Zawód nauczyciel osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / nauczycielka osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Nauczyciele osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczą dzieci, nastolatków i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną lub fizyczną. Wykorzystują szereg specjalistycznych pojęć, strategii i narzędzi w celu optymalizacji komunikacji, mobilności, autonomii i integracji społecznej osób uczących się. Wybierają metody nauczania i wspierają zasoby umożliwiające osobom uczącym się maksymalizację możliwości samodzielnego życia.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Cele programów nauczania

  Cele określone w programach nauczania i określone efekty uczenia się.

 • Materiały do nauki dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Materiały, z których korzysta nauczyciel zajmujący się specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w celu szkolenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w swoich klasach, a konkretnie narzędzia takie jak wyposażenie sensoryczne i wyposażenie służące do stymulowania umiejętności motorycznych.

 • Kształcenie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Metody nauczania, wyposażenie i otoczenie stosowane w celu wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami w osiąganiu sukcesów w szkole oraz społeczności.

 • Analiza potrzeb edukacyjnych

  Proces analizy potrzeb ucznia w zakresie uczenia się za pomocą obserwacji i testów, po którym może nastąpić diagnoza schorzenia związanego z uczeniem się oraz plan dodatkowego wsparcia.

 • Rozwój fizyczny dziecka

  Rozpoznawanie i opisanie rozwoju na podstawie następujących kryteriów: masa ciała, długość i rozmiar głowy, wymagania żywieniowe, funkcja nerek, wpływ hormonów na rozwój, reakcja na stres i zakażenie.

 • Opieka nad osobami niepełnosprawnymi

  Szczególne metody i praktyki stosowane w celu zapewnienia opieki osobom z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną i w zakresie uczenia się.

 • Rodzaje niepełnosprawności

  Rodzaje niepełnosprawności mające wpływ na ludzi, takie jak pod względem fizycznym, poznawczym, umysłowym, sensorycznym, emocjonalnym lub rozwojowym oraz szczególne potrzeby osób niepełnosprawnych i ich wymogi w zakresie dostępu.

Umiejętności

 • Stymulować niezależność uczniów

  Zachęcać uczniów o szczególnych potrzebach do samodzielnego wykonywania zadań bez pomocy opiekuna i nauczać ich umiejętności samodzielnej pracy.

 • Posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

  Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

 • Utrzymywać relacje z rodzicami dzieci

  Informować rodziców dzieci o planowanych działaniach, oczekiwaniach programowych i indywidualnych postępach dzieci.

 • Działać na rzecz zapewnienia dobrostanu dzieci

  Tworzenie otoczenia zapewniającego dzieciom wsparcie i wartości oraz pomaganie im w radzeniu sobie ze swoimi emocjami i relacjami z innymi osobami.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • Wspierać rozwój podstawowych umiejętności osobistych dzieci

  Wspierać i ułatwiać rozwój naturalnej ciekawości dzieci oraz umiejętności społecznych i językowych dzięki działaniom twórczym i społecznym, takim jak opowiadania, pomysłowe zabawy, piosenki, rysunki i gry.

 • Zarządzać relacjami uczniów

  Zarządzać relacjami między uczniami oraz między uczniem a nauczycielem. Działać jako sprawiedliwy autorytet i tworzyć środowisko zaufania i stabilności.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Kształtować pozytywne nastawienie wśród młodzieży

  Pomagać dzieciom i młodzieży oceniać ich potrzeby społeczne, emocjonalne i tożsamości oraz rozwijać pozytywny wizerunek siebie, zwiększać poczucie własnej wartości i poprawiać samodzielność.

 • Realizować programy opieki nad dziećmi

  Wykonywać działania z dziećmi zgodnie z ich potrzebami fizycznymi, emocjonalnymi, intelektualnymi i społecznymi, używając odpowiednich narzędzi i sprzętu, aby ułatwić interakcję i uczenie się.

 • Pomagać dzieciom o specjalnych potrzebach w otoczeniu edukacyjnym

  Pomagać dzieciom o szczególnych potrzebach, określając ich wymagania, modyfikując wyposażenie klasy z myślą o dostosowaniu do ich potrzeb oraz ułatwiając im udział w zajęciach szkolnych.

 • Zachęcać uczniów do doceniania własnych osiągnięć

  Zachęcać uczniów do docenienia własnych osiągnięć i działań na rzecz zwiększenia zaufania i rozwoju edukacyjnego.

 • Pomagać uczniom przy korzystaniu ze sprzętu

  Udzielać pomocy uczniom podczas pracy ze sprzętem (technicznym) wykorzystywanym w zajęciach praktycznych i w razie potrzeby rozwiązywać problemy dotyczące obsługi.

 • Oceniać rozwój młodzieży

  Oceniać różne aspekty potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

 • Zarządzać problemami, z jakimi borykają się dzieci

  Promowanie profilaktyki, wczesnego wykrywania i zarządzania problemami u dzieci, z naciskiem na opóźnienia i zaburzenia rozwojowe, problemy behawioralne, niepełnosprawność funkcjonalną, obciążenia społeczne, zaburzenia psychiczne, w tym depresję, oraz zaburzenia lękowe.

 • Kierować przebiegiem zajęć w klasie

  Utrzymywać dyscyplinę i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji.

 • Stosować strategie nauczania międzykulturowego

  Zapewnienie, aby treść, metody, materiały i ogólne doświadczenia w zakresie uczenia się były otwarte dla wszystkich uczniów i uwzględniały oczekiwania oraz doświadczenia osób uczących się pochodzących z różnych środowisk kulturowych. Badanie stereotypów indywidualnych i społecznych oraz opracowywanie strategii nauczania o charakterze międzykulturowym.

 • Stosować specjalistyczne metody nauczania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Instruować uczniów wymagających specjalistycznej uwagi, często w małych grupach, uwzględniając ich indywidualne potrzeby, zaburzenia i niepełnosprawności. Promować rozwój psychologiczny, społeczny, twórczy oraz fizyczny dzieci i młodzieży, stosując określone metody, takie jak ćwiczenia koncentracji, odgrywanie ról, trening ruchowy i malowanie.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

Source: Sisyphus ODB