Zawód nauczyciel informatyki w szkole ponadpodstawowej / nauczycielka informatyki w szkole ponadpodstawowej

Nauczyciele informatyki w szkole ponadpodstawowej zapewniają kształcenie uczniom, przeważnie dzieciom i nastolatkom w szkole średniej. Są zazwyczaj nauczycielami przedmiotowymi, wyspecjalizowanymi i wyszkolonymi w swoim własnym polu dziedziny informatyki. Przygotowują plany lekcji i materiały, monitorują postęp uczniów, w razie konieczności indywidualnie pomagają i oceniają wiedzę i wyniki uczniów w dziedzinie informatyki poprzez zadania, testy i egzaminy.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Specyfikacje oprogramowania teleinformatycznego

  Charakterystyka, zastosowania i wykorzystanie oraz zasady funkcjonowania różnych rodzajów oprogramowania, takich jak programy komputerowe i oprogramowanie użytkowe.

 • Informatyka

  Naukowe i praktyczne badania, które zajmują się podstawami informacji i obliczeń, a mianowicie algorytmami, strukturami danych, programowaniem i architekturą danych. Dotyczą one wykonalności, struktury i mechanizacji procedur metodycznych zarządzania pozyskiwaniem, przetwarzaniem i dostępem do informacji.

 • Oprogramowanie biurowe

  Charakterystyka i działanie programów do zadań biurowych, takich jak edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, prezentacja, poczta e-mail i baza danych.

 • Trudności w uczeniu się

  Trudności w uczeniu się, z którymi niektórzy uczniowie zmagają się w środowisku szkolnym, zwłaszcza specyficzne trudności w uczeniu się, takie jak dysleksja, dyskalkulia i zaburzenia koncentracji.

 • Procedury obowiązujące w szkołach policealnych

  Wewnętrzne procedury szkoły pomaturalnej, takie jak struktura odpowiedniego wsparcia i zarządzania w zakresie edukacji, ich polityki i przepisy.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • E-learning

  Strategie i metody dydaktyczne uczenia się, w których głównymi elementami są technologie ICT.

 • Specyfikacje sprzętu teleinformatycznego

  Właściwości, zastosowania i działania różnych produktów sprzętowych, takich jak drukarki, monitory i laptopy.

 • Technologia komputerowa

  Komputery, sieci komputerowe oraz inne technologie i sprzęt informatyczny, które mogą przechowywać, wyszukiwać, przesyłać i przetwarzać dane.

Umiejętności

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Dbać o sprzęt komputerowy

  Diagnozować i wykrywać nieprawidłowe funkcjonowanie części sprzętu komputerowego i systemów komputerowych oraz usuwać, zastępować lub naprawiać takie elementy w razie potrzeby. Wykonywać zadania w zakresie konserwacji zapobiegawczej sprzętu, takie jak przechowywanie części sprzętu komputerowego w pomieszczeniach czystych, wolnych od kurzu i wilgoci.

 • Opracowywać materiały na zajęcia

  Pisać, wybierać lub rekomendować program nauczania dla uczniów zapisanych na kurs.

 • Posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

  Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

 • Dbać o zachowanie dyscypliny wśród uczniów

  Dbać, aby uczniowie przestrzegali obowiązujących w szkole przepisów i kodeksu postępowania, oraz podejmować odpowiednie działania w przypadku naruszenia przepisów lub niewłaściwego zachowania.

 • Znać procedury obowiązujące w szkołach średnich

  Wykonywać działania wewnątrzszkolne w szkole średniej, takie jak tworzenie struktur odpowiedniego wsparcia i zarządzania w zakresie edukacji, polityki i przepisów.

 • Monitorować zachowanie uczniów

  Nadzorować zachowanie społeczne ucznia w celu wykrycia nietypowych przejawów. W razie potrzeby pomagać w rozwiązywaniu problemów.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Korzystać z narzędzi IT

  Stosować komputery, sieci komputerowe i inne technologie i sprzęt do przechowywania, odzyskiwania, przesyłania i manipulowania danymi w kontekście działalności biznesowej lub przedsiębiorstwa.

 • Korzystać z wirtualnych środowisk edukacyjnych

  Wykorzystywać internetowe środowiska i platformy uczenia się w procesie nauczania.

 • śledzić zmiany w danej dziedzinie specjalizacji

  Być na bieżąco z nowymi badaniami, przepisami i innymi istotnymi zmianami, związanymi z rynkiem pracy lub innymi, pojawiającymi się w danej dziedzinie specjalizacji.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

 • Kierować przebiegiem zajęć w klasie

  Utrzymywać dyscyplinę i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • Zadawać pracę domową

  Zapewniać dodatkowe ćwiczenia i zadania, które uczniowie będą przygotowywać w domu, wyjaśniać je w jasny sposób oraz określać terminy wykonania i metody oceny.

 • Nauczać umiejętności cyfrowych

  Instruować uczniów w zakresie teorii i praktyki (podstawowych) kompetencji cyfrowych i komputerowych, takich jak wydajne pisanie na klawiaturze, praca z wykorzystaniem podstawowych technologii sieciowych oraz sprawdzanie poczty elektronicznej. Obejmuje to również szkolenia dla studentów w zakresie właściwego korzystania z sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • Nauczać informatyki

  Kształcić studentów w zakresie teorii i praktyki informatyki, w szczególności w zakresie rozwoju systemów oprogramowania, języków programowania, sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa oprogramowania.

 • Zarządzać relacjami uczniów

  Zarządzać relacjami między uczniami oraz między uczniem a nauczycielem. Działać jako sprawiedliwy autorytet i tworzyć środowisko zaufania i stabilności.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • Opracowywać cyfrowe materiały edukacyjne

  Tworzyć zasoby i materiały instruktażowe (e-learning, edukacyjne materiały audiowizualne), wykorzystując technologie cyfrowe, w celu przekazywania wiedzy i podnoszenia świadomości z myślą o poszerzaniu fachowej wiedzy osób uczących się.

 • Współpracować ze specjalistami w dziedzinie edukacji

  Komunikacja z nauczycielami lub innymi specjalistami zajmującymi się edukacją, aby zidentyfikować potrzeby i obszary poprawy systemów edukacji oraz nawiązać współpracę.

 • Pośredniczyć w kontaktach z pracownikami sektora oświaty

  Kontaktowanie się z pracownikami szkoły, takimi jak nauczyciele, asystenci nauczycieli, doradcy akademiccy oraz dyrektorzy szkół w kwestiach związanych z dobrostanem uczniów. Współpraca w ramach uniwersytetu z personelem technicznym i badawczym w celu omówienia projektów badawczych i spraw związanych z nauką.

 • Pośredniczyć w kontaktach z pracownikami pomocniczymi sektora oświaty

  Komunikować się z kierownictwem placówki edukacyjnej, takim jak dyrektor szkoły i członkowie zarządu, oraz z zespołem wsparcia edukacji, np. asystent nauczyciela, doradca szkolny lub doradca akademicki w kwestiach związanych z dobrobytem uczniów.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Opracowywać programy kursów

  Badać i sporządzać opis kursu, który ma być nauczany i obliczać ramy czasowe dla planu instruktażowego zgodnie z przepisami szkolnymi i celami programu nauczania.

Source: Sisyphus ODB