrywając aktywną rolę w zajęciach poprzez granie, śpiewanie, improwizację i słuchanie.

 • Opracowywać plan zakończenia muzykoterapii

  Stworzenie elementów planu zakończenia terapii muzycznej, który zawiera wnioski dotyczące postępów pacjenta i przyczyny zakończenia terapii.

 • Wchodzić w interakcję z osobami korzystającymi z opieki zdrowotnej

  Komunikować się z klientami i ich opiekunem, za jego zgodą, w celu informowania ich o postępach klientów i pacjentów oraz przy zachowaniu poufności.

 • Radzić sobie w sytuacjach opieki w nagłych przypadkach

  Oceniać objawy i być dobrze przygotowanym na sytuację stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, własności lub otoczenia danej osoby.  

 • Planować sesje muzykoterapii

  Opracować plan leczenia, nakreślając możliwe strategie i doświadczenia muzyczne, które mogą być pomocne w zaspokajaniu potrzeb pacjenta, ustanawiając dla pacjentów jasne cele do osiągnięcia i uzgadniając program aktywności z pacjentem, który będzie regularnie sprawdzany.

 • Kształcić osoby w kwestii profilaktyki chorób

  Oferować oparte na badaniach naukowych porady, jak unikać złego stanu zdrowia, edukować i doradzać osobom i ich opiekunom, jak zapobiegać złemu stanowi zdrowia i/lub być w stanie doradzić, jak poprawić swoje otoczenie i warunki zdrowotne. Udzielać porad na temat identyfikacji zagrożeń prowadzących do złego stanu zdrowia i pomagać zwiększyć odporność pacjentów poprzez ukierunkowanie strategii zapobiegania i wczesnej interwencji.

 • Stosować metody zakończenia muzykoterapii

  Decydować wraz z pacjentem o metodach stosowanych do zakończenia sesji muzykoterapii.

 • Stosować metody leczenia muzykoterapią

  Korzystać z różnych technik muzykoterapii opartych na aktywności i słuchaniu, takich jak śpiew, gra na instrumentach, improwizacja lub praca z rytmem.

 • Przestrzegać przepisów regulujących kwestie związane z opieką zdrowotną

  Przestrzeganie przepisów regionalnych i krajowych dotyczących pracy i ich stosowanie w praktyce.

 • Dyrygować wykonaniami utworów muzycznych w zespole

  Dyrygowanie odtwarzaniem muzyki w odniesieniu do melodii, głosu lub sekwencji instrumentalnych.

Source: Sisyphus ODB