Zawód nauczyciel tańca / nauczycielka tańca

Nauczyciele tańca instruują uczniów w kontekście rekreacji w różnych rodzajach i formach tańca, takich jak balet, jazz, stepowanie, taniec towarzyski, hip-hop, taniec latynoamerykański, taniec ludowy itp. Przekazują uczniom historię i repertuar taneczny, ale przede wszystkim koncentrują się na praktycznym podejściu do swoich kursów, w ramach których pomagają uczniom w eksperymentowaniu z różnymi tańcami oraz w ich opanowaniu, a także zachęcają do opracowania własnego stylu. Prowadzą, układają choreografię i produkują występy oraz koordynują produkcję techniczną i scenografię, rekwizyty i korzystanie ze strojów na scenie.

Chcesz dowiedzieć się, jaki rodzaj kariery i jakie zawody najbardziej Ci odpowiadają? Skorzystaj z naszego bezpłatnego testu kariery w oparciu o kod Hollanda i przekonaj się.

Typ osobowości

Bezpłatnego testu Kariery

Jakie zawody lubisz? Wybierz karierę, która odpowiada Twoim preferencjom. Przeprowadź test kariery.

Do testu

Wiedza

 • Zasady pracy zespołowej

  Współpraca między osobami charakteryzującymi się jednolitym zobowiązaniem do osiągnięcia danego celu, uczestniczącymi w tym procesie w równym stopniu, przy utrzymaniu otwartej komunikacji, umożliwieniu skutecznego korzystania z pomysłów itp.

Umiejętności

 • Pomagać artystom wykonawcom w przyswajaniu materiału choreograficznego

  Wykładać materiał choreograficzny, wykorzystując demonstrację fizyczną i wszelką odpowiednią dokumentację (pisemną, wizualną, dźwiękową), przekazując intencje choreografa, niuanse i szczegóły choreografii.

 • Zachęcać uczniów do doceniania własnych osiągnięć

  Zachęcać uczniów do docenienia własnych osiągnięć i działań na rzecz zwiększenia zaufania i rozwoju edukacyjnego.

 • Dostarczać materiały dydaktyczne

  Dbać, aby materiały niezbędne do nauczania danej klasy, takie jak pomoce wizualne, były przygotowane, aktualne i obecne w przestrzeni przeznaczonej do nauki.

 • Obserwować postępy uczniów

  Śledzić postępy uczniów w nauce oraz oceniać ich osiągnięcia i potrzeby.

 • Wspierać uczniów w procesie uczenia się

  Wspierać i prowadzić studentów w ramach ich pracy, przekazywać osobom uczącym się praktyczne wsparcie i zachęty.

 • Wyrażać siebie poprzez stosowanie środków ekspresji fizycznej

  Wyrażać emocje i pomysły poprzez ruch, gesty i działania.

 • Kierować działaniami w zakresie ekspresji ruchowej

  Pomagać klientom lub pacjentom w poruszaniu się w sposób zorganizowany lub improwizowany w celach ekspresyjnych.

 • Wydobywać potencjał artystyczny wykonawców

  Motywować wykonawców do podejmowania wyzwań. Zachęcać do partnerskiego uczenia się. Tworzyć środowisko sprzyjające eksperymentowaniu przy użyciu różnych metod, takich jak improwizacja.

 • Zapewniać bezpieczeństwo uczniów

  Upewnić się, że wszyscy uczniowie, którzy znaleźli się pod nadzorem instruktora lub innej osoby, są bezpieczni i dobrze pilnowani. Zachować środki ostrożności podczas nauki.

 • Stosować strategie nauczania

  Stosować różne podejścia, style uczenia się i kanały w celu uczenia osób, m.in. poprzez przekazywanie treści w zrozumiały sposób, porządkowanie omawianych tematów dla zapewnienia jasności i w razie potrzeby powtarzanie argumentów. Korzystać z szerokiej gamy narzędzi i metod nauczania odpowiednich do programu przedmiotu oraz poziomu wykształcenia, celów i priorytetów osób uczących się.

 • Dbać o zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w sektorze sztuk widowiskowych

  Weryfikować aspekty techniczne danego miejsca pracy, kostiumy, rekwizyty itp. Eliminować potencjalne zagrożenia w miejscu pracy lub w miejscu występu. Czynnie interweniować w razie wypadku lub choroby.

 • Konsultować się z uczniami w kwestiach związanych z treściami dydaktycznymi

  Brać pod uwagę opinie i preferencje uczniów przy ustalaniu treści dydaktycznych.

 • Wykazywać się biegłością techniczną w danym stylu tańca

  Demonstrować, opisywać lub poprawiać ruch z uczestnikami, aby umożliwić im poznanie swojego ciała i stylu tańca, jakiego uczymy uczestników. Komponować i strukturyzować taniec z uczestnikami w wybranym stylu tanecznym. Przekazywać umiejętności i doświadczenie twórcze i kompozycyjne oraz ich znaczenie dla rynku docelowego.

 • Kierować przebiegiem zajęć w klasie

  Utrzymywać dyscyplinę i zaangażowanie uczniów w trakcie lekcji.

 • Uczyć tańca

  Instruować uczniów w zakresie teorii i praktyki tańca, rekreacyjnie lub w celu wspierania ich w dalszej karierze zawodowej w tej dziedzinie. Wydawać instrukcje korygujące, które wspierają różnice i zwracać uwagę na etyczne kodeksy postępowania w odniesieniu do dotyku, przestrzeni osobistej oraz odpowiednich metod pedagogicznych jako narzędzi do wspierania uczestników.

 • Posługiwać się praktycznymi przykładami w ramach nauczania

  Przedstawiać innym przykłady doświadczeń, umiejętności i kompetencji właściwych dla konkretnych treści dydaktycznych, aby pomóc uczniom w uczeniu się.

 • Dostosowywać metody nauczania do potencjału ucznia

  Rozpoznawać trudności i osiągnięcia uczniów pod względem nauki. Wybierać strategie nauczania i uczenia się wspierające indywidualne potrzeby i cele edukacyjne uczniów.

 • Zarządzać relacjami uczniów

  Zarządzać relacjami między uczniami oraz między uczniem a nauczycielem. Działać jako sprawiedliwy autorytet i tworzyć środowisko zaufania i stabilności.

 • Wzbudzać pasję do tańca

  Zachęcać ludzi, zwłaszcza dzieci, do angażowania się w taniec i umożliwiać im to, do zrozumienia jego zasad i docenienia jego wartości, zarówno w środowisku domowym, jak i publicznym.

 • Równoważyć osobiste potrzeby uczestników z potrzebami grupy

  Stosować różne podejścia w swojej praktyce, które równoważą potrzeby każdej osoby z potrzebami całej grupy. Wzmacniać zdolności i doświadczenia każdej osoby, co jest znane jako praktyka ukierunkowana na osobę, przy jednoczesnym zachęcaniu uczestników i wspieraniu pracowników do utworzenia spójnej grupy. Tworzyć atmosferę wsparcia i bezpieczeństwa dla aktywnej eksploracji dyscypliny artystycznej.

 • Udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych

  Przedstawiać uzasadnione opinie uwzględniające krytykę i pochwałę wyrażaną z szacunkiem oraz w sposób jasny i spójny. Podkreślać osiągnięcia, a także błędy i korzystać z metod oceniania kształtującego w celu oceny pracy.

 • Przygotowywać plany lekcji

  Przygotowywać treść nauczania w klasie zgodnie z celami programu nauczania, przygotowując ćwiczenia, wyszukując aktualne przykłady itp.

 • Inspirować tancerzy do doskonalenia warsztatu

  Inspirować swoją grupę uczestników podczas sesji poprzez cielesne rozumienie tańca i tworzenia tańca. Pokazać ruchy taneczne z uwzględnieniem prawidłowego ułożenia ciała i stosować wiedzę anatomiczną w odniesieniu do stylów tanecznych, które prowadzimy.

 • Opracowywać styl szkolenia

  Opracowywać styl szkolenia osób lub grup, który sprawi, że uczestnicy odprężą się i będą w stanie zdobywać niezbędne umiejętności i kompetencje w sposób pozytywny i produktywny.

Source: Sisyphus ODB