Zawód nauczyciel fotografii / nauczycielka fotografii

Nauczyciele fotografii instruują uczniów w zakresie różnych technik i stylów fotografowania, takich jak: portret (grupowy), zdjęcia natury, podróże, makro, podwodne, czarno-białe, panoramiczne, zdjęcia w ruchu itp. Przekazują uczniom historię fotografii, ale przede wszystkim koncentrują się na praktycznym podejściu do swoich kursów, w ramach których pomagają uczniom w eksperymentowaniu z różnymi technikami fotograficznymi oraz w ich opanowaniu, a także zachęcają do rozwijania własnego stylu fotografii. Nauczyciele fotografii monitorują postępy uczniów i przygotowują wystawy, aby pokazać społeczeństwu pracę uczniów.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Techniki oświetleniowe

  Charakterystyka technik stosowanych do tworzenia atmosfery i efektów w obiektywie kamery lub na scenie; niezbędny sprzęt i odpowiednia konfiguracja.

 • Techniki obróbki fotograficznej

  Różne techniki tworzenia filmu fotograficznego, takie jak chromogeniczny pozytyw, Kodachrom i autotyp.

 • Soczewki fotograficzne

  Rodzaje soczewek stosowane w fotografii, takie jak soczewki telefotograficzne o dłuższej ogniskowej i płytszym kącie refrakcji zapewniającym większy podgląd oraz soczewki krajobrazowe o krótszej ogniskowej i ostrzejszym kącie refrakcji uzyskujące szerszą perspektywę.

Umiejętności

 • Rozstawiać sprzęt fotograficzny

  Wybierać najlepszą pozycję i orientację aparatu, aby uchwycić scenę, wraz z innym niezbędnym sprzętem.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Wybierać sprzęt fotograficzny

  Wybierać odpowiedni sprzęt fotograficzny i parametry tła oraz dostosowywać je do modeli, materiałów i warunków.

 • Opracowywać styl szkolenia

  Opracowywać styl szkolenia osób lub grup, który sprawi, że uczestnicy odprężą się i będą w stanie zdobywać niezbędne umiejętności i kompetencje w sposób pozytywny i produktywny.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Zachęcać uczniów do doceniania własnych osiągnięć

  Zachęcać uczniów do docenienia własnych osiągnięć i działań na rzecz zwiększenia zaufania i rozwoju edukacyjnego.

 • Dbać o sprzęt fotograficzny

  Wykonywać czynności konserwacyjne w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sprzętu fotograficznego.

 • Pomagać uczniom przy korzystaniu ze sprzętu

  Udzielać pomocy uczniom podczas pracy ze sprzętem (technicznym) wykorzystywanym w zajęciach praktycznych i w razie potrzeby rozwiązywać problemy dotyczące obsługi.

 • Wybierać zdjęcia

  Dokonać przeglądu zestawów zdjęć i wybrać najlepszą pracę.

 • Konsultować się z uczniami w kwestiach związanych z treściami dydaktycznymi

  Brać pod uwagę opinie i preferencje uczniów przy ustalaniu treści dydaktycznych.

 • Kierować przebiegiem zajęć w klasie

  Utrzymywać dyscyplinę i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji.

 • Posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

  Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

 • Określać kompozycję obrazu

  Określanie kompozycji obrazu, wybieranie i dostosowywanie przedmiotów, wyposażenia i oświetlenia w celu osiągnięcia pożądanych efektów.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • Zarządzać relacjami uczniów

  Zarządzać relacjami między uczniami oraz między uczniem a nauczycielem. Działać jako sprawiedliwy autorytet i tworzyć środowisko zaufania i stabilności.

Source: Sisyphus ODB