Zawód nauczyciel kształcenia zawodowego w zakresie gastronomii / nauczycielka kształcenia zawodowego w zakresie gastronomii

Nauczyciele kształcenia zawodowego w zakresie gastronomii instruują uczniów w swojej specjalistycznej dziedzinie nauki, gastronomii, która ma charakter głównie praktyczny. Przekazują oni teoretyczne instrukcje dotyczące praktycznych umiejętności i technik, które studenci muszą opanować w dziedzinie gastronomii. Nauczyciele kształcenia zawodowego w zakresie gastronomii monitorują postępy uczniów, w razie konieczności indywidualnie pomagają i oceniają ich wiedzę i wyniki w dziedzinie gastronomii, dzięki praktykom, zadaniom, testom i egzaminom.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady pracy zespołowej

  Współpraca między osobami charakteryzującymi się jednolitym zobowiązaniem do osiągnięcia danego celu, uczestniczącymi w tym procesie w równym stopniu, przy utrzymaniu otwartej komunikacji, umożliwieniu skutecznego korzystania z pomysłów itp.

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Właściwości funkcjonalne żywności

  Struktura, jakość, wartość odżywcza i/lub akceptowalność produktu spożywczego. Właściwości funkcjonalne żywności określa się na podstawie właściwości fizycznych, chemicznych i/lub organoleptycznych żywności. Przykłady właściwości funkcjonalnych mogą obejmować rozpuszczalność, absorpcję, zatrzymywanie wody, zdolność spieniania, elastyczność oraz zdolność absorpcji tłuszczów i obcych cząstek.  

 • Alergie pokarmowe

  Rodzaje alergii pokarmowych występujących w danym sektorze, które substancje wywołują alergie, oraz w jaki sposób można je zastąpić lub (w miarę możliwości) wyeliminować.

 • Europejska polityka bezpieczeństwa żywności

  Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa żywności w UE poprzez spójne środki kontroli i odpowiednie monitorowanie „od gospodarstwa po stół", przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego rynku wewnętrznego. Wdrażanie tego podejścia obejmuje różne działania, a mianowicie: zapewnianie skutecznych systemów kontroli i ocena zgodności z normami UE w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności w UE i w krajach trzecich w odniesieniu do eksportu do UE; zarządzanie stosunkami międzynarodowymi z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w zakresie bezpieczeństwa żywności; zarządzanie relacjami z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i zapewnianie zarządzania ryzykiem opartego na wiedzy.

 • Procesy oceny

  Różne techniki oceny, teorie i narzędzia stosowane przy ocenie uczniów, uczestników programu oraz pracowników. Różne strategie oceny, takie jak: wstępna, kształtująca, podsumowująca i samoocena, są wykorzystywane do różnych celów.

 • Konserwacja żywności

  Czynniki pogarszające jakość, czynniki kontrolne (temperatura, dodatki, wilgotność, pH, działanie wody itp., w tym pakowanie) oraz metody przetwarzania żywności w celu konserwowania produktów spożywczych.

 • Przepisy regulujące higienę środków spożywczych

  Zbiór krajowych i międzynarodowych przepisów w zakresie higieny środków spożywczych i bezpieczeństwa żywności, np. rozporządzenie (WE) nr 852/2004.

Umiejętności

 • Zarządzać relacjami uczniów

  Zarządzać relacjami między uczniami oraz między uczniem a nauczycielem. Działać jako sprawiedliwy autorytet i tworzyć środowisko zaufania i stabilności.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • Oceniać studentów

  Oceniać postępy (osiągnięcia akademickie) studentów, ich osiągnięcia, wiedzę i umiejętności na kursie poprzez zadania, testy i egzaminy. Diagnozować ich potrzeby i śledzić ich postępy, mocne i słabe strony. Formułować podsumowującą deklarację celów, które uczeń osiągnął.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Dostosowywać program nauczania do rynku pracy

  Rozpoznawać zmiany na rynku pracy i uwzględniać je w programie nauczania.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • śledzić zmiany w danej dziedzinie specjalizacji

  Być na bieżąco z nowymi badaniami, przepisami i innymi istotnymi zmianami, związanymi z rynkiem pracy lub innymi, pojawiającymi się w danej dziedzinie specjalizacji.

 • Dbać o zachowanie dyscypliny wśród uczniów

  Dbać, aby uczniowie przestrzegali obowiązujących w szkole przepisów i kodeksu postępowania, oraz podejmować odpowiednie działania w przypadku naruszenia przepisów lub niewłaściwego zachowania.

 • Zachęcać uczniów do pracy zespołowej

  Zachęcać uczniów do współpracy przy nauce, promując pracę w zespołach i działania grupowe.

 • Pomagać uczniom przy korzystaniu ze sprzętu

  Udzielać pomocy uczniom podczas pracy ze sprzętem (technicznym) wykorzystywanym w zajęciach praktycznych i w razie potrzeby rozwiązywać problemy dotyczące obsługi.

 • Zadawać pracę domową

  Zapewniać dodatkowe ćwiczenia i zadania, które uczniowie będą przygotowywać w domu, wyjaśniać je w jasny sposób oraz określać terminy wykonania i metody oceny.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Pracować w szkole zawodowej

  Praca w szkole zawodowej, która zapewnia uczniom kursy praktyczne.

 • Opracowywać programy kursów

  Badać i sporządzać opis kursu, który ma być nauczany i obliczać ramy czasowe dla planu instruktażowego zgodnie z przepisami szkolnymi i celami programu nauczania.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

Source: Sisyphus ODB